Ίδρυση Επιχείρησης

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά της ίδρυση μιας επιχείρησης. Σε αυτή την επιλογή είναι απαραίτητη η συνεργασία του τόσο με νομικό όσο και με φοροτεχνικό σύμβουλο. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν απαιτούν εμπειρία και γνώση των διατάξεων που ισχύουν έτσι ώστε να ληφθεί η ορθότερη απόφαση.

Εδώ έρχεται το γραφείο μας να συζητήσει με τον νομικό σας σύμβουλο η αν το επιθυμείτε με τους δικούς μας εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες και αφού ακούσουμε προσεκτικά τις ανάγκες σας και συγκρίνουμε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα ισχύοντα προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης, αλλά και τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νομούς, να σας προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή.

Καλύπτοντας λοιπόν πλήρως την έναρξη της νέας επιχείρησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Την σύσταση όλων των τύπων των εταιριών
  • Ανώνυμες Εταιρίες
  • Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
  • Ομόρρυθμες Εταιρίες
  • Ετερόρρυθμες Εταιρίες
  • Κοινοπραξίες
  • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Όλη την διαδικασία μέχρι την εγγραφή της επιχείρησης στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., την λήψη Α.Φ.Μ. και την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
 • Την μετατροπή όλων των τύπων των επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφή
 • Την συγχώνευση τους σε Α.Ε. η Ε.Π.Ε. αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα.

Στην συνέχεια κατά την οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησης υποστηρίζει:

 • Την μηχανοργάνωση
  • Με την επιλογή κατάλληλων Η/Υ και περιφερειακών
  • Με την επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων καθώς και με την παραμετροποίηση τους προσαρμόζοντας τα στις ανάγκες της
 • Την στελέχωση του λογιστηρίου
  • Με ην επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
  • Την διαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη του ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στην επιχείρηση.

Τέλος για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης:

 • Φροντίζουμε για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των φορολογικών της βιβλίων
 • Καλύπτουμε όλες τις εργατικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις της με ακρίβεια ενώ οι άριστες σχέσεις μας με το προσωπικό εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της.
 • Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά όλες τις δηλώσεις που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει.
 • Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το λογιστήριο της ώστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα φορολογικά μηχανογραφικά και αλλά θέματα δίνοντας λύσεις άμεσα.
 • Ενημερώνουμε σε μηνιαία βάση τον επιχειρηματία για την πορεία της, δίνοντας του την δυνατότητα να πάρει τις σωστές αποφάσεις έγκαιρα.
 • Προβλέπουμε και προϋπολογίζουμε την φορολογική της επιβάρυνση.
 • Εκπροσωπούμε και υπερασπιζόμαστε το συμφέρον της απέναντι στην φορολογική δικαστική η άλλη αρχή

Ανώνυμες Εταιρίες και ΕΠΕ

Οι αυξημένες ανάγκες του λογιστηρίου των Ανωνύμων Εταιριών αλλά και των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως είναι ενδεχομένως η υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής, βιβλίου αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών, η σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά η τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτούν γνώση, εμπειρία, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη πλήρους εναρμονισμού της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άντλησης ορθών πληροφοριών, αλλά και να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων από την φορολογική αρχή κατά την διάρκεια ενός τακτικού, ή έκτακτου ελέγχου.

Με γνώση και εμπειρία που ξεπερνά τα είκοσι χρόνια, εστιαζόμενοι στην υποστήριξη νομικών προσώπων, δημιουργήσαμε την υποδομή για την εξυπηρέτηση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, πέρα από τις τυπικές υποχρεώσεις ενός Λογιστικού Γραφείου. Η διαρκής ενημέρωση μας για τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας η άμεση εξυπηρέτηση και η πεποίθηση ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, μας καθιστούν υπεύθυνους και αξιόπιστους συνεργάτες.

Καλύπτοντας λοιπόν πλήρως της ανάγκες μιας Ανώνυμης Εταιρίας η Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης το γραφείο μας παρέχει:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική κάλυψη
  • Οργάνωση Αποθηκών (προδιαγραφές, φάσεις παραγωγής, σύνθεση ειδών)
  • Κοστολόγηση
  • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)
  • Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Κοστολόγηση εισαγωγών
  • Οργάνωση λογιστικών σχεδίων γενικών και κλαδικών
  • Οργάνωση Αναλυτικής Λογιστικής
  • Ορθή εφαρμογή λογιστικών αρχών και προτύπων
  • Προσαρμογή και Προετοιμασία των Λογιστηρίων για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS)
  • Εφαρμογή  συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, cash flow
  • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων με οποιονδήποτε κύκλο εργασιών σύμφωνα με τα Ελληνικά η Διεθνή Λογιστικά πρότυπα.
  • Ανάλυση Ισολογισμού με την χρήση Αριθμοδεικτών
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.
  • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών.
 • Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
  • Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
  • Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
  • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικοδομοτεχνικά έργα), τον επιμερισμό της σε κέντρα κόστους, την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην επιχείρηση.
  • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και όπου είναι απαραίτητο με την συμβολή των έμπειρων εργατολόγων δικηγορών συνεργατών μας, εκπροσωπούμε την επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μηχανοργάνωση – Μηχανογραφική υποστήριξη
  • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
  • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστήρια.
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων – Παραγωγής
  • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
  • Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στην Γενική και Αναλυτική Λογιστική
  • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και στα προϊόντα της Microsoft (Word, Excel)
  • Διαρκής επικοινωνία και άμεση επίλυση των προβλημάτων η των νέων δεδομένων που θα παρουσιαστούν.
 • Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου Νομικών Προσώπων
  • Συστάσεις Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.
  • Μετατροπές συγχώνευσης απορροφήσεις διασπάσεις, αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
  • Πραγματογνωμοσύνες, εξαγορές, εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
  • Αυξήσεις μειώσεις κεφαλαίου
  • Μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων
  • Κωδικοποίηση καταστατικών
  • Λύσεις εκκαθαρίσεις
  • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
  • Δημοσίευση Ισολογισμών προσαρτημάτων

Επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας

Η υποχρεωτική ή προαιρετική τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας από την  επιχείρηση, πέρα από τα πλεονεκτήματα που της παρέχει, την επιφορτίζει και με πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούνται με επιμέλεια, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Ο σύγχρονος φοροτεχνικός, πέρα από την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, είναι εφοδιασμένος με γνώση, εμπειρία, και αξιοποιώντας πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη του επιχειρηματία στην ανάπτυξη της επιχείρησης του.

Αντιλαμβανόμενοι από νωρίς τη σπουδαιότητα του ρόλου του φοροτεχνικού, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση ενός σύγχρονου λογιστικού γραφείου, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης περά από τις τυπικές του υποχρεώσεις.

Θεωρώντας ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις ιδιαίτερες ανάγκες της, οργανώνουμε διεξοδικά το λογιστήριο της ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία του και με την διαρκή υποστήριξη που παρέχουμε, φροντίζουμε ο επιχειρηματίας να νοιώθει ασφάλεια και σιγουριά.

Καλύπτοντας λοιπόν πλήρως της ανάγκες μιας επιχείρησης που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας το γραφείο μας παρέχει:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική κάλυψη
  • Οργάνωση Αποθηκών (προδιαγραφές, φάσεις παραγωγής, σύνθεση ειδών)
  • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)
  • Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Κοστολόγηση εισαγωγών
  • Οργάνωση λογιστικών σχεδίων γενικών και κλαδικών
  • Ορθή εφαρμογή λογιστικών αρχών και προτύπων
  • Εφαρμογή  συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, cash flow
  • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
  • Σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων με οποιονδήποτε κύκλο εργασιών
  • Ανάλυση Ισολογισμού με την χρήση Αριθμοδεικτών
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.
  • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών.
 • Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
  • Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
  • Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
  • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικοδομοτεχνικά έργα), τον επιμερισμό της σε κέντρα κόστους, την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην επιχείρηση.
  • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και όπου είναι απαραίτητο με την συμβολή των έμπειρων εργατολόγων δικηγορών συνεργατών μας, εκπροσωπούμε την επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μηχανοργάνωση – Μηχανογραφική υποστήριξη
  • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
  • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστήρια.
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων – Παραγωγής
  • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
  • Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού
  • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και στα προϊόντα της Microsoft (Word, Excel)
  • Διαρκής επικοινωνία και άμεση επίλυση των προβλημάτων η των νέων δεδομένων που θα παρουσιαστούν.
 • Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου
  • Συστάσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Ατομικές Επιχειρήσεις
  • Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις απορροφήσεις, αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
  • Λύσεις εκκαθαρίσεις

Επιχειρήσεις με βιβλία Β’ Κατηγορίας

Ο κύριος κορμός της Ελληνικής οικονομίας αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Ανθρώπους που με επιμέλεια και φροντίδα έστησαν και λειτουργούν την επιχείρηση τους. Ο ρόλος του φοροτεχνικού συμβούλου εστιάζεται στο να διασφαλίσει, τόσο την σωστή οργάνωση της επιχείρησης, όσο και στην πλήρη λογιστική – φοροτεχνική κάλυψη της, αφήνοντας τον επιχειρηματία να ασχολείται μόνο με αυτό που καλά γνωρίζει.

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που τηρεί βιβλία εσόδων εξόδων η βιβλίο αγορών το γραφείο μας παρέχει:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική κάλυψη
  • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – βιβλίων (αγορές, πωλήσεις)
  • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
  • Κοστολόγηση εισαγωγών
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
  • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.
  • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών.
 • Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
  • Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
  • Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
  • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικονομοτεχνικά έργα), την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην επιχείρηση.
  • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και όπου είναι απαραίτητο με την συμβολή των έμπειρων εργατολόγων δικηγορών συνεργατών μας, εκπροσωπούμε την επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Μηχανοργάνωση – Μηχανογραφική υποστήριξη
  • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
  • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστήρια.
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αγιογράφων – Παραγωγής
  • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
  • Σχεδιασμός της ενημέρωσης των Βιβλίων από την Εμπορική Διαχείριση
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και στα προϊόντα της Microsoft (Word, Excel)
  • Διαρκής επικοινωνία και άμεση επίλυση των προβλημάτων η των νέων δεδομένων που θα παρουσιαστούν.
 • Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου
  • Συστάσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Ατομικές Επιχειρήσεις
  • Μεταβολές, μετατροπές, συγχώνευσης απορροφήσεις, αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
  • Λύσεις εκκαθαρίσεις

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί επικοινωνήστε μαζί μας.