Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Κλιµάκιο εισοδήµατος   Φορολογικός συντελεστής   Φόρος κλιµακίου   Σύνολο Εισοδήµατος   Σύνολο Φόρου
10.000 €                          9%                900 €              10.000 €             900 €
10.000 €                          22%               2.200 €              20.000 €          3.100 €
10.000 €                          28%               2.800 €              30.000 €           5.900 €
10.000 €                          36%               3.600€             40.000 €            9.500 €
Υπερβάλλον                   44%

Μειώσεις φόρου εισοδήματος (αφορά Μισθωτούς – Συνταξιούχους – Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όχι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα)

 • (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
 • (810) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
 • (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
 • (1.120) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα,
 • (1.340) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ (και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα), το πραγματικό αυτό εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, έχει τις μειώσεις φόρου των μισθωτών, ενώ εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό δεν έχει τις μειώσεις φόρου των μισθωτών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

Αγρότες

Η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση. Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα φυσικών προσώπων, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου.

Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και κατά κύριο επάγγελμα αγροτική δραστηριότητα.

Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική 

Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ακίνητα

Κλιµάκιο εισοδήµατος       Φορολογικός συντελεστής %      Φόρος  κλιµακίου       Σύνολο Εισοδήµατος       Σύνολο Φόρου
12.000 €                                                      15%                                        1.800 €                         12.000 €                            1.800 €
23.000 €                                                      35%                                        8.050 €                         35.000 €                            9.850 €
Υπερβάλλον             45%

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Ενιαίος συντελεστής φόρου 22% επί των κερδών για όλα τα νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες, με τήρηση είτε απλογραφικού είτε διπλογραφικούλογιστικού συστήματος,

Αφορά :

 • Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε
 • Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται  στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

Κατηγορία                                              Συντελεστής
Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα                               55%
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες                                    80%

Τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων – οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.