Μητρώο πραγματικών δικαιούχων Νομικών Προσώπων

αναρτήθηκε σε: Λογιστικά – Φορολογικά | 0

Υποχρέωση καταχώρισης μέχρι 01/11/2020. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 10.000 ευρώ & δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.
Ο νόμος 4557/2018 ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2015/849, η οποία έχει ως αντικείμενο την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο νόμος αυτός προβλέπει ότι όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες (π.χ. υποκαταστήματα) που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, οφείλουν να καταχωρίζουν στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων (ΚΜΠΔ) τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους, και επιπλέον να φυλάσσουν τα στοιχεία αυτά στην έδρα τους (ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων).
Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα. Η εξακρίβωση και ο έλεγχος της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων επεκτείνονται, κατά περίπτωση, σε νομικές οντότητες που κατέχουν άλλες οντότητες. Σκοπός του νόμου είναι να αναζητηθεί και να εντοπιστεί το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά ασκεί έλεγχο μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλο τρόπο ενός νομικού προσώπου. Ενδείξεις ελέγχου συνιστούν οι παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις:
• Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο ή από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα.
Στους υπόχρεους καταχώρισης στο κεντρικό μητρώο συγκαταλέγονται:
• Εμπορικές επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
• Αστικές επαγγελματικές εταιρείες και συνεταιρισμοί.
• Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση κ.λπ.
Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων ξεκίνησε στις 3.3.2020 και κατόπιν αναστολής λόγω της COVID-19 η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης λήγει 1.11.2020 για κάθε μορφής εταιρεία και οντότητα.
Περαιτέρω, οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν το κεντρικό μητρώο εντός 60 ημερών από τη σύστασή τους ή από την επέλευση τυχόν αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.
Η μη συμμόρφωση των εταιρειών με την υποχρέωση τήρησης του ειδικού μητρώου στην έδρα τους και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο κεντρικό μητρώο συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και πρόστιμο ποσού 10.000 ευρώ (αφού τεθεί προθεσμία για συμμόρφωση).

Μητρώο πραγματικών δικαιούχων Νομικών Προσώπων