ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Digi-Retail»

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εισαγωγικά

Το Digi-Retail το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  για τη βελτίωση της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης και της αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η Δράση υλοποιείται από την εταιρία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Στόχος προγράμματος

 • Μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών, Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών,
 • Δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικής υπηρεσίες, και
 • Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Δικαιούχοι προγράμματος

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις(με 0 προσωπικό, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες)ανεξαρτήτου νομικής μορφής που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στους τομείς του λιανεμπορίου.
 • Εξαιρούνται οι κοινοπραξίες και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες Προϋποθέσεις

Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει μια τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση(εάν πρόκειται για υποκατάστημα να είναι σε λειτουργία πριν την υποβολή της πρότασης)
 • Να ανήκει στον κλάδο του λιανεμπορίου με Κωδικό 47 και οι υποκατηγορίες του(εξετάζεται ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του πρόσφατου Ε3), πλην των κωδικών :

■ 47.8 και όλες οι υποκατηγορίες του: Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

■ 47.99 και όλες οι υποκατηγορίες του: Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

 • Κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.(ή 100.000€ εάν η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των Οδικών ) Δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
 • Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 • Ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης να μην υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

Επιλέξιμες Ενέργειες

 • Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ε(2):Εξωστρέφεια- προώθηση- διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Κάθε δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει και τις δύο ενέργειες (καμία από τις δυο όμως να μην υπερβαίνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης)

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 • Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού από 0%-60%
 • Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με την μορφή «Software as a Service» από 0%-60%
 • Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής από 0%-40%

Ενδεικτικά παραδείγματα E (1):
1. Αυτοματοποίηση της λιανικής πώλησης
2. Έκδοση αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικό τρόπο που διασυνδέεται με την αποθήκη.
3. Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)
4. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών προϊόντων για χρήση σε ενοποιημένες ηλεκτρονικές αγορές
5. Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης
6. Τεχνολογίες RFID
7. Online B2B διασύνδεση με προμηθευτές
8. Αυτοματοποιημένη online ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υποκαταστημάτων
9. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υποκαταστημάτων για προωθητικές ενέργειες
10. Ηλεκτρονική σήμανση προϊόντων και ραφιών (electronic shelf tags)
11. Διάθεση προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), υποχρεωτικά με σύστημα ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments), σε 2 γλώσσες
12. Βελτιστοποίηση εμφάνισης σε μηχανές αναζήτησης (SEO)
13. Συστήματα διαχείρισης πληρωμών με πιστωτικές κάρτες
14. Ψηφιακή καταμέτρηση του πλήθους πελατών
Ενδεικτικά παραδείγματα E (2):
1. Έξυπνες κάρτες ή συστήματα επιβράβευσης πελατών για προσωποποιημένη προώθηση (smart loyalty cards)
2. Διαδραστική προώθηση που αξιοποιεί νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, οθόνες αφής, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κλπ.)
3. Ηλεκτρονικά κουπόνια ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons)
4. Αξιοποίηση επιχειρηματικής ευφυΐας (intelligence) για προωθητικές ενέργειες και ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών
5. Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
6. Ψηφιακή σήμανση για την προβολή προϊόντων (digital signage)
7. Προώθηση στο διαδίκτυο (διαδικτυακές καμπάνιες, SEO, αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης – social networks)
8. Εμπλουτισμός ηλεκτρονικού καταστήματος με την συμμετοχή του καταναλωτή (καταγραφή σχολίων – reviews, διαμόρφωση λίστας επιθυμητών προϊόντων – wishlists, μοναδική εγγραφή – single sign.on από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης – social media)

Πόση είναι η επιδότηση;

Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση στο Digi-Retail κατατάσσεται σε μια από τις 4 δυνατές κατηγορίες (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη). Τα ποσοστά επιδότησης αλλάζουν βάση του μεγέθους της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα όρια του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων:

 • Επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους: Επιδότηση 60%, από 5.000€ έως 20.000€
 • Πολύ Μικρή: Επιδότηση 60%, από 10.000€ έως 80.000€
 • Μικρή: Επιδότηση 60%, από 10.000€ έως 150.000€
 • Μεσαία: Επιδότηση 50%, από 10.000€ έως 300.000€
 • Μεγάλη: Επιδότηση 40%, από 10.000€ έως 500.000€

* Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις)

* Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και πρέπει να καλυφθεί από την επιχείρηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Από 14/01/2011 έως 15/02/2011

Διαδικασία αξιολόγησης

Άμεση αξιολόγηση αιτήσεων βάση βαθμολογίας μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Προκαταβολή

Δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και 35% της δημόσιας επιχορήγησης επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επενδυτικής

 

Το γραφείο μας θα αναλάβει υπεύθυνα την σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου καθώς και την μετέπειτα υλοποίηση της επένδυσης.

 

Οι Σύμβουλοι του tax-plan έχουν πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη και απλοποίηση των διαδικασιών επιδότησης, μεγιστοποιώντας συγχρόνως τις πιθανότητες έγκρισης της επένδυσης σας.
Μέσω ειδικής εφαρμογής, οι Σύμβουλοι προ-αξιολογούν και σας ενημερώνουν ΔΩΡΕΑΝ, σχετικά με την πραγματική δυνατότητα επιδότησης της επιχείρησης σας. Είναι κοντά σας για να σας υποστηρίξουν και να σας καθοδηγήσουν στα εξής στάδια:

Συμβουλευτική Συνάντηση
1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα – ΔΩΡΕΑΝ προ-αξιολόγηση δυνατότητας Επιδότησης
2. Αναλυτική Παρουσίαση του Προγράμματος Επιδότησης
3. Επεξήγηση των Συνθηκών & Απαιτήσεων του Προγράμματος
4. Προκαταρκτικός σχεδιασμός της Πρότασης Επένδυσης

Δημιουργία Μελέτης & Σύνταξη Φακέλου Επιδότησης
1. Οριστικός Σχεδιασμός της Πρότασης Επένδυσης
2. Έλεγχος επιλέξιμων Ενεργειών
3. Έλεγχος επιλέξιμων Δαπανών
4. Καθοδήγηση στη συγκέντρωση δικαιολογητικών & προσφορών
5. Τελική σύνταξη φακέλου επιδότησης
6. Υποβολή φακέλου επιδότησης

Παρακολούθηση & Υποστήριξη για την Υλοποίηση της Επένδυσης
1. Επίβλεψη υλοποίησης έργων βάσει φακέλου επιδότησης
2. Συγκέντρωση παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών
3. Παρακολούθηση πληρωμής προμηθευτών
4. Εικονικός έλεγχος

Υποβολή Φακέλου Ολοκλήρωσης
1. Συνεχής επικοινωνία με την ελεγκτική αρχή
2. Συμπληρωματική υποβολή δικαιολογητικών [αν χρειαστεί.

Έλεγχος Υλοποίησης Επένδυσης & Εκταμίευση Επιδότησης
1. Πρόσκληση ελέγχου άμεσα με την υποβολή του Φακέλου Ολοκλήρωσης, Παρουσία του
Συμβούλου και επίβλεψη αυτοψίας ελέγχου

Μιλήστε σήμερα με έναν από τους εξειδικευμένους Συμβούλους και ενημερωθείτε δωρεάν για τη δυνατότητα επιδότησης της επιχείρησης σας.

Εξειδικευμένες (ενδεικτικές) λύσεις – προτάσεις:

Συχνές Ερωτήσεις

Σκέφτομαι να μην καταθέσω αίτηση για επιδότηση λόγω της κρίσης…

Αντιλαμβάνομαι το προβληματισμό σας αλλά σε περιόδους κρίσης παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες  και αυτή τη στιγμή έχω να σας παρουσιάσω μία από τις μεγαλύτερες . Ποια είναι αυτή ;

Καινοτομήστε ψηφιακά και βγείτε κερδισμένος από την κρίση.

Έχω τις αμφιβολίες μου

Μην έχετε καμία αμφιβολία. Το σίγουρο είναι ότι περνάμε εποχή κρίσης, ο εκσυγχρονισμός, η καινοτομία, η διαφοροποίηση στην αγορά , η μείωση του κόστους , η επέκταση του πελατολογίου αποτελεί μονόδρομο για επιβίωση .Το θέμα είναι αν θα επιλέξετε να σηκώσετε τα χέρια ψηλά ή θα κάνετε την προσπάθειά σας να παραμείνετε στην αγορά και μάλιστα πολύ πιο δυνατός, δηλαδή η επιλογή έχει να κάνει με το αν θα επιλέξετε να πάτε με τους πολλούς ή να κάνετε τη διαφορά.

Δεν έχω τεχνολογικές γνώσεις

Χαίρομαι που μου το αναφέρετε και αυτό ακριβώς είναι το πλεονέκτημα της λύσης που σας προσφέρουμε. Δεν απαιτούνται τεχνολογικές γνώσεις από εσάς . Η λύση που προσφέρουμε είναι με το κλειδί στο χέρι , ενώ για την περαιτέρω διεκπεραίωση των εργασιών θα εκπαιδευτείτε εσείς ή και κάποιο άλλο άτομο που εσείς θα μας υποδείξετε από ειδικευμένο συνεργάτη. Αν πάραυτα πιστεύεται ότι και πάλι δεν μπορείτε να το χειριστείτε, οι συνεργάτες μας είναι  σε θέση να σας υποστηρίξουν  για όσο διάστημα εσείς επιθυμείτε.

Θα βγουν τα χρήματά μου από το πρόγραμμα;

Τα χρήματα και βέβαια θα βγουν, αλλά πιστέψτε με ότι στο τέλος της ημέρας δεν είναι κάτι που πρέπει να σας απασχολεί αφού ούτως ή άλλως εσείς δεν έχετε να ρισκάρετε κάτι . Όπως προαναφέρθηκα όλα έχουν σχεδιαστεί από εμάς για εσάς.

Έχω υποχρέωση να δείξω που βρήκα τα χρήματα για να υλοποιήσω την επένδυση

Όχι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση απόδειξης που βρήκατε τα χρήματα και μάλιστα  αυτή η λεπτομέρεια αποτελεί άλλη μια καινοτομία διευκόλυνσης σε σχέση με άλλα προγράμματα που έχουν τρέξει στο παρελθόν ή που τρέχουν αυτή τη στιγμή.

Παίζει ρόλο η σειρά προτεραιότητας στην υποβολή;

Ναι σε αυτό το πρόγραμμα παίζει και ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές προτάσεις ισοβαθμίας. Εκεί θα μετρήσει ποιος έχει υποβάλλει πρώτος την πρόταση. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να βιαστούμε να ετοιμάσουμε την πρότασή σας διότι όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και εμείς από την πλευρά μας θα κρατήσουμε επίσης σειρά προτεραιότητας για λόγους δεοντολογίας.