Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Κλιµάκιο εισοδήµατος   Φορολογικός συντελεστής   Φόρος κλιµακίου   Σύνολο Εισοδήµατος   Σύνολο Φόρου 10.000 €                          9%                900 €              10.000 €             900 € 10.000 €                          22%               2.200 €              20.000 €          3.100 … Συνεχίζεται

Ηλεκτρονικά Βιβλία : Υποχρεωτικά από 01/10/2021

αναρτήθηκε σε: Λογιστικά – Φορολογικά | 0

Όλες οι επιχειρήσεις (ατοµικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) θα πρέπει να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδοµένα από τα εκδιδόµενα στοιχεία (τιµολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης κ.λπ.) σε µια νέα πλατφόρµα που έχει αναπτύξει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), την … Συνεχίζεται

Μητρώο πραγματικών δικαιούχων Νομικών Προσώπων

αναρτήθηκε σε: Λογιστικά – Φορολογικά | 0

Υποχρέωση καταχώρισης μέχρι 01/11/2020. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 10.000 ευρώ & δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.Ο νόμος 4557/2018 ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2015/849, η οποία έχει ως αντικείμενο την πρόληψη και την καταστολή … Συνεχίζεται

elΕλληνικά