Πρόγραμμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Χωρίς κατηγορία | 0

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης, συναφούς με τις σπουδές τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (δεν επιτρέπεται σε οικία ή συστέγαση).
Κατηγορίες Δικαιούχων : Α). Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς. Β). Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ι). Εισοδηματικά Κριτήρια : και για τις 2 κατηγορίες δικαιούχων, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 22.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα, κατά περίπτωση. Επιπλέον, για την Β κατηγορία δικαιούχων, ο αντίστοιχος τζίρος τους να μην υπερβαίνει τις 40.000€. ΙΙ). Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν : Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. ΙΙΙ). Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Το εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ : Επιδοτούνται με: 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής (μέχρι και το 40%) της επιδότησης, με χρήση καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) ή την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ : Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, επαγγελματικής τηλεφωνίας), Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (Σύνταξη & Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Σχεδίου, Συμβουλευτική, Λογιστική & νομική Υποστήριξη, υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες), Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, Μισθολογικό κόστος θέσης εργασίας, Αποσβέσεις παγίων, Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ : Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να μην να μην διακόπτουν την επένδυση / λειτουργία της επιχείρησης, για 1 έτος (2 έτη στην περίπτωση χρήσης της ρήτρας ευελιξίας) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης
ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ : Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή, προς αξιολόγηση, επιχειρηματικού σχεδίου. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής: 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017, 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017, 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει κριτηρίων (επιχειρηματικό σχέδιο, εισόδημα, κλπ). Οι επιχειρήσεις, που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση, θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής (ΚΑΔ, εισόδημα), Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου και επιλογή των σημείων αιχμής του,
(προβολή πλεονεκτημάτων – αντιμετώπιση αδυναμιών), Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης & Συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου, Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης, Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής, Εποπτεία υλοποίησης επένδυσης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για τη Σύνταξη & Υποβολή ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου – πληρωμής και έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων tax-plan
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Προτάσεων
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222, e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6932702616

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *