Ηλεκτρονικά Βιβλία : Υποχρεωτικά από 01/10/2021

αναρτήθηκε σε: Λογιστικά – Φορολογικά | 0

Όλες οι επιχειρήσεις (ατοµικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) θα πρέπει να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδοµένα από τα εκδιδόµενα στοιχεία (τιµολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης κ.λπ.) σε µια νέα πλατφόρµα που έχει αναπτύξει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), την ψηφιακή πλατφόρµα myDATA, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται χειρόγραφα ή/και µηχανογραφικά ή/και µέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών (ΦΗΜ).

Ειδικότερα, από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά (αλλά χωρίς κυρώσεις για το 2021) τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ
 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ

Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά (αλλά χωρίς κυρώσεις για το 2021) τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης (ήτοι, μέχρι 30/09/2021 ή 31/10/2021, κατά περίπτωση), πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31/03/2022.

Κυρώσεις : Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο κυρώσεων (αναμένεται να ισχύσει από 01/01/2022).

Η λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρµας myDATA :
Με την πλήρη εφαρµογή της ψηφιακής πλατφόρµας MyDATA έρχονται σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων. Μπορεί να έχει ακουστεί ότι «… η µηχανογράφηση θα τα στέλνει αυτόµατα στην πλατφόρµα myDATA» ή «…καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις», όμως το σίγουρο είναι ότι ο χρόνος εργασίας και το κόστος λογιστηρίων και λογιστικών γραφείων θα αυξηθεί λόγω πολλών νέων υποχρεώσεων που έρχονται από αυτή τη νέα υποχρέωση. Ειδικότερα:
α) Τα Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) δεν καταργούνται, θα συνεχίζουν να τηρούνται και οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα συνεχίσουν να συντάσσονται κανονικά, σύµφωνα µε όσα ισχύουν (αρχές και κανόνες του Ν. 4308/2014). Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία βάση) όσο και τη φορολογική αξία (βάση), εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να µπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων, χωρίς να απαιτείται η τήρηση ξεχωριστών λογιστικών και φορολογικών βιβλίων (σχετική η παράγραφος 3.5.1. της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014).
β) Καθιερώνονται για να τηρούνται δύο (2) ακόµα βιβλία, ψηφιακά στην πλατφόρµα myDATA, για φορολογική χρήση. Με δεδοµένο ότι στα ηλεκτρονικά βιβλία θα διαβιβάζονται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων, οι εγγραφές µισθοδοσίας, αποσβέσεων και οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης των οντοτήτων (επιχειρήσεων) που τηρούν Λογιστικά Αρχεία (βιβλία και στοιχεία) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και θα απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα αυτών, καταλαβαίνουµε ότι η ΑΑ∆Ε θα θεωρεί ισχυρά, σε ό,τι αφορά το κύρος και την αποδεικτική ικανότητα, µόνο τα ηλεκτρονικά βιβλία.

H ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ της επιχείρησης δια την λειτουργία της Πλατφόρμας myDATA, είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ :

Λέγοντας Μηχανογράφηση εννοούμε το «Πρόγραμμα/-τα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)», που είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν:

α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων και

β) τις ανάγκες της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας ( Εμπορικά /λογιστικά προγράμματα διαχείρισης )

Κατηγορίες επιχειρήσεων, όσον αφορά την χρήση λογιστικών προγραμμάτων

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις επιχειρήσεις, όσον αφορά την χρήση τέτοιων προγραμμάτων σε τρεις κατηγορίες :

(1) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Λογιστικά Προγράμματα, τα οποία καλύπτουν ( εσωτερικά ) τις ανάγκες έκδοσης στοιχείων και καταχώρησης εσόδων και εξόδων. Συνήθως είναι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση στην Πλατφόρμα myDATA, έχει τις λιγότερες δυσκολίες καθώς το Λογιστικό Πρόγραμμα, είναι ενιαίο. Τα προγράμματα διακρίνονται κατά βάση σε CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, έκδοσης στοιχείων κλπ) ή ERP (Enterprise Resource Planning System ή Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που αποτελεί πιο ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών λογισμικού και υποστηρίζει ευρύτερο φάσμα λογιστικών απαιτήσεων).

(2) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν : α) Μηχανογραφικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες για την έκδοση τιμολογίων ( « Τιμολογιέρα » ) και β) Η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται στο Λογιστικό Πρόγραμμα, του Λογιστικού Γραφείου που υποστηρίζει λογιστικά τις επιχειρήσεις αυτές. Συνήθως είναι μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση στην Πλατφόρμα myDATA, γίνεται όσον αφορά τα έσοδα ( Πωλήσεις Χονδρικής και Λιανικής ) από την « Τιμολογιέρα » ή την «Ταμειακή Μηχανή» και όσον αφορά τα έξοδα/αγορές ή τυχόν άλλα έσοδα, από το Λογιστικό Πρόγραμμα, του Λογιστικού Γραφείου.

(3) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν : α) Χειρόγραφο τρόπο, για την έκδοση τιμολογίων και β) Η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται στο Λογιστικό Πρόγραμμα, του Λογιστικού Γραφείου που υποστηρίζει λογιστικά τις επιχειρήσεις αυτές. Συνήθως είναι μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πρόβλημα στην διαβίβαση στην Πλατφόρμα myDATA, των εσόδων. Το πρόβλημα συνίσταται στην αδυναμία διαβίβασης σε «πραγματικό χρόνο» ή εντός πέντε ημερών ( όπως απαιτεί η ΑΑΔΕ ) των εσόδων.

Το πρόβλημα, μπορεί να επιλυθεί με την χρήση της «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης» ( εφόσον η επιχείρηση έχει τα όρια εκείνα, που μπορεί να την χρησιμοποιήσει ) ή με την «κατάργηση» του χειρόγραφου τρόπου έκδοσης και αντί αυτού την χρήση « Τιμολογιέρας » ( η οποία είναι «μονόδρομος», στην περίπτωση, που η επιχείρηση, δεν έχει την δυνατότητα χρήσης της «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης» .

Η χρήση της «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης», είναι χρονοβόρος, καθώς δεν διαθέτει κανέναν αυτοματισμό και συνίσταται μόνο στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων με πολύ μικρό αριθμό παραστατικών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Απαιτείται Λογισμικό Πρόγραμμα Μηχανογράφησης («Τιμολογιέρα» ή CRM ή ERP) σε όλες τις επιχειρήσεις !

Επιλογή του κατάλληλου «λογιστικού προγράμματος»

Η Επιλογή του κατάλληλου «λογιστικού προγράμματος», πρέπει να γίνει με βάση τις εξής δυνατότητες :

→ Το «Λογιστικό Πρόγραμμα» να λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών myDATA

→ Το «Λογιστικό Πρόγραμμα» να μπορεί να διενεργεί όσον το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένα τον Μετασχηματισμό των Λογιστικών Εγγραφών σε Παραστατικά myDATA

→ Το «Λογιστικό Πρόγραμμα» να μπορεί να δημιουργεί διακριτό πίνακα με συσχετισμένα δεδομένα και μη (Συσχετισμένα ΜΑΡΚ-Λογιστικές εγγραφές / Ανοικτά ΜΑΡΚ / Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές)

Νέα «Κουμπιά/Επιλογές», προστίθενται στα «Λογιστικά Προγράμματα»

Σχεδόν σ’ όλα τα Λογιστικά Προγράμματα, θα προστεθούν, παρόμοιες ή ίδιες με τις ακόλουθες :

Λειτουργίες Α.Α.Δ.Ε. (myDATA)

Πίνακας ελέγχου / Αποστολή παραστατικών A1 & A2/ Αποστολή παραστατικών 8.1/ Αποστολή παραστατικών Β1 & Β2 / Γ1 & Γ2/ Λήψη παραστατικών ( ως λήπτης )/ Ισοζύγιο ορισμένης περιόδου Α.Α.Δ.Ε. (myData)

Στατιστικά διαβιβάσεων ΑΑΔΕ

Συνοπτικό βιβλίο ΑΑΔΕ

Έσοδα ανά τύπο /Έσοδα ανά κατηγορία /Έσοδα ανά Κωδικό Ε3 /Έξοδα ανά κατηγορία / Έξοδα ανά Ε3.

Η «διαχείριση» των Παραστατικών ΑΑΔΕ, γίνεται μέσω των ανωτέρω νέων λειτουργιών. Δηλαδή προβάλλονται όλα τα Παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή myDATA, αντιστοιχίζονται οι «συνόψεις» Παραστατικών, που διαβίβασε ο προμηθευτής της επιχείρησης με τα «Λογιστικά άρθρα», κλπ.

Προετοιμασία του λογισμικού (μηχανογραφικής οργάνωσης)

(1) Χαρτογράφηση των παραστατικών εσόδων : Λιανικές-Χονδρικές ποια είναι τα παραστατικά που εκδίδονται, ώστε να χαρακτηριστούν ως προς τις κατηγορίες διαβίβασης και τους επιτρεπτούς χαρακτηρισμούς σύμφωνα με την «επιχειρησιακή ανάλυση της ΑΑΔΕ»

(2) Αντιστοίχιση των «φορολογικών παραστατικών» με τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ

(3) Αντιστοίχιση του λογιστικού σχεδίου με τις πρότυπες στήλες εσόδων και εξόδων των ηλεκτρονικών βιβλίων.

(4) Αντιστοίχιση του «λογιστικού σχεδίου» με τα πεδία του Ε3 και με όλους τους παρακρατούμενους φόρους & λοιπούς φόρους – τέλη.

(5) Ξεχωριστά πεδία «Σειράς» και «Αριθμού παραστατικού» σε όλες τις καταχωρήσεις. Για όλες τις «διαβιβάσεις/καταχωρήσεις» στην πλατφόρμα «myDATA», αυτά απαιτούνται όχι μόνο για τα παραστατικά Εσόδων ( στοιχείο που ήδη υπάρχει ) αλλά και για όλες τις Λογιστικές εγγραφές, που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα «myDATA».

Άρα χρειάζεται μια νέα οργάνωση/ταξινόμηση των κατηγοριών των λογιστικών εγγραφών.

(6) Νέοι κωδικοί καταχώρησης λοιπών λογιστικών εγγραφών με αντιστοίχιση στα παραστατικά λογιστικών εγγραφών της πλατφόρμας «myDATA»

(7) Πεδίο επιλογής Πρότυπου παραστατικού ΑΑΔΕ στις εγγραφές.

(8) Κάθε τύπος παραστατικού πρέπει μοναδικά κατά την έκδοση να «διαβιβάζει» «Χαρακτηρισμό», δηλαδή την κατηγορία εσόδου και κωδικό εντύπου Ε3

(9) Ανάλογα με το λογισμικό πρέπει (εάν υπάρχουν) να κωδικοποιηθούν κάποιες εξαιρέσεις τιμολογούμενων ειδών όπως π.χ. εγγυοδοσία, πλαστικές σακούλες

Υπάρχουν περιπτώσεις τιμολογούμενων ειδών που έχουν ΦΠΑ και επηρεάζουν Φόρους / Τέλη

(10) «Συντήρηση» ( δηλ. επικαιροποίηση ) αρχείου πελατών και προμηθευτών ως προς τον κωδικό χώρας και τον τύπο εξαιρέσεων από το ΦΠΑ

(11) «Συντήρηση» ( δηλ. επικαιροποίηση ) «λογιστικού σχεδίου»,ως προς το «category/κατηγορία» και τον κωδικό Ε3

(12) Διαχωρισμός των παραστατικών που λαμβάνονται σε : α) Αυτά που λαμβάνονται από επιχειρήσεις/οργανισμούς που είναι υπόχρεες σε διαβίβαση και β) Αυτά που λαμβάνονται από επιχειρήσεις/οργανισμούς που απαλλάσσονται της διαβίβασης (ανά πελάτη τους) π.χ. Εταιρίες ενέργειας ( ΔΕΗ, κ.λπ ) , ΕΦΚΑ, Προμηθευτές ενδοκοινοτικοί, Προμηθευτές τρίτων χωρών, κ.λπ.

(13) Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του λογισμικού – Παραστατικά που λαμβάνονται από υπόχρεους σε «διαβίβαση σύνοψης» προμηθευτές

Η κάθε εφαρμογή (ERP) έχει την δυνατότητα να εμφανίζει αυτόματα τα παραστατικά που εκδόθηκαν από τους προμηθευτές μας. Η λίστα που εμφανίζει τα παραστατικά να την φανταστούμε ως ένα «αρχείο/σύνολο παραστατικών» που περιμένουν «διαβίβαση του χαρακτηρισμού» της πλατφόρμας «myDATA».

Είναι παραστατικά που ο εκδότης προμηθευτής μας είναι υπόχρεος σε διαβίβαση και αυτόματα με την έκδοση του παραστατικού εμφανίζεται ως έξοδο στον λήπτη ( εμάς) .Τα παραστατικά αυτά (αγορές, δαπάνες, πάγια ) αρχικά είναι «μη χαρακτηρισμένα» καθώς εκκρεμεί για αυτά «έλεγχος/αποδοχή» και συσχετισμός με τις λογιστικές εγγραφές των βιβλίων μας.

Η κάθε εφαρμογή (ERP) συσχετίζει με φίλτρα το ΑΦΜ, την ημερομηνία έκδοσης, τις αξίες και τον αριθμό παραστατικού λογιστικά άρθρα με παραστατικά που έλαβε η οντότητα ως λήπτης, στο παρελθόν.

Με τον παραπάνω συσχετισμό επιτυγχάνεται «συμφωνία» των παραστατικών με τα λογιστικά άρθρα και τα παραστατικά αυτά λαμβάνουν αυτόματα χαρακτηρισμούς έτοιμους προς διαβίβαση.

(14) Κάθε εγγραφή που περιέχει λογαριασμούς των ομάδων 1,2,6,7,8 πρέπει να περιέχει πεδίο με «ΜΑΡΚ», ώστε να εντοπίζονται εύκολα οι αποκλίσεις μη διαβιβάσεων.

Παρατίθενται ο Α) Συνοπτικός «Οδηγός myDATA» του taxheaven.gr και Β) ο Οδηγός με τις Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της ΑΑΔΕ

Α) Πλατφόρμα myDATA – 21 Βασικές Επισημάνσεις [Συνοπτικός «Οδηγός myDATA»] (21/09/2021)

Κώστας Ι. Νιφορόπουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτρης Μ. Καρποδίνης Λογιστής και Μηχανογράφος

Περιεχόμενα

1) myDATA – Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής – Τι πρέπει να κάνουμε από 1/10/2021 – Προβλεπόμενες Ποινές

2) Τι είναι η πλατφόρμα myDATA και τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ» – Τι γίνεται σε άλλα Κράτη

3) Τι «Προσθέτει» και τι «Αντικαθιστά» η πλατφόρμα myDATA

4) Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA δεν αλλάζει την νομοθεσία σε : Ε.Λ.Π, Φ.Π.Α, Φόρου Εισοδήματος και Παρακρατούμενων Φόρων

5) Το Νομοθετικό πλαίσιο και το Πληροφοριακό υλικό από την ΑΑΔΕ

6) Βασικές έννοιες στην πλατφόρμα «myDATA»

7) Τι διαβιβάζω στην πλατφόρμα myDATA και με ποιους Ρόλους

8) Τα 5 Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων

9) Άλλο είναι «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» και άλλο «Ηλεκτρονικά Βιβλία»

10) Άλλο είναι «Ειδική Φόρμα Καταχώρησης» και άλλο «Τιμολογιέρα – timologio»

11) «Ταμειακές Μηχανές/Φ.Η.Μ» και διασύνδεση με το «esend»

12) Πως συνδέομαι με την πλατφόρμα myDATA – REST API

13) Η Μηχανοργάνωση-Αυτοματοποίηση είναι απαραίτητη

14) Επιχειρήσεις : Υπόχρεες, Εξαιρούμενες και Μειωμένων Υποχρεώσεων

15) Ηλεκτρονική διαβίβαση της «Σύνοψης» και «Χαρακτηρισμών», για κάθε παραστατικό

16) Το «Κωδικολόγιο» της Πλατφόρμας «myDATA» – mapping

17) «Λογιστικές Εγγραφές» και εγγραφές στην πλατφόρμα «myDATA»

18) Διόρθωση Λαθών και Απώλεια διασύνδεσης

19) Χρόνοι/Προθεσμίες διαβίβασης Εσόδων και Εξόδων

20) Φορολογικές Δηλώσεις και Έλεγχος αυτών μέσω «myDATA»

21) Αλλαγές στην Λογιστική Οργάνωση των Επιχειρήσεων/Επαγγελματιών και τι πρέπει να κάνουν επιπλέον οι Λογιστές

1) myDATA – Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής – Τι πρέπει να κάνουμε από 1/10/2021 – Προβλεπόμενες Ποινές

Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής – Συνοπτικά για τα έτη 2020, 2021, 2022


Έτος 2020 : Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. 

Έτος 2021 Υποχρεώσεις Διαβίβασης

Στοιχεία που θα εκδοθούν από 1/10/2021 ή 1/11/2021 και μετά

 1. i) από την 10.2021, ή ii) από την 1.11.2021 ανάλογα.

Στοιχεία που εκδόθηκαν από 1/1/2021 έως 30/9/2021 (ή 31/10/2021)

Έως και την 31.3.2022

Επισήμανση:  Δεν υφίσταται υποχρέωση “χαρακτηρισμού” των Εξόδων στην Χρήση 2021

Κυρώσεις

Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο.

Υποχρέωση συμφωνίας των δεδομένων των «ηλεκτρονικών βιβλίων» με τα δεδομένα των Φορολογικών Δηλώσεων ( Φ.Π.Α και Παρακρατούμενων Φόρων και Τελών ).

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση

Έτος 2022

Υποχρέωση πλήρους εφαρμογής

Αναλυτικά για το έτος 2021 – Υποχρεώσεις Διαβίβασης

« ζ) Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης (αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά:

[ Στοιχεία που θα εκδοθούν από 1/10/2021 ή 1/11/2021 και μετά ]

 1. i) από την 10.2021, από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και
 2. ii) από την 11.2021, από τις λοιπές οντότητες.

[ Στοιχεία που εκδόθηκαν από 1/1/2021 έως 30/9/2021 (ή 31/10/2021) ]

Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, καθώς και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω.

[ Προθεσμίες στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη ]

Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022.

Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022.

Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

η) Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021.

Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας *. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα.

[* α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών), β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής, γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος, ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ ] θ) Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το υπόψη φορολογικό έτος.». ( Α.1156/2021, άρθρο 7 )

Κυρώσεις

Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο.

« Ε Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;

Α Όχι, το έτος 2020 είναι έτος εκπαίδευσης και το 2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διαβιβάζουν μέσω των πέντε καναλιών διαβίβασης. ……»

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 34))

Με βάση τα ανωτέρω έχουμε :

Α/Α
Μέγεθος Επιχείρησης (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
Έναρξη Υποχρέωσης διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που εκδίδονται από 1/10/21 ή 1/11/2021 και μετά
Υποχρέωση διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που έχουν εκδοθεί από 1/1/21 έως 1/10/21 ή 1/11/2021
Υποχρέωση “χαρακτηρισμού” των Εξόδων στην Χρήση 2021
1
Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 € (*)
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά
Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022
Δεν υπάρχει υποχρέωση
2
Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 € (*)
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά
Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022
Δεν υπάρχει υποχρέωση
3
Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2)
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά
Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022
Δεν υπάρχει υποχρέωση

Επισημάνσεις :

[1] (*) : Με βάση τα στοιχεία της Χρήσης 2019.

[2] Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τα όρια για την δυνατότητα χρήσης της «Ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

Η υποχρέωση διαβίβασης των Εσόδων από 1/1/2021 – Τι πρέπει να κάνουμε

Τα βήματα :

Τα βήματα :
[1] Έλεγχος για το δικαίωμα χρήσης της «Ειδικής φόρμας καταχώρησης» [ Αφορά μικρές Επιχειρήσεις ] (Δείτε και αναλυτικά στην παρ. 8 )

[2] Καταγραφή των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, (τύπος, τρόπος, χρόνος, τόπος)  από την συγκεκριμένη Επιχείρηση

[3] Ελέγχουμε (όταν συντρέχει περίπτωση ) την υποχρέωση της διασύνδεσης των Φ.Η.Μ με το E-send.

[4] Έλεγχος για την δυνατότητα χρήσης μηχανογραφικών μέσων της Επιχείρησης

[5] Έλεγχος για την δυνατότητα χρήσης μηχανογραφικών μέσων ( λογισμικού) του Λογιστικού Γραφείου

[6] Έλεγχος της ύπαρξης των κατάλληλων πόρων (προσωπικού και μέσων)

[7] Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω βημάτων (1-6) στον Επιχειρηματία και λήψη  ανάλογων αποφάσεων και εύρεση πόρων υποστήριξης , από αυτόν (π.χ επίλυση του θέματος διαβίβαση των τιμολογίων σε ‘’πραγματικό χρόνο΄΄) και αποτίμηση του χρόνου του Λογιστή στις επιπλέον υποχρεώσεις .

[8] Επιλογή μέσων διαβίβασης, που να καλύπτουν την προθεσμία διαβίβασης και τρόπος εκτέλεσης αυτών.

[9] Λήψη Κωδικών, για «Διασύνδεση» με την Πλατφόρμα.

[10] Δήλωση Αποδοχής Λήψης Στοιχείων (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση)   [ https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web/bookkeeper/#!/declaration ]
Παρέχει ανέξοδα το κίνητρο μείωσης της παραγραφής από 5 σε 4 έτη.

[11] Ενημέρωση του Πελάτη/Επιτηδευματία για τις νέες προθεσμίες διαβίβασης και παραλαβής από το λογιστικό γραφείο των παραστατικών

[12] Προσαρμογή της Οργάνωσης των Λογιστηρίων/Λογιστικών Γραφείων, στα νέα δεδομένα ( α) στην συντόμευση των προθεσμιών καταχώρησης, β) εργασιών διαβίβασης στην πλατφόρμα  και γ) συμφωνιών μεταξύ λογιστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων ).

Σημαντική Επισήμανση

Επειδή όπως επισήμως αναφέρεται ανωτέρω, το 2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις, τότε ο «Χρόνος Έναρξης», θα αρχίσει να μετράει πραγματικά, από την στιγμή που θα εκδοθεί η εγκύκλιος για τις «Κυρώσεις λόγω μη διαβίβασης»

Επιχειρήσεις Με Δυνατότητα χρήσης Ειδικής Φόρμας
Είδος ΕπιχείρησηςΕίδος ΠαραστατικούΠροθεσμία ΔιαβίβασηςΑπαιτούμενο Μέσο Διαβίβασης της ΣύνοψηςΕπεξ.
Ελεύθερος Επαγγελματίας ( Χωρίς χρήση Φ.Η.Μ )Α.Π.ΥΜέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΜέσω ”ειδικής φόρμας καταχώρησης *1
Τ.Π.ΥΜέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΜέσω ”ειδικής φόρμας καταχώρησης *1
Αγρότες ΚανονικούΤιμ. Πώλ.Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΜέσω ”ειδικής φόρμας καταχώρησης *1
Α.Λ.Π ( Χωρίς Φ.Η.Μ )Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΜέσω ”ειδικής φόρμας καταχώρησης *1
Α.Λ.Π ( Από Φ.Η.Μ )Απευθείας Διασύνδεση με το e-sendΜέσω Φ.Η.Μ
Επιχείρηση κυρίως λιανικώς με χρήση Φ.Η.ΜΑ.Λ.Π ( Από Φ.Η.Μ )Απευθείας Διασύνδεση με το e-sendΜέσω Φ.Η.Μ
Τιμ. Πώλ.Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΜέσω ”ειδικής φόρμας καταχώρησης *1
Επιχείρηση κυρίως χονδρικήΤιμ. Πώλ.Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΜέσω ”ειδικής φόρμας καταχώρησης *1


* (*) : Υπάρχει η Δυνατότητα Χρήσης και του Καναλιού  «Προγράμματα  (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ”», στην περίπτωση αυτή (με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. Αφορά περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ERP, δεν εκδίδει το παραστατικό (αυτό έχει εκδοθεί χειρόγραφα), αλλά γίνεται μέσω αυτού, μόνο η λογιστική εγγραφή.
«Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο» ( Α. 1138/2020, άρθρο 5, περ. γ) .

[1]
α) Επειδή η χρήσης της «ειδικής φόρμας καταχώρησης» είναι χρονοβόρα, προτείνεται η χρήση του λογιστικού προγράμματος (που χρησιμοποιεί το Λογιστικό Γραφείο), αφού αφενός τεχνικά μέσω αυτού του προγράμματος ενημερώνεται αυτόματα η «ειδική φόρμα καταχώρησης» και αφετέρου υπάρχει σχετικά επαρκής χρόνος καταχώρησης,
β) Θα μπορούσε να γίνει και χρήση «Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης», η οποία λόγω του μικρού μεγέθους των Επιχειρήσεων, θεωρείται ασύμφορη.

Επιχειρήσεις Χωρίς Δυνατότητα χρήσης Ειδικής Φόρμας
( οι οποίες εκδίδουν κυρίως χειρόγραφα στοιχεία )
Είδος ΕπιχείρησηςΕίδος ΠαραστατικούΠροθεσμία ΔιαβίβασηςΑπαιτούμενο Μέσο Διαβίβασης της ΣύνοψηςΕπεξ.
Ελεύθερος Επαγγελματίας ( Χωρίς χρήση Φ.Η.Μ )Α.Π.ΥΕντός 5 ημερών από την έκδοσηΜέσω ”προγραμμάτων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ” ή ” Τιμολογιέρας”2
Τ.Π.ΥΣε πραγματικό χρόνοΜέσω ”προγραμμάτων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ” ή ” Τιμολογιέρας”2
Αγρότες ΚανονικούΤιμ. Πώλ.Σε πραγματικό χρόνοΜέσω ”προγραμμάτων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ” ή ” Τιμολογιέρας”2
Α.Λ.Π ( Χωρίς Φ.Η.Μ )Εντός 5 ημερών από την έκδοσηΜέσω ”προγραμμάτων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ” ή ” Τιμολογιέρας”
Α.Λ.Π ( Από Φ.Η.Μ )Απευθείας Διασύνδεση με το e-sendΜέσω Φ.Η.Μ
Επιχείρηση κυρίως λιανικώς με χρήση Φ.Η.ΜΑ.Λ.Π ( Από Φ.Η.Μ )Απευθείας Διασύνδεση με το e-sendΜέσω Φ.Η.Μ
Τιμ. Πώλ.Σε πραγματικό χρόνοΜέσω ”προγραμμάτων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ” ή ” Τιμολογιέρας”
Επιχείρηση κυρίως χονδρικήΤιμ. Πώλ.Σε πραγματικό χρόνοΜέσω ”προγραμμάτων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ” ή ” Τιμολογιέρας”

[2] α) Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών, οι υπόχρεες επιχειρήσεις πρέπει να εγκαταστήσουν πρόγραμμα τιμολόγησης β) Θα μπορούσε να γίνει και χρήση «Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης», η οποία λόγω του μικρού μεγέθους των Επιχειρήσεων, θεωρείται ασύμφορη.

Συμπεράσματα και Εκτιμήσεις

α) Για την Χρήση 2021, η πλατφόρμα myDATA, θα λειτουργήσει μόνο ως ένα είδος «Συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών – προμηθευτών».

β) Αναλύοντας την «ιστορικότητα» των παρατάσεων στην έναρξη εφαρμογής της πλατφόρμας myDATA, εκτιμούμε ότι για όλη την Χρήση 2021, θα έχουμε την υποχρέωση διαβίβασης όλων των εσόδων μέχρι 31/3/2022.

γ) Το «στοίχημα» έναρξης, για την Φορολογική Διοίκηση, έχει μεταφερθεί ούτως ή άλλως στη Χρήση 2022 (το νωρίτερο), αφού στην χρήση 2021, δεν μπορεί να γίνει καμία «επαλήθευση» φορολογικής δήλωσης και κυρίως των Δηλώσεων Φ.Π.Α, που κατά την άποψή μου, είναι και το σημαντικότερο σημείο στην «σύλληψη» εσόδων, που διαφεύγουν.

δ) Απαιτείται ακόμα σημαντικός χρόνος εξοικείωσης ( για όλους τους εμπλεκόμενους), σχετικά με το πλήθος των ιδιαιτεροτήτων που αφορά «σύνθετες», λογιστικές εγγραφές/απεικονίσεις

ε) Κατά την εκτίμησή μας, ο «Χρόνος Έναρξης», θα αρχίσει να μετράει πραγματικά, από την στιγμή που θα εκδοθεί η εγκύκλιος για τις «Κυρώσεις λόγω μη διαβίβασης».

⥢⥤

2) Τι είναι η πλατφόρμα myDATA και τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ» – Τι γίνεται σε άλλα Κράτη

Ως «Πλατφόρμα myDATA» νοείται η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.

Κάποιος μπορεί να την προσπελάσει στη διεύθυνση https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet

Τα δεδομένα της «Πλατφόρμας myDATA», θα αποθηκεύονται στο κέντρο δεδομένων ( Cloud – « Διαδικτυακό Σύννεφο » ) «Microsoft Azure» και όχι σε server του Υπ. Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι η αποθηκευτικές δυνατότης της Πλατφόρμας myDATA, είναι πολύ μεγάλες.

Η «Βασική Ιδέα», η οποία διαχρονικά παραμένει η ίδια, είναι : Η «διασταύρωση» των φορολογικών στοιχείων που κάποια επιχείρηση εκδίδει ( Έσοδο) και κάποια άλλη λαμβάνει ( Έξοδο/Αγορά/Πάγιο ).

Κύριος σκοπός της «Πλατφόρμας myDATA» είναι :

→ Η Συμφωνία των «Λογιστικών Βιβλίων» κάθε υπόχρεης Επιχείρησης, με τα αντίστοιχα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τις Φορολογικές Δηλώσεις ( Φ.Π.Α, Φορολογία Εισοδήματος, Παρακρατούμενους Φόρους και Λοιπούς Φόρους – Τέλη ) .

→ Σε περίπτωση «σημαντικής και αναιτιολόγητης ασυμφωνίας », θα διενεργείται Φορολογικός Έλεγχος

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA είναι ένα «υποσύνολο αυτής » και είναι δύο :

(1) Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους .

Οι Στήλες του «Αναλυτικού Βιβλίου» είναι 74 και η «ενημέρωση» τους γίνεται με τρείς τρόπους : 1) Επιχειρησιακά ( Αυτόματη Επεξεργασία ), 2) Με βάση την συμπλήρωση, που έχει γίνει προηγουμένως μέσω των στηλών του « Παραστατικού» και 3) Με βάση χαρακτηρισμό , που γίνεται μέσω επιλογής από « Λίστα Τιμών».

(2) Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε ημερήσια,μηνιαία και ετήσια βάση.

Επισημάνσεις

→ Το Συνοπτικό Βιβλίο ενημερώνεται από «Αναλυτικό Βιβλίο».

→ Δεν υπάρχει η απευθείας Δυνατότητα καταχώρησης ή τροποποίησης, αλλά μόνο μέσω τροποποιήσεων των διαβιβάσεων.

→ Στην ουσία το «Συνοπτικό Βιβλίο», είναι ένα «μερικό Ισοζύγιο» του «Αναλυτικού Βιβλίου», στο οποίο εμφανίζονται τα συνολικά Έσοδα και Έξοδα και οι κάθε είδους Φόρο και Τέλη, που πρέπει να αποδώσει η Επιχείρηση.

Τι γίνεται σε άλλα Κράτη

Σε αρκετές Χώρες ( Ιταλία, Ισπανία , Ουγγαρία, – Πορτογαλία, κ.λπ ) υπάρχει η υποχρέωση «Διαβίβασης Φορολογικών Στοιχείων » στις Φορολογικές Αρχές και κυρίως περιορίζεται μόνο στην υποβολή στοιχείων Τιμολογίων.

Η μεγάλη διαφορά της πλατφόρμας myDATA , με τα «ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου» των άλλων Χωρών είναι ότι :

Η Ελληνική πλατφόρμα δεν περιορίζεται στον έλεγχο των τιμολογίων και του Φ.Π.Α, αλλά απαιτεί και την παροχή εκτός των τιμολογίων, όλων των άλλων στοιχείων/εγγραφών, που προσδιορίζουν το Φορολογικό Αποτέλεσμα της κάθε επιχείρησης. Δείτε ενδεικτικά :

Ιταλία ( Sistema di Interscambio (SdI) ) https://www.fatturapa.gov.it/it/sistemainterscambio/cose-il-sdi/

Ουγγαρία ( Online Invoice System interface ) https://onlineszamla.nav.gov.hu/home

⥢⥤


3) Τι «Προσθέτει» και τι «Αντικαθιστά» η πλατφόρμα myDATA

Η υφιστάμενη κατάσταση ( «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις», «Μ.Υ.Φ» )

Οι Επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να υποβάλλονται υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία .

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, είναι :

α) Χρόνος αποστολής των δεδομένων : Η διαδικασία θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα ( σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντί ετήσια ) και σχετικά « αυτοματοποιημένα »

β) Επιπλέον Κατηγορίες λογιστικών στοιχείων, που διαβιβάζονται : Γίνεται διαβίβαση λογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, που δεν «διασταυρώνονται» με άλλες επιχειρήσεις ( π.χ μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορα έξοδα ) , ώστε στο τέλος κάθε έτους τα Αποτελέσματα των «Λογιστικών Βιβλίων », να συμφωνούν με τα Αποτελέσματα των «Ηλεκτρονικών Βιβλίων »

γ) Πλήθος δεδομένων που διαβιβάζονται : Εκτός από την αξία των τιμολογίων, διαβιβάζονται και πλήθος άλλων στοιχείων , όπως : στοιχεία Φ.Π.Α, στοιχεία Παρακρατούμενων Φόρων, αντιστοιχία με κωδικούς του εντύπου Ε3, τρόπος εξόφλησης, κ.λπ )

δ) Στοιχεία «Διακίνησης Αγαθών» : Έχουν προστεθεί, αλλά είναι για μελλοντική χρήση και διάφορα στοιχεία ηλεκτρονικής καταγραφής για την «Διακίνηση Αγαθών» .

Φυσικά η λειτουργία της «Πλατφόρμας myDATA» και η διαβίβαση στοιχείων σε αυτή, θα καταργήσει την υποχρέωση υποβολής Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ), αφού τα στοιχεία της πλατφόρμας θα περιέχουν τα στοιχεία που έως τώρα παρέχουν οι «ΜΥΦ».

⥢⥤

4) Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA δεν αλλάζει την νομοθεσία σε : Ε.Λ.Π, Φ.Π.Α, Φόρου Εισοδήματος και Παρακρατούμενων Φόρων

Το άρθρο 15Α « Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών» , δεν επέφερε καμία ( άμεση ) τροποποίηση, στο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». Επιφέρει όμως έμμεσες τροποποιήσεις, όπως το Χρόνο ( προθεσμία ) ενημέρωσης των «Λογιστικών Βιβλίων», την «τυποποίηση παραστατικών» και την υποχρέωση παροχής επιπλέον πληροφοριών. Αυτό οδηγεί σε μια ανάγκη «διασύνδεσης» του Λογιστικού Σχεδίου και των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, με τα «Τυποποιημένα Παραστατικά ΑΑΔΕ»

→ Η τήρηση των «Λογιστικών Βιβλίων», παραμένει υποχρεωτική και γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».

→ Η τήρηση των Διπλογραφικών «Λογιστικών Βιβλίων», ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», αφού αυτά δεν παρακολουθούν τους Λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού.

→ Η τήρηση των Απλογραφικών «Λογιστικών Βιβλίων», δεν μπορεί να αντικατασταθεί ( επαρκώς ) από τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», αφού η πληροφόρηση που τα τελευταία παρέχουν είναι ελλιπής σε αρκετά πεδία ( Μισθοδοσία, Μητρώο Παγίων, Αποθέματα, κ.λπ ), αλλά και ως προς άλλη πληροφόρηση που απαιτείται ( χωρίς να είναι υποχρεωτική ) από τις Επιχειρήσεις, που τηρούν « Απλογραφικά » ( π.χ υπόλοιπα πελατών προμηθευτών, αποθήκης, κ.λπ ) .

→ Λογιστικό Σχέδιο : Η πλειοψηφία τους, χρησιμοποιεί το Λογιστικό Σχέδιο ΕΓΛΣ, παρότι δεν αντιστοιχίζονται οι λογαριασμοί του ( έσοδα και έξοδα ) με τους κωδικούς του εντύπου Ε3.

→ «Απλογραφικά » και «Λογιστικό Σχέδιο» : Τυπικά δεν υποχρεούνται. Ουσιαστικά και μάλιστα μετά την χρήση του τωρινού εντύπου Ε3, πρέπει να έχουν ένα «Σχέδιο Ταξινόμησης των Εσόδων και των Εξόδων», ώστε να διευκολύνεται η συμπλήρωση του εντύπου Ε3

→ Η εφαρμογή της πλατφόρμας «myDATA», δεν διαφοροποιείται ανάλογα με μέγεθος ή τη νομική μορφή των οντοτήτων ( επιχειρήσεων ), ενώ στα Ε.Λ.Π διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, του Ν. 4308/2014

⥢⥤

5) Το Νομοθετικό πλαίσιο και το Πληροφοριακό υλικό από την ΑΑΔΕ

Με το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019) και ισχύει από 12/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ιδίου νόμου, προβλέπεται ότι : Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΑΔΕ τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Η Βασική απόφαση είναι η : Α. 1138/2020 «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)»

Προέβλεπε υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 01/10/2020

Τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις :

Α.1227/15-10-2020 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/2020 .

Προέβλεπε υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 01/01/2021

Α.1300/ 2020 – Τροποποίηση της Α.1138/2020

Προέβλεπε υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 01/04/2021

Α.1054/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020

Προβλέπει υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 01/07/2021

Α.1156/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020

Προβλέπει υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων από την 01/10/2021

Βασικό Πληροφοριακό υλικό από την ΑΑΔΕ

Επιχειρησιακές προδιαγραφές myDATA

myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας

Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020 ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 32 σελίδες )

[ Αναφέρεται στα «Παραστατικά» και στα «Βιβλία» της Πλατφόρμας ]
https://www.aade.gr/epiheirisiakes-prodiagrafes-mydata

myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ Έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020 ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 301 σελίδες )

[ Αναφέρεται στα «Παραστατικά» και στα «Βιβλία» της Πλατφόρμας και αφορά κατά βάση τις Επιχειρήσεις Λογισμικού – Μηχανογράφους ]
https://www.aade.gr/epiheirisiakes-prodiagrafes-mydata

Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες για τη χρήση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 41 σελίδες – 30/9/2020)

[ Εκτός των άλλων αναφέρεται σε : Γενικές πληροφορίες εφαρμογής, Συνοπτικό Βιβλίο, Εισαγωγή παραστατικού, κ.λπ ]
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/manual_MYDATABASE_0.pdf

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ –Οδηγός Γρήγορης Πρόσβασης ( Έκδοση ΑΑΔΕ, 14 σελίδες Οκτώβριος 2020)

[ Εκτός των άλλων αναφέρεται σε : Εξουσιοδότηση Λογιστή ή Παρόχου , Εγγραφή για διαβίβαση μέσω ERP συστημάτων, κ.λπ ]

www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/myDATA%20QUICK_updated_7_10_2020_cs.pdf

Θεματικές Ενότητες myDATA

Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων ( 5 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/kanalia_myDATA.pdf

Η Επιχείρηση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA ( 6 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/epixeirisi_plat_myDATA.pdf

Λογιστής και Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA ( 6 Σελίδες )

[ Εκτός των άλλων αναφέρεται στο : Τι κάνει ο Λογιστής και ποια τα βήματα διαχείρισης των εργασιών που απαιτούνται ]
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/logistis_platf_myDATA.pdf

Φάκελος εισαγωγών

[ Αναφέρεται στο πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATAστην περίπτωση παραστατικών Φακέλου Εισαγωγών ]
https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis

Άτυπες Ομάδες myDATA

Γραφεία Γενικού Τουρισμού

Εκτελωνιστές

Ξενοδοχεία

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA * Τεχνικά θέματα ( Επικαιροποίηση 26-10-2020) – ( 3 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/FAQs_myDATA_techn.pdf

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA * Επιχειρησιακά θέματα (Ενημέρωση 02-07-2021) – ( 22 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-07/FAQS_epixeirisiakathemata_02.07.2021.pdf

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA * A. 1138/2020 ( Επικαιροποίηση 28-04-2021) – ( 11 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-04/FAQs_myDATA_a1138_2020.pdf

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Εγγραφή στο myDATA REST API * Εξουσιοδοτήσεις (Επικαιροποίηση 02-07-2021)

Απαντά σε 12 ερωτήσεις, σχετικά με την εγγραφή(ή διεγραφή εγγραφής) στο παραγωγικό περιβάλλον της myDATA, τους Κωδικούς, τις Εξουσιοδοτήσεις, κ.λπ.

myDATA – English version

https://www.aade.gr/myDATA-IAPR-e-books

Παρουσίαση (video ) myDATA

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ. Οδηγός εγγραφής για διαβίβαση παραστατικών μέσω ERP συστημάτων

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ. Διαδικασία εξουσιοδότησης Λογιστών – Λογιστικών Γραφείων και Παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της εφαρμογής myDATA

⥢⥤

6) Βασικές έννοιες στην πλατφόρμα «myDATA»

Παραστατικά της ΑΑΔΕ/myDATA ή Πρότυπα Παραστατικά της ΑΑΔΕ/myDATA : Στα πλαίσια της ανάγκης για τυποποίηση ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαβίβαση και η ομοιόμορφη καταχώρηση δεδομένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ, ορίστηκαν δεκαεπτά (17) Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών με υποπεριπτώσεις. Στο «Παράρτημα» της απόφασης Α.1138/2020 τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. Δηλαδή :

→ Τα Ε.Λ.Π , θεωρούν ως παραστατικά κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει κάθε «λογιστικό γεγονός» και δεν είναι «τυποποιημένα» ( δηλαδή δεν περιέχουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών ) , εκτός των περιπτώσεων της έκδοσης Τιμολογίων, Αποδείξεων Λιανικής, κ.λπ

→ Τα «Παραστατικά της ΑΑΔΕ» είναι «τυποποιημένα» παραστατικά που καλύπτουν οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει τα Έσοδα και τα Έξοδα, μιας επιχείρησης και απαιτούν συγκεκριμένες πληροφορίες ( π.χ. Κωδικό του εντύπου Ε3, που αφορούν, κ.λπ )

(Δείτε αναλυτικά παρ. 16)

Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). Είναι οι

Τύποι Παραστατικών Α1 για Εκδότη και Β2 για Λήπτη.

Τα Παραστατικά, αυτά θα μπορούσαμε, να τα κατατάξουμε σε δυο υποκατηγορίες :

→ Αντικριζόμενα Παραστατικά τα οποία «Διασταυρώνονται», αφού ο εκδότης τους είναι υπόχρεος σε «Διαβίβαση» και

→ Αντικριζόμενα Παραστατικά τα οποία δεν «Διασταυρώνονται», αφού ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος σε «Διαβίβαση» και τα διαβιβάζει ο λήπτης αυτών ( π.χ συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων ή συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, των οποίων ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος σε «Διαβίβαση» )

Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής – B2C). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α2 για Εκδότη και Β1 για Λήπτη.

«Πιστοποίηση Καταχώρησης» – «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»

Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)» νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.

Ο ΜΑΡΚ ενός παραστατικού της Κατηγορίας Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) θα είναι ο ίδιος και για τον εκδότη και για τον λήπτη.

Ταυτόχρονα με την απόδοση του ΜΑΡΚ γίνεται εγγραφή στα Αναλυτικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA και των δύο.

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση Τυποποιημένων Δεδομένων Παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης.

Μορφή :

M.ΑΡ.Κ. : 400000019198289 [ 15 ψηφία ]

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο «ΜΑΡΚ», προσιδιάζει με το κλασσικό « Αριθμό Πρωτοκόλλου», που δίδεται κατά την εισαγωγή ενός εγγράφου σε μια υπηρεσία του Δημοσίου.

⥢⥤

7) Τι διαβιβάζω στην πλατφόρμα myDATA και με ποιους Ρόλους

Δεδομένα που «Διαβιβάζονται»

→ Όλα τα στοιχεία που αφορούν το Αποτέλεσμα Χρήσης ( «Κατάστασης Αποτελεσμάτων» ) και είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση των Οικονομικών Δεδομένων του εντύπου Ε3 (Λογιστική βάση)

→ Τα δεδομένα που αφορούν την Δήλωση Φ.Π.Α

→ Τα στοιχεία των Αγορών Παγίων και γενικά κάθε παραστατικό με Φ.Π.Α., που μπορεί να μην συμμετέχει στην διαμόρφωση του Αποτελέσματος Χρήσης

→ Δεδομένα που αφορούν τους Παρακρατούμενους Φόρους

→ Τα δεδομένα του Ειδικού Στοιχείου «Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής»

→ Τα δεδομένα των εγγραφών που διαμορφώνουν την φορολογική βάση ( στοιχεία φορολογικών προσαρμογών/αναμορφώσεων )

→ ΔΕΝ ««Διαβιβάζονται»: Τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που δεν μεταβάλουν τα στοιχεία των εσόδων – εξόδων – αγορών, αλλά μόνο τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού ( π.χ Εισπράξεις και πληρωμές, που δεν μεταβάλλουν τα έσοδα και έξοδα )

Ρόλοι στη Διαβίβαση Δεδομένων των Συναλλαγών

Ανά κατηγορία παραστατικών (λογιστικών στοιχείων – εγγραφών), προκύπτουν οι παρακάτω διακριτοί ρόλοι ηλεκτρονικής διαβίβασης για κάθε επιχείρηση :

α. Εκδότης [ Αφορά «Παραστατικά» που εκδίδει η Επιχείρηση, για τα οποία υπάρχει και Λήπτης/αντισυμβαλλόμενος ( άλλη επιχείρηση ) ]

β. Λήπτης [ Εφόσον ο Εκδότης δεν είναι υπόχρεος σε «Διαβίβαση» ( π.χ Επιχείρηση της Αλλοδαπής, εξαιρούμενη από την «Διαβίβαση» ημεδαπή επιχείρηση, έξοδα Λιανικής, κ.λπ )

γ. Λήπτης – Παράλειψη Διαβίβασης από Εκδότη [ Περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Εκδότης είναι μεν υπόχρεος, αλλά δεν διαβίβασε ]

δ. Εγγραφές Οντότητας [ Αφορά «Παραστατικά» που χρησιμεύουν ως δικαιολογητικό λογιστικής εγγραφής ( Εσόδων-Εξόδων] και για τα οποία δεν υπάρχει Λήπτης/αντισυμβαλλόμενος ( άλλη επιχείρηση ) ]

⥢⥤

8) Τα 5 Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων

Δείτε : Κανάλια Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων ( 5 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/kanalia_myDATA.pdf

«Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»:

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν : (1) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και (2) της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας ( Εμπορικά /λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP) ). Με τις διαβιβάσεις παραστατικών μέσω των ERP διαβιβάζονται όλων των ειδών τα παραστατικά και στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτοματοποιημένα.

Προϋπόθεση, είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή στην πλατφόρμα «myDATA», ώστε να ληφθεί κωδικός «API» ΑΑΔΕ και όνομα χρήστη ο οποίος εισάγεται στα Εμπορικά /λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP), ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία και η διασύνδεση με την πλατφόρμα «myDATA».

«Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»

Είναι η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Προϋπόθεση, είναι να έχει προηγηθεί η «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου» στην πλατφόρμα «myDATA» και επίσης να έχει διασυνδεθεί το λογισμικό του Παρόχου με το λογισμικό της επιχείρησης.

Οι διαφορές των Παρόχων με τα ERP είναι οι παρακάτω:

(1) Ο Πάροχος διαβιβάζει με ευθύνη του υποχρεωτικά μόνο τη σύνοψη και δυνητικά τους χαρακτηρισμούς των παραστατικών που αυθεντικοποιεί. Αντίθετα από τα ERP διαβιβάζονται ταυτόχρονα, με ευθύνη της επιχείρησης, υποχρεωτικά η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εκάστου παραστατικού

(2) Η επιχείρηση που έχει Πάροχο απαλλάσσεται από την υποχρέωση διαβίβασης και έχει μόνο την υποχρέωση της έκδοσης παραστατικών που αντιστοιχίζονται με τους Τύπους Παραστατικών Α1 και Α2. Αντίθετα οι επιχειρήσεις που έχουν ERP έχουν ταυτόχρονα την υποχρέωση έκδοσης και διαβίβασης

(3) Ο Πάροχος διαβιβάζει υποχρεωτικά μόνο τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση και όχι το σύνολο των Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος της Α.1138/2020, ενώ τα ERP διαβιβάζουν όλους τους Τύπους Παραστατικών του Παραρτήματος της Α.1138/2020.

Εκδότης : Κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαδικασία υποβολής Δηλώσεων

Οι επιχειρήσεις, που επιλέγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά υπηρεσίες παρόχων ψηφιακής έκδοσης στοιχείων για την έκδοση παραστατικών εσόδων, μπορούν να λαμβάνουν και τα φορολογικά κίνητρα, που προβλέπονται από το νόμο.

Τα κίνητρα παρέχονται και στην περίπτωση που η επιχείρηση εκδίδει αποκλειστικά παραστατικά είτε χονδρικών, είτε λιανικών συναλλαγών.

Τα κίνητρα παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022

Τα Κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον Εκδότη είναι :

(1) Μείωση του χρόνου παραγραφής από πέντε (5) σε τρία (3) έτη

Στην περίπτωση Επιχείρησης – Εκδότη σημαίνει ότι τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται σε τρία (3), αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα :

Το 2020 παραγράφεται 31/12/2024, το 2021 παραγράφεται 31/12/2025 και το 2022 παραγράφεται 31/12/2026.

(2) Προσαύξηση κατά 100% των αρχικών δαπανών αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού

(3) Προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης για την αμοιβή του Παρόχου κατά το πρώτο φορολογικό έτος επιλογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

(4) Μείωση του χρόνου επιστροφής φόρου από ενενήντα (90) σε σαράντα πέντε (45) ημέρες

Λήπτης : Κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διαδικασία υποβολής Δηλώσεων

Η επιλογή της αποδοχής της τιμολόγησης ηλεκτρονικά μέσω οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται με δήλωση της οντότητας με ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται ή λαμβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που αφορά η δήλωση.

Δηλαδή για την Επιχείρηση – Λήπτη, τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται στα τέσσερα (4) έτη αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα :

Το έτος 2020 παραγράφεται 31/12/2025, το 2021 παραγράφεται 31/12/2026 και το 2022 παραγράφεται 31/12/2027.

( Δείτε και : Εγχειρίδιο Χρήσης Δήλωσης Hλεκτρονικής Tιμολόγησης μέσω Παρόχου (Ενημέρωση 17-12-2020) ( 14 Σελίδες )

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/manual_paroxoi_17_12_2020_0.pdf )

«Ειδική φόρμα καταχώρησης»

Η ειδική φόρμας καταχώρησης των Παραστατικών, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις μικρές σε μέγεθος και δραστηριότητα οντότητες.

Η ειδική φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

α) Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Μοναδικό κριτήριο ( ανεξαρτήτως τζίρου, κ.λπ ) για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης [ δεν περιλαμβάνονται οι Αποδείξεις Λιανικής ] έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.

β) Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα

το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 €, είτε πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση ή ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εξετάζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση.

ή

εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, που το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Πίνακας Επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία, που έχουν δυνατότητα χρήσης

Ακαθάριστα Έσοδα
Πλήθος Τιμολογίων
Δυνατότητα Χρήσης
έως και 50.000,00€
έως και 50
ναι
πάνω από 50.000,00€
έως και 50
ναι
έως και 50.000,00€
πάνω από 50
ναι
πάνω από 50.000,00€
πάνω από 50
όχι

Βάση υπολογισμού για έτη 2020 και 2021

(1) Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα.

(2) Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών ετών 2018 και 2019.

Η σύνδεση γίνεται αρχικά με τους κωδικούς του taxisnet της επιχείρησης και κατόπιν μπορείς να δώσεις το δικαίωμα εισόδου και χρήσης και σε όσα πρόσωπα θεωρεί αναγκαίο η επιχείρηση ( λογιστή, κ.λπ )

Επισημάνσεις

α) Η διαδικασία εισαγωγής ( καταχώρησης ) παραστατικών, είναι αρκετά χρονοβόρα γιατί δεν υπάρχει καμία αυτοματοποίηση.

β) Επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μπορεί να διαβιβάζει και μέσω ERP.

γ) Η εφαρμογή σου δίνει την δυνατότητα συμπλήρωσης της «Ειδικής Φόρμας» και ελέγχει ( με βάση τα όρια ) το δικαίωμα χρήσης της «Ειδικής Φόρμας», κατά την διαβίβαση. Σε περίπτωση μη δικαιώματος χρήσης δεν επιτρέπει την «Διαβίβαση»

Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.)

Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου («Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές.

Όλες οι αποδείξεις θα διαβιβάζονται στο e-send ( τον server των ΦΗΜ), χωρίς χαρακτηρισμό (και ανά ημέρα θα στέλνει στις επιχειρήσεις στοιχεία με ΜΑΡΚ ( ανά συντελεστή ΦΠΑ ), με βάση τα οποία πρέπει να σταλεί από τις Επιχειρήσεις ο «Χαρακτηρισμός». Μέχρι να εφαρμοστεί η διασύνδεση των ΦΗΜ η επιχείρηση θα στέλνει στο MyDATA συγκεντρωτικά ένα παραστατικό ( όλα τα Ζ λιανικής ) στο τέλος του μήνα.

Μέσω Φ.Η.Μ. διαβιβάζονται αποκλειστικά οι συναλλαγές για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία εσόδων λιανικής Α2

Οι Φ.Η.Μ. διαβιβάζουν μόνο τη σύνοψη. Δεν μπορούν να διαβιβάσουν χαρακτηρισμούς συναλλαγών

Οι Φ.Η.Μ. δεν μπορούν να ενημερώνουν το myDATA με τιμολόγια. Ενδέχεται να γίνει εφικτό μόνο στην περίπτωση που το λογισμικό των ΕΑΦΔΣΣ επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του myDATA Rest API ERP της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό Φ.Η.Μ. λειτουργεί ως ERP.

«Τιμολογιέρα» – timologio

Είναι εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης μόνο και όχι καταχώρησης εξόδων .

Η απαίτηση Διαβίβασης σε συγκεκριμένο χρόνο ( δείτε ανωτέρω ), τιμολογίων και Α.Π.Υ ( στις περιπτώσεις εξαίρεσης από Φ.Η.Μ ), αναγκάζει αρκετές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό (software), για να τιμολογούν και να εκδίδουν αποδείξεις ή τιμολόγια.

Η «τιμολογιέρα» θα μπορεί να έχει απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA για άμεση αποστολή τιμολογίων και αποδείξεων και η Τιμολόγηση θα μπορεί να γίνει από παντού, εφόσον αξιοποιούνται οι δυνατότητες των cloud εφαρμογών.

Έπειτα θα πρέπει να ενημερωθούν,(σε κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται αυτόματα λόγω συμβατότητας των δύο εφαρμογών ) μόνο για τις ανάγκες ενημέρωσης των βιβλίων, οι λογιστικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο Λογιστής.

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις «τιμολογιέρες» σε δύο κατηγορίες :

α) «Δημόσια» Τιμολογιέρα

Το timologio ( δωρεάν κρατική «τιμολογιέρα» ) είναι η εφαρμογή που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA (Δείτε : https://www.aade.gr/timologio )

Παρέχεται Δωρεάν, αλλά δεν θα έχει τις δυνατότητες υποστήριξης, που έχουν οι «Ιδιωτικές».

β) «Ιδιωτικές» Τιμολογιέρες

Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά αξιόλογα τέτοια προϊόντα, που έχουν περισσότερες δυνατότητες και παρέχεται υποστήριξη, αλλά φυσικά δεν είναι δωρεάν. Το κόστος τους βέβαια, δεν είναι σημαντικό.

Επισημαίνεται ότι η χρήση των (α) και (β) μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης.

⥢⥤

9) Άλλο είναι «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» και άλλο «Ηλεκτρονικά Βιβλία»

→ Τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία», σχηματίζονται από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, ενός οποιουδήποτε από τα 5 κανάλια διαβίβασης και όχι μόνο από το κανάλι του «Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»

→ Η «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση » είναι προαιρετική για τις Επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων κάποιων επιχειρήσεων που εκτελούν έργα με βάση «Δημόσιες Συμβάσεις», ενός ύψους και άνω ( Δείτε την απόφαση 98979 ΕΞ 10-08-2021 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019).

→ Η «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση », δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή από τις Επιχειρήσεις της «myDATA»

→ Η «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» αφορά τιμολόγια αλλά και στοιχεία λιανικής πώλησης

→ Η «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» για την πλατφόρμα myDATA σημαίνει :

(1) Λήψη παραστατικών από το σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησης του εκδότη.

(2) Αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση ακεραιότητας των εκδιδομένων παραστατικών (QRCode).

(3) Έλεγχος συμβατότητας των δεδομένων και διαβίβαση της «σύνοψης» του παραστατικού στην πλατφόρμα myDATA.

(4) Λήψη του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρισης (Μ.Α.Ρ.Κ) του παραστατικού, πλατφόρμα myDATA .

(5) Διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA των ηλεκτρονικών στοιχείων των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση.

(6) Προώθηση του Μ.Α.Ρ.Κ, καθώς και της ψηφιακής συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης του παραστατικού στον εκδότη.

(7) Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραστατικών και των φορολογικών στοιχείων.

(8) Ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών στους πελάτες της επιχείρησης.

→ Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σημαίνει «Ανταλλαγή δεδομένων» και όχι ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων. Δηλαδή το τιμολόγιο σε μορφή «PDF» ή σε μορφή «εικόνας» δεν θεωρείται «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»

⥢⥤

10) Άλλο είναι «Ειδική Φόρμα Καταχώρησης» και άλλο «Τιμολογιέρα – timologio»

Η «Ειδική Φόρμα Καταχώρησης», είναι ηλεκτρονική (δωρεάν) εφαρμογή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας μπορεί μια επιχείρηση να διαβιβάσει όλα τα δεδομένα (έσοδα-έξοδα), εφόσον όμως δεν ξεπερνά, κάποια όρια μεγέθους ( δείτε παρ. 8)

Η ««Τιμολογιέρα – timologio», είναι ηλεκτρονική (δωρεάν) εφαρμογή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας μπορεί μια επιχείρηση να εκδώσει και να διαβιβάσει όλα τα δεδομένα μόνο των εσόδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ( δείτε παρ. 8)

⥢⥤

11) «Ταμειακές Μηχανές/Φ.Η.Μ» και διασύνδεση με το «esend»

Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ)

Ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου («Νομίμων Αποδείξεων») σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη, κ.λπ

Υποχρέωση και χρόνος διασύνδεσης

Με βάση την απόφαση Α. 1171/3-8-2021 Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ισχύουν τα εξής :

[1] Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 250). [2] Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση των Φ.Η.Μ. για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και την κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Β’ 3/2015), και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής. [3] Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης εντάσσονται στη σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

[4] Οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται, ως εξής:

Α/Α
Επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
Προθεσμίες «Διασύνδεσης» και Προθεσμίες «Διαβίβασης» [Επισήμανση (1) *]
1
Επιχειρήσεις, που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.
Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς *
2
Επιχειρήσεις, που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.
Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς *
3
Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2)
Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς *

(*) Επισήμανση «Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης των παραπάνω δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συναρτάται με τις ημερομηνίες έναρξης που ορίζονται στην Α.1138/2020» [ Α.1171/3-8-2021, άρθρο 4, τελευταία παράγραφος ].

Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ.[ https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php ] όχι απευθείας στην πλατφόρμα myDATA ] , από το οποίο ενημερώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

→ Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν αναλυτικά κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., με δύο τρόπους

( Δείτε αναλυτικά : Καρποδίνης Δ. – Νιφορόπουλος Κ. Πλατφόρμα «myDATA» και «ΦΗΜ»– Οι νέες εξελίξεις )

⥢⥤

12) Πως συνδέομαι με την πλατφόρμα myDATA – REST API

Ειδική Φόρμα Καταχώρισης

Η διαβίβαση δεδομένων μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης πραγματοποιείται με χρήση κωδικών πρόσβασης TAXISnet. Δεν Χρειάζεται να κάνω εγγραφή στο myDATA REST API

Ποιους αφορά η εγγραφή στο myDATA REST API;

Η εγγραφή στο myDATA REST API αφορά διαβίβαση και λήψη δεδομένων για χρήστες Εμπορικών / Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (ERP). Συγκεκριμένα αφορά Επιχειρήσεις, Λογιστές / Λογιστικά γραφεία και Λογιστές Μισθωτούς.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ο κωδικός API (κλειδί εισόδου) ο οποίος διασυνδέει το Εμπορικό / Λογιστικό πρόγραμμα (ERP) με την διεπαφή REST API μέσω της οποίας διαβιβάζονται δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Διαδικασία Εγγραφής

[1] Ατομική Επιχείρηση

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή χρήστη στο παραγωγικό περιβάλλον της εφαρμογής myDATA και να εκδώσετε κλειδί εισόδου (κωδικός API), βεβαιωθείτε ότι είστε εκτός Λογιστικού προγράμματος (ERP), χρησιμοποιήστε έναν περιηγητή ιστού (web browser) π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox και ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή: www.aade.gr / Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ / Εμπορικά/Λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP) / Είσοδος στην Εφαρμογή.

Στο εικονίδιο σύνδεσης (login) χρησιμοποιείτε προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Επιλέγετε την ενότητα «Εγγραφή στο myDATA REST API» και συμπληρώνετε τη φόρμα «Νέα εγγραφή».

Το Όνομα Χρήστη μπορεί να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή πεζά), αριθμούς και τα σύμβολα άνω και κάτω παύλα (- και _). Το Όνομα Χρήστη που συμπληρώνετε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη ενεργή εγγραφή (του ίδιου ή άλλου χρήστη), δηλαδή δεν επιτρέπεται να δοθούν στο σύστημα δυο ενεργές εγγραφές με το ίδιο Όνομα Χρήστη.

Το email που συμπληρώνετε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη ενεργή εγγραφή (του ίδιου ή άλλου χρήστη), δηλαδή δεν επιτρέπεται να δοθούν στο σύστημα δυο ενεργές εγγραφές με το ίδιο email.

Εάν μια εγγραφή διαγραφεί, τότε το Όνομα Χρήστη και το email μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ολοκληρώνεται η εγγραφή χρήστη, εκδίδεται ο κωδικός API (κλειδί εισόδου) και αποστέλλεται αυτόματα ένα ενημερωτικό μήνυμα επιτυχούς εγγραφής στο email που συμπληρώσατε στην φόρμα εγγραφής.

Ο λογαριασμός email που συμπληρώνετε στην εγγραφή σας στο myDATA REST API, στην πρώτη φάση λειτουργίας της εφαρμογής, δεν χρησιμοποιείται για άλλους λόγους π.χ. αλληλογραφία.

[2] Επιχείρηση-Νομικό Πρόσωπο

Ακολουθείτε την ίδια διαδρομή με την εγγραφή Ατομικής Επιχείρησης.

Στο εικονίδιο σύνδεσης (login) χρησιμοποιείτε κωδικούς TAXISnet, είτε εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου, στην περίπτωση Νόμιμου Εκπροσώπου, είτε εξουσιοδοτημένου Λογιστή /Λογιστικού Γραφείου.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εγγραφή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet Νομικών Προσώπων όμως προκρίνεται να ακολουθείτε τη διαδρομή υποβολής δηλώσεων στο TAXISnet π.χ. Φ.Π.Α., Δ.Φ.Ε., όπου πάντα γίνεται χρήση κωδικών TAXISnet εξουσιοδοτημένων Φυσικών Προσώπων (Νόμιμος Εκπρόσωπος ή Λογιστής / Λογιστικό Γραφείο) και όχι κωδικών Νομικών Προσώπων.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή επιλέγετε το εικονίδιο «Προφίλ Χρήστη» (πάνω δεξιά στην οθόνη, δίπλα από το όνομα χρήστη) και κάνετε «Επιλογή Φορολογούμενου».

Κατόπιν επιλέγετε ανά περίπτωση είτε «Εκπρόσωπος Νομικού προσώπου» είτε «Λογιστής / Λογιστικό Γραφείο», ανάλογα με τους κωδικούς TAXISnet που χρησιμοποιήσατε για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια εμφανίζεται η λίστα των ΑΦΜ των Νομικών προσώπων που συνδέονται με σχέση εξουσιοδότησης και επιλέγετε τον ΑΦΜ για τον οποίο θα γίνει η εγγραφή.

Για να εμφανιστεί η λίστα των ΑΦΜ είναι απαραίτητο να έχουν προηγηθεί οι εξουσιοδοτήσεις, μέσω της εφαρμογής TAXISnet.

Όταν ολοκληρωθούν οι επιλογές σας, το λεκτικό πάνω δεξιά στην οθόνη πρέπει να αναφέρει ότι το Φυσικό Πρόσωπο (είτε Λογιστής / Λογιστικό Γραφείο, είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος), εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο για το οποίο θα γίνει η εγγραφή.

Στη συνέχεια επιλέγετε την ενότητα «Εγγραφή στο myDATA REST API» και συμπληρώνετε τη φόρμα «Νέα Εγγραφή» σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες εγγραφής Ατομικής Επιχείρησης.

[3] Λογιστής Μισθωτός

Στην περίπτωση εγγραφής Λογιστή Μισθωτού ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω για την Ατομική Επιχείρηση. Συγκεκριμένα ο Λογιστής Μισθωτός λαμβάνει κωδικό API μόνο για σκοπούς διαβίβασης δεδομένων εξόδων σύμφωνα με το αρ. 6 παρ.3 της Α.1138/2000, μετά και τη σχετική εξουσιοδότηση που λαμβάνει από την Επιχείρηση.

Με ποιον κωδικό API υλοποιείται η διαβίβαση και λήψη δεδομένων της Επιχείρησης;

Η διαβίβαση και λήψη δεδομένων Εσόδων, Εξόδων και Εγγραφών Τακτοποίησης για την Επιχείρηση δύναται να υλοποιείται με τον κωδικό API:

 • της Επιχείρησης
 • του εξουσιοδοτημένου Λογιστή / Λογιστικού Γραφείου
 • του εξουσιοδοτημένου Λογιστή Μισθωτού

Ειδικά στην περίπτωση που η Επιχείρηση υπερβαίνει τα όρια ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με το αρ. 6 παρ.3 της Α.1138/2000 η διαβίβαση των χαρακτηρισμών Εξόδων και των Εγγραφών Τακτοποίησης υλοποιείται μόνο από τον κωδικό API, είτε του εξουσιοδοτημένου Λογιστή / Λογιστικό Γραφείο, είτε του εξουσιοδοτημένου Λογιστή Μισθωτού, (παραπομπή στην ερώτηση 96 των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων myDATA * Επιχειρησιακά θέματα).

 1. Ο Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού;

Ναι αλλά μόνο για την περίοδο ανοχής και όχι υποχρεωτικά. Από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου των κυρώσεων και μετά ο Λογιστής έχει την υποχρέωση για τη διαβίβαση μόνο των εξόδων που λαμβάνει από Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων Εξόδων, βάσει των ορίων που προβλέπονται στην Α.1138/2020. Σχετικά με τα έσοδα δύναται να διαβιβάζει μόνο τα έσοδα των Επιχειρήσεων που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται οι Επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ανεξαρτήτως ορίου τα έσοδα τους με ηλεκτρονικό μέσο (Πάροχος, ERP, Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, ΦΗΜ για συναλλαγές λιανικής) και οι Λογιστές μόνο τα Έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

Ο Λογιστής/Λογιστικό Γραφείο εκδίδει έναν κωδικό API για διαβίβαση / χαρακτηρισμό / ακύρωση / λήψη λίστας δεδομένων που αφορούν τον ίδιο και έναν για κάθε πελάτη του;

Όχι, δεν χρειάζεται η έκδοση διαφορετικών κωδικών API.

Η διαβίβαση και λήψη δεδομένων που αφορούν τον Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο και τον πελάτη του υλοποιείται σε κάθε περίπτωση με τον κωδικό API της εγγραφής του.

Η εφαρμογή προσφέρει, μέσω του πεδίου entityVatNumber, τη δυνατότητα υλοποίησης κλήσεων κάθε μεθόδου της διεπαφής REST API από τον εξουσιοδοτημένο Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο. Όταν στο πεδίο συμπληρωθεί ο ΑΦΜ του πελάτη, η διαβίβαση και λήψη δεδομένων αφορά αποκλειστικά τον ΑΦΜ του πελάτη του.

Όταν το πεδίο παραμένει κενό, η διαβίβαση και λήψη δεδομένων αφορά αποκλειστικά τον ΑΦΜ του Λογιστή/Λογιστικού Γραφείου.

Με αυτό τον τρόπο ο Λογιστής/Λογιστικό Γραφείο μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα για τον πελάτη του.

Εξουσιοδότηση Λογιστή / Λογιστικού Γραφείου

Η Επιχείρηση δίνει εξουσιοδότηση στο Λογιστή / Λογιστικό Γραφείο, μέσω της εφαρμογής TAXISnet «Εξουσιοδοτήσεις», για το αντικείμενο «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων». Συγκεκριμένα ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή: www.aade.gr / myTAXISnet / Εξουσιοδοτήσεις.

Η Επιχείρηση εξουσιοδοτεί Λογιστή Μισθωτό μέσω της εφαρμογής TAXISnet «Εξουσιοδοτήσεις», μόνο από την επιλογή «Εκπρόσωπος». Συγκεκριμένα ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή:

www.aade.gr / myTAXISnet / Εξουσιοδοτήσεις.

Ο Λογιστής Μισθωτός μπορεί να διαβιβάσει χαρακτηρισμό Εξόδων για την Επιχείρηση μετά την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από την ίδια;

Στην περίπτωση διαβίβασης χαρακτηρισμού Εξόδων μέσω της διεπαφής REST API για τα ERP, και εφόσον έχει υποβάλει την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ), ναι, μπορεί.

( Δείτε Αναλυτικά : Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Εγγραφή στο myDATA REST API * Εξουσιοδοτήσεις (Επικαιροποίηση 02-07-2021)

Επίσης :

Τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP ( Έκδοση 1.0.3 – Ιούνιος 2021)

myDATA API Documentation_ERP_v1.0.3_official.pdf

Τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων από Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Έκδοση 1.0.2)

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tehnikes-prodiagrafes-ekdoseis

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ. Οδηγός εγγραφής για διαβίβαση παραστατικών μέσω ERP συστημάτων

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ. Διαδικασία εξουσιοδότησης Λογιστών – Λογιστικών Γραφείων και Παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της εφαρμογής myDATA

⥢⥤

13) Η Μηχανοργάνωση-Αυτοματοποίηση είναι απαραίτητη

Ο Ρόλος της Μηχανογράφησης στην ορθή και αυτοματοποιημένη λειτουργία της Πλατφόρμας myDATA, είναι πολύ σημαντική και για τον Λογιστή και για την επιχείρηση.

Λέγοντας Μηχανογράφηση εννοούμε το «Πρόγραμμα/-τα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)», που είναι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που καλύπτουν:

α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων και

β) τις ανάγκες της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας ( Εμπορικά /λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP) )

Κατηγορίες επιχειρήσεων, όσον αφορά την χρήση λογιστικών προγραμμάτων

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις επιχειρήσεις, όσον αφορά την χρήση τέτοιων προγραμμάτων σε τρεις κατηγορίες :

(1) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Λογιστικά Προγράμματα, τα οποία καλύπτουν ( εσωτερικά ) τις ανάγκες έκδοσης στοιχείων και καταχώρησης εσόδων και εξόδων. Συνήθως είναι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση στην Πλατφόρμα myDATA, έχει τις λιγότερες δυσκολίες καθώς το Λογιστικό Πρόγραμμα, είναι ενιαίο.

(2) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν : α) Μηχανογραφικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες για την έκδοση τιμολογίων ( « Τιμολογιέρα » ) και β) Η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται στο Λογιστικό Πρόγραμμα, του Λογιστικού Γραφείου που υποστηρίζει λογιστικά τις επιχειρήσεις αυτές. Συνήθως είναι μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση στην Πλατφόρμα myDATA, γίνεται όσον αφορά τα έσοδα ( Πωλήσεις Χονδρικής και Λιανικής ) από την « Τιμολογιέρα » ή την «Ταμειακή Μηχανή» και όσον αφορά τα έξοδα/αγορές ή τυχόν άλλα έσοδα, από το Λογιστικό Πρόγραμμα, του Λογιστικού Γραφείου.

(3) Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν : α) Χειρόγραφο τρόπο, για την έκδοση τιμολογίων και β) Η καταχώρηση των εσόδων και των εξόδων γίνεται στο Λογιστικό Πρόγραμμα, του Λογιστικού Γραφείου που υποστηρίζει λογιστικά τις επιχειρήσεις αυτές. Συνήθως είναι μικρές επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πρόβλημα στην διαβίβαση στην Πλατφόρμα myDATA, των εσόδων. Το πρόβλημα συνίσταται στην αδυναμία διαβίβασης σε «πραγματικό χρόνο» ή εντός πέντε ημερών ( όπως απαιτεί η ΑΑΔΕ ) των εσόδων.

Το πρόβλημα, μπορεί να επιλυθεί με την χρήση της «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης» ( εφόσον η επιχείρηση έχει τα όρια εκείνα, που μπορεί να την χρησιμοποιήσει ) ή με την «κατάργηση» του χειρόγραφου τρόπου έκδοσης και αντί αυτού την χρήση « Τιμολογιέρας » ( η οποία είναι «μονόδρομος», στην περίπτωση, που η επιχείρηση, δεν έχει την δυνατότητα χρήσης της «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης» .

Η χρήση της «Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης», είναι χρονοβόρος, καθώς δεν διαθέτει κανέναν αυτοματισμό και συνίσταται μόνο στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων με πολύ μικρό αριθμό παραστατικών.

Επιλογή του κατάλληλου «λογιστικού προγράμματος»

Η Επιλογή του κατάλληλου «λογιστικού προγράμματος», πρέπει να γίνει με βάση τις εξής δυνατότητες :

→ Το «Λογιστικό Πρόγραμμα» να λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών myDATA

→ Το «Λογιστικό Πρόγραμμα» να μπορεί να διενεργεί όσον το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένα τον Μετασχηματισμό των Λογιστικών Εγγραφών σε Παραστατικά myDATA

→ Το «Λογιστικό Πρόγραμμα» να μπορεί να δημιουργεί διακριτό πίνακα με συσχετισμένα δεδομένα και μη (Συσχετισμένα ΜΑΡΚ-Λογιστικές εγγραφές / Ανοικτά ΜΑΡΚ / Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές)

Νέα «Κουμπιά/Επιλογές», προστίθενται στα «Λογιστικά Προγράμματα»

Σχεδόν σ’ όλα τα Λογιστικά Προγράμματα, θα προστεθούν, παρόμοιες ή ίδιες με τις ακόλουθες :

Λειτουργίες Α.Α.Δ.Ε. (myDATA)

Πίνακας ελέγχου / Αποστολή παραστατικών A1 & A2/ Αποστολή παραστατικών 8.1/ Αποστολή παραστατικών Β1 & Β2 / Γ1 & Γ2/ Λήψη παραστατικών ( ως λήπτης )/ Ισοζύγιο ορισμένης περιόδου Α.Α.Δ.Ε. (myData)

Στατιστικά διαβιβάσεων ΑΑΔΕ

Συνοπτικό βιβλίο ΑΑΔΕ

Έσοδα ανά τύπο /Έσοδα ανά κατηγορία /Έσοδα ανά Κωδικό Ε3 /Έξοδα ανά κατηγορία / Έξοδα ανά Ε3.

Η «διαχείριση» των Παραστατικών ΑΑΔΕ, γίνεται μέσω των ανωτέρω νέων λειτουργιών. Δηλαδή προβάλλονται όλα τα Παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή myDATA, αντιστοιχίζονται οι «συνόψεις» Παραστατικών, που διαβίβασε ο προμηθευτής της επιχείρησης με τα «Λογιστικά άρθρα», κλπ.

Προετοιμασία του λογισμικού (μηχανογραφικής οργάνωσης)

(1) Χαρτογράφηση των παραστατικών εσόδων : Λιανικές-Χονδρικές ποια είναι τα παραστατικά που εκδίδονται, ώστε να χαρακτηριστούν ως προς τις κατηγορίες διαβίβασης και τους επιτρεπτούς χαρακτηρισμούς σύμφωνα με την «επιχειρησιακή ανάλυση της ΑΑΔΕ»

(2) Αντιστοίχιση των «φορολογικών παραστατικών» με τα πρότυπα παραστατικά ΑΑΔΕ

(3) Αντιστοίχιση του λογιστικού σχεδίου με τις πρότυπες στήλες εσόδων και εξόδων των ηλεκτρονικών βιβλίων.

(4) Αντιστοίχιση του «λογιστικού σχεδίου» με τα πεδία του Ε3 και με όλους τους παρακρατούμενους φόρους & λοιπούς φόρους – τέλη.

(5) Ξεχωριστά πεδία «Σειράς» και «Αριθμού παραστατικού» σε όλες τις καταχωρήσεις. Όπως έχουμε επισημάνει και στα προηγούμενα Κεφάλαια, για όλες τις «διαβιβάσεις/καταχωρήσεις» στην πλατφόρμα «myDATA», αυτά απαιτούνται όχι μόνο για τα παραστατικά Εσόδων ( στοιχείο που ήδη υπάρχει ) αλλά και για όλες τις Λογιστικές εγγραφές, που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα «myDATA».

Άρα χρειάζεται μια νέα οργάνωση/ταξινόμηση των κατηγοριών των λογιστικών εγγραφών.

(6) Νέοι κωδικοί καταχώρησης λοιπών λογιστικών εγγραφών με αντιστοίχιση στα παραστατικά λογιστικών εγγραφών της πλατφόρμας «myDATA»

(7) Πεδίο επιλογής Πρότυπου παραστατικού ΑΑΔΕ στις εγγραφές.

(8) Κάθε τύπος παραστατικού πρέπει μοναδικά κατά την έκδοση να «διαβιβάζει» «Χαρακτηρισμό», δηλαδή την κατηγορία εσόδου και κωδικό εντύπου Ε3

(9) Ανάλογα με το λογισμικό πρέπει (εάν υπάρχουν) να κωδικοποιηθούν κάποιες εξαιρέσεις τιμολογούμενων ειδών όπως π.χ. εγγυοδοσία, πλαστικές σακούλες

Υπάρχουν περιπτώσεις τιμολογούμενων ειδών που έχουν ΦΠΑ και επηρεάζουν Φόρους / Τέλη

(10) «Συντήρηση» ( δηλ. επικαιροποίηση ) αρχείου πελατών και προμηθευτών ως προς τον κωδικό χώρας και τον τύπο εξαιρέσεων από το ΦΠΑ

(11) «Συντήρηση» ( δηλ. επικαιροποίηση ) «λογιστικού σχεδίου»,ως προς το «category/κατηγορία» και τον κωδικό Ε3

(12) Διαχωρισμός των παραστατικών που λαμβάνονται σε : α) Αυτά που λαμβάνονται από επιχειρήσεις/οργανισμούς που είναι υπόχρεες σε διαβίβαση και β) Αυτά που λαμβάνονται από επιχειρήσεις/οργανισμούς που απαλλάσσονται της διαβίβασης (ανά πελάτη τους) π.χ. Εταιρίες ενέργειας ( ΔΕΗ, κ.λπ ) , ΕΦΚΑ, Προμηθευτές ενδοκοινοτικοί, Προμηθευτές τρίτων χωρών, κ.λπ.

(13) Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του λογισμικού – Παραστατικά που λαμβάνονται από υπόχρεους σε «διαβίβαση σύνοψης» προμηθευτές

Η κάθε εφαρμογή (ERP) έχει την δυνατότητα να εμφανίζει αυτόματα τα παραστατικά που εκδόθηκαν από τους προμηθευτές μας. Η λίστα που εμφανίζει τα παραστατικά να την φανταστούμε ως ένα «αρχείο/σύνολο παραστατικών» που περιμένουν «διαβίβαση του χαρακτηρισμού» της πλατφόρμας «myDATA».

Είναι παραστατικά που ο εκδότης προμηθευτής μας είναι υπόχρεος σε διαβίβαση και αυτόματα με την έκδοση του παραστατικού εμφανίζεται ως έξοδο στον λήπτη ( εμάς) .Τα παραστατικά αυτά (αγορές, δαπάνες, πάγια ) αρχικά είναι «μη χαρακτηρισμένα» καθώς εκκρεμεί για αυτά «έλεγχος/αποδοχή» και συσχετισμός με τις λογιστικές εγγραφές των βιβλίων μας.

Η κάθε εφαρμογή (ERP) συσχετίζει με φίλτρα το ΑΦΜ, την ημερομηνία έκδοσης, τις αξίες και τον αριθμό παραστατικού λογιστικά άρθρα με παραστατικά που έλαβε η οντότητα ως λήπτης, στο παρελθόν.

Με τον παραπάνω συσχετισμό επιτυγχάνεται «συμφωνία» των παραστατικών με τα λογιστικά άρθρα και τα παραστατικά αυτά λαμβάνουν αυτόματα χαρακτηρισμούς έτοιμους προς διαβίβαση.

(14) Κάθε εγγραφή που περιέχει λογαριασμούς των ομάδων 1,2,6,7,8 πρέπει να περιέχει πεδίο με «ΜΑΡΚ», ώστε να εντοπίζονται εύκολα οι αποκλίσεις μη διαβιβάσεων.

( Δείτε σχετικά και παρ. 16 και 17 )

⥢⥤

14) Επιχειρήσεις : Υπόχρεες, Εξαιρούμενες και Μειωμένων Υποχρεώσεων

Υπόχρεες Επιχειρήσεις

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της Α.Ε, της Ε.Π.Ε, και της Ι.Κ.Ε. , Ο.Ε, Ε.Ε,

η ατομική επιχείρηση (και ελεύθεροι επαγγελματίες ) και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου 4308/2014, από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.

Οι ανωτέρω εταιρείες εντάσσονται, ακόμα και αν βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης

Εξαιρούμενες Επιχειρήσεις

α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.

γ) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του ν. 2859/2000 και οι «Αφανείς Αγρότες»

δ) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως ( δεν περιλαμβάνει αυτούς, που έχουν απαλλαγή από το Φ.Π.Α )

ε) Οντότητες της Αλλοδαπής

στ) Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, με ελληνικό ΑΦΜ-ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 και με άδεια αναστολής καταβολής ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4132/2013 και της ΠΟΛ.1126/28.5.2013, δεν είναι υπόχρεα στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Μειωμένων Υποχρεώσεων Επιχειρήσεις/Οργανισμοί

α) Στην περίπτωση που το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων εκδώσουν παραστατικό με ΦΠΑ έχουν την υποχρέωση να το διαβιβάσουν τα συγκεκριμένα παραστατικά για σκοπούς ΦΠΑ. Αυτό δεν καθιστά το φορέα του Δημοσίου συνολικά υπόχρεο στη διαβίβαση δεδομένων.

β) Τράπεζες (Πιστωτικά Ιδρύματα ) και Επιχειρήσεις πώλησης ενέργειας, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης και ύδατος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης ανά συναλλαγή χονδρικής στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ.

Είναι υποκείμενες, εξαιρούνται όμως από την «αναλυτική» διαβίβαση ( δηλαδή με τα στοιχεία κάθε πελάτη τους επιτηδευματία), με αποτέλεσμα η διαβίβαση να γίνεται από τον Λήπτη του παραστατικού.

γ) Εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές)

Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967, στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3.

Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων

δ) Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ( Ν.Π.Ι.Δ ) και Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3.

Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία και χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων.

Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

⥢⥤

15) Ηλεκτρονική διαβίβαση της «Σύνοψης» και «Χαρακτηρισμών», για κάθε παραστατικό

Η Επιχείρηση διαβιβάζει για όλα τα «Παραστατικά» «Σύνοψη», εκτός των Παραστατικών της κατηγορίας «Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη», τα οποία μόνο «Χαρακτηρίζει», ως «Λήπτης » και (2) «Χαρακτηρισμό» όλων των Παραστατικών.

«Σύνοψη παραστατικού»

Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Διακρίνεται σε : 1) Ηλεκτρονική διαβίβαση της «Σύνοψης» και 1) Ηλεκτρονική διαβίβαση «Χαρακτηρισμών»

Ως «Σύνοψη παραστατικού» (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα – τέλη) νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών)

Τα δεδομένα του Παραστατικού αναλύονται σε σαράντα (40 ) Στήλες, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες για : Τα Στοιχεία του Παραστατικού, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενους Φόρους- Τέλη, κ.λπ

Δηλαδή η «Σύνοψη παραστατικού» από μια περίληψη των στοιχείων ενός παραστατικού και στην πλατφόρμα myDATA, δεν εννοούμε μόνο τα παραστατικά τιμολόγια εσόδων ή εξόδων, αλλά όλες τις Λογιστικές εγγραφές που επηρεάζουν έσοδα, έξοδα και αγορές.

Χαρακτηρισμός Συναλλαγών

Οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν πέρα από τα στοιχεία της «Σύνοψης» και «Χαρακτηρισμό» Συναλλαγών για τα Παραστατικά που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει. Σκοπός του Χαρακτηρισμού είναι η ορθή λογιστική απεικόνιση [ Ταξινόμηση ] των συναλλαγών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

Οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Παραστατικά που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει.

Ο χαρακτηρισμός των συνόψεων εσόδων και εξόδων είναι υποχρεωτική για τις εγγραφές που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. και έχει σκοπό έχει να χαρακτηρίσει τις αξίες του παραστατικού ώστε να συσχετιστούν με τα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης Ε3 και της δήλωσης ΦΠΑ.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται:

 • Από τον εκδότη του παραστατικού : για το σκέλος των εσόδων κατά την αποστολή του στην Α.Α.Δ.Ε. (εφόσον η αποστολή του γίνεται μέσω λογιστικού προγράμματος )
 • Από τον εκδότη του παραστατικού : για το σκέλος των εσόδων (μετά ή κατά την αποστολή του στην Α.Α.Δ.Ε.) εφόσον η αποστολή του γίνεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Από τον λήπτη για το σκέλος των εξόδων/Αγορών για τα αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη.
 • Από την οντότητα για τα έσοδα των «τακτοποιητικών» εγγραφών εσόδων
 • Από την οντότητα για τα έξοδα και για τις αξίες των τακτοποιητικών εγγραφών εξόδων .

Δυνατότητες Διαβίβασης ( «Σύνοψης » και «Χαρακτηρισμού» ) κάθε « Καναλιού »

«Κανάλια» διαβίβασης
Δυνατότητα διαβίβασης των παραστατικών Χονδρικής
Δυνατότητα διαβίβασης των παραστατικών Λιανικής
Δυνατότητα διαβίβασης των λοιπών λογιστικών εγγραφών
( α ) Παρόχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
Δεν έχει εφαρμογή
Διαβίβαση Σύνοψης
Ναι
Ναι
…………
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού
Ναι (Δυνητικά )
Ναι (Δυνητικά )
…………
( β ) Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP)
Διαβίβαση Σύνοψης
Ναι
Ναι
Ναι
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού
Ναι
Ναι
Ναι
( γ ) «Ειδική φόρμα καταχώρησης» της Α.Α.Δ.Ε.
Διαβίβαση Σύνοψης
Ναι
Ναι
Ναι
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού
Ναι
Ναι
Ναι
( δ) Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. (*)
Δεν έχει εφαρμογή
Δεν έχει εφαρμογή
Διαβίβαση Σύνοψης
…………
Ναι (Υποχρεωτικά όταν «Διασυνδεθούν» με την ΑΑΔΕ)
…………
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού
…………
Όχι
…………
(ε) Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. ή και άλλες “Τιμολογιέρες”
Δεν έχει εφαρμογή
Διαβίβαση Σύνοψης
Ναι
Ναι
…………
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού
Ναι
Ναι
…………

(*) Υποχρεωτικά, μόνο από αυτό το «Κανάλι», εφόσον η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη σε χρήση «Ταμειακής Μηχανής» (Φ.Η.Μ.) , δεν χρησιμοποιεί «Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης » και εφόσον έχει γίνει η διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ.

⥢⥤

16) Το «Κωδικολόγιο» της Πλατφόρμας «myDATA» – mapping

Οι «ταξινομήσεις» , των διαφόρων λογιστικών γεγονότων και κατ΄ επέκταση των εσόδων και εξόδων, είναι από τα βασικά κεφάλαια στην Λογιστική.

Η «ταξινόμηση» αυτή γίνεται με βάση το «Λογιστικό Σχέδιο» (καταχώρηση σε λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους κωδικούς), όσον αφορά την Λογιστική και με βάση το «Έντυπο Ε3» (σε συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου αυτού) όσον αφορά την Φορολογία.

Η Πλατφόρμα «myDATA», με σκοπό να επαληθεύσει ( ή αργότερα να προ-συμπληρώσει) τις Φορολογικές Δηλώσεις της Επιχείρησης απαιτεί οι καταχωρίσεις/διαβιβάσεις σε αυτή, να γίνονται με βάση την δική της τυποποίηση.

Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, μέσω των οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «Σύνοψη» των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα – τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), καθώς και η «Σύνοψη» λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους).

Τα δεδομένα της Σύνοψης του Παραστατικού αναλύονται στις Στήλες Τύπων Παραστατικών.

Επισήμανση

Κάθε «Λογιστική Εγγραφή» ( δηλαδή εγγραφή στα Λογιστικά Βιβλία (είτε Διπλογραφικά είτε Απλογραφικά) ) , η οποία επηρεάζει τα Έσοδα και τα Έξοδα ( και μερικές άλλες εγγραφές), πρέπει να «απεικονιστεί» και με ένα από τους κατωτέρω «Τύπους» Παραστατικών ΑΑΔΕ.

Κατηγορίες – Είδη – Τύποι Παραστατικών

Οι κατηγορίες των Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι τρεις (3) οι : Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ.

[1]. Οι κατηγορίες Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Α2 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Εκδότης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

[2]. Οι κατηγορίες Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Β2 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Λήπτης στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

[3]. Η κατηγορία Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων) περιέχει δεδομένα εγγραφών οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων – εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών Α, Β, Γ, αναλύονται σε δεκαεπτά (17), Είδη Παραστατικών.

Μη ενεργά και μη συμπληρωμένα «Είδη Παραστατικών», στην πρώτη φάση λειτουργίας της Πλατφόρμας

Είναι τέσσερα (4), συγκεκριμένα τα : 4 ( Συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο), 9 ( Παραστατικό Διακίνησης – Ανενεργό ), 10 ( Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής

Παραλαβής) – Ανενεργό ), 12 (Συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο ) είναι για μελλοντική χρήση και

Τα δεκαεπτά (17), Είδη Παραστατικών αναλύονται σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

Μη ενεργοί «Τύποι Παραστατικών», στην πρώτη φάση λειτουργίας της Πλατφόρμας

Είναι έξη (6), συγκεκριμένα οι: 8.3 Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση – Παροχή, 9.1, 9.2, 9.3 ( Διακίνηση ) και 10.1, 10.2 ( Διακίνηση ), θα ενεργοποιηθούν σε επόμενο χρόνο.

Η διάρθρωση τους, Κατηγορία/Είδος/Τύπος Παραστατικού έχει ως εξής :

Παράδειγμα 1

Κατηγορία : Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Είδος Παραστατικού : 1. Τιμολόγιο Πώλησης

Τύπος Παραστατικού : 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

Παράδειγμα 2

Κατηγορία : Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

Είδος Παραστατικού : 17. Εγγραφές Οντότητας

Τύπος Παραστατικού : 17.1 Μισθοδοσία

17.2 Αποσβέσεις

Συνοπτικά έχουμε :

Ανάλυση των ”Τύπων Παραστατικών”
1234567891011121314151617
1.12.13.145.16.17.18.19.110.111.11213.114.115.116.117.1
1.22.23.25.26.28.29.210.211.213.214.217.2
1.32.38.39.311.313.314.317.3
1.42.411.413.414.417.4
1.511.513.3014.517.5
1.513.3114.3017.6
1.614.31
Α1Α2Β1Β2Γ

Τα ανωτέρω αναλύονται στον επόμενο Πίνακα :

Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
Η Κατηγορία Α1 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών)
Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα δέκα ( 10 ) [ αρ. 1 έως και 10 ] από τα δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών και είναι :
1
Τιμολόγιο Πώλησης
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών 1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων 1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών, 2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών, 2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3
Τίτλος Κτήσης
3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) 3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
4
[ Για Μελλοντική Χρήση ]
5
Πιστωτικό Τιμολόγιο
5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6
Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7
Συμβόλαιο – Έσοδο
7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο
8
Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης
8.1 Ενοίκια – Έσοδο 8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής 8.3 Ειδικό Στοιχείο Αγροτών / Πώληση – Παροχή αρ.41 παρ.3 ν. 2859/2000 (Μελλοντική Χρήση)
9
Παραστατικό Διακίνησης (Μελλοντική Χρήση)
10
Παραστατικό Διακίνησης (Ποσοτικής Παραλαβής) (Μελλοντική Χρήση)
Α2 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής
Η Κατηγορία Α2 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών)
Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα δύο ( 2 ) [ αρ. 11 και 12 ] από τα δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών
11
Παραστατικά Λιανικής
11.1 ΑΛΠ 11.2 ΑΠΥ 11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής 11.5 ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
12
[ Για Μελλοντική Χρήση ]
Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής
Η Κατηγορία Β1 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής (π.χ. αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής)
Στην Κατηγορία αυτή ανήκει τα ένα ( 1) [ αρ. 13 ]από τα δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών
13
Λήψη Παραστατικών Λιανικής
13.1 Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής 13.3 Κοινόχρηστα 13.4 Συνδρομές 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) 13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής
Η Κατηγορία Β2 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής,

β) εξαιρούμενες Οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Πιστωτικά Ιδρύματα και γ) παραστατικά της κατηγορίας Α1 με αποστολέα το Λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής.

Στην Κατηγορία αυτή ανήκουν τα τρία ( 3 ) [ αρ. 14 έως και 16 ] από τα δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών
14
Παραστατικά Εξαιρούμενων Οντοτήτων ημεδαπής / αλλοδαπής
14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών, 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών 14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών 14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) 14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15
Συμβόλαιο – Έξοδο
15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο
16
Ειδικό Στοιχείο (Έξοδο) – Απόδειξη Πληρωμής
16.1 Ενοίκιο Έξοδο
Ειδική Περίπτωση διαβίβασης
Αντικριζόμενα Παραστατικά περ. Α1 με αποστολέα τον Λήπτη λόγω παράλειψης ηλεκτρονικής διαβίβασης του Εκδότη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
Παραπομπή στα παραστατικά Α1 ανά περίπτωση 1 (1.1, 1.4, 1.5, 1.6) και 2 (2.1, 2.4) εκτελώντας την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου αντίστροφα
Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων
Η Κατηγορία Γ περιέχει τις Εγγραφές Τακτοποίησης ( * ) Εσόδων-Εξόδων διακριτά, για μισθοδοσία (μηνιαία), αποσβέσεις και συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α.) στο τέλος εκάστου φορολογικού έτους.
Στην Κατηγορία αυτή ανήκει τα ένα ( 1) [ αρ. 17 ]από τα δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών
17
Εγγραφές Οντότητας
17.1 Μισθοδοσία 17.2 Αποσβέσεις 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση 17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση 17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση
[ Δυνατότητα Ακύρωσης / Διόρθωσης ]
Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α)
Παραπομπή – Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Α) ανά Περίπτωση
Ακύρωση Παραστατικών – Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ)
Παραπομπή – Συσχετισμός με τα Παραστατικά (Β, Γ) ανά Περίπτωση

Ανάλογα με τον τύπο Παραστατικού απαιτείται, κατά περίπτωση, να δοθούν οι εξής Πληροφορίες :

ΣτήληΠεριεχόμενοΠαρατηρήσεις / Τρόπος ΣυμπλήρωσηςΑπαίτηση των Ε.Λ.Π
1Α/Α γραμμής ΠαραστατικούΌχι
2Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού (ΜΑΡΚ)Συμπληρώνεται από την πλατφόρμαΌχι
3Ημερομηνία Έγκρισης-Χορήγησης ΜΑΡΚΣυμπληρώνεται από την πλατφόρμαΌχι
4ΑΦΜ Εκδότη ΠαραστατικούΝαι (*)
5Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη ΠαραστατικούΝαι (*)
6Χώρα Οντότητας Εκδότη ΠαραστατικούΕπιλογή χώρας από λίστα τιμώνΝαι (*)
7ΑΦΜ Λήπτη ΠαραστατικούΝαι (*)
8Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη ΠαραστατικούΝαι (*)
9Χώρα Οντότητας Λήπτη ΠαραστατικούΕπιλογή χώρας από λίστα τιμώνΝαι (*)
10Είδος Πρότυπου Παραστατικού ΑΑΔΕ17 Είδη [ Δείτε αναλυτικά ανωτέρω ]Όχι
11Τύπος Παραστατικού52 Τύποι από τα 17 Είδη [ Δείτε αναλυτικά ανωτέρω ]Όχι
12Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας[ Δείτε Σχόλιο (α) ]Ναι (*)
13Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού ΟντότηταςΝαι (*)
14Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής[ Για μελλοντική Χρήση ]…………..
15Ώρα Έναρξης Αποστολής[ Για μελλοντική Χρήση ]…………..
16Α/Α Εγκατάστασης ΕκδότηΔυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου ΑΑΔΕΌχι
17Εγκατάσταση Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος Φόρτωσης[ Για μελλοντική Χρήση ]…………..
18Σκοπός Διακίνησης[ Για μελλοντική Χρήση ]

Πώληση / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων / Δειγματισμός / Έκθεση / Επιστροφή / Φύλαξη / Επεξεργασία Συναρμολόγηση / Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας

…………..
19Αριθμός Μεταφορικού Μέσου[ Για μελλοντική Χρήση ]…………..
20Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας[ Για μελλοντική Χρήση ]

Τεμάχια / Κιλά / Λίτρα

…………..
21Συνολική Ποσότητα ανά Μονάδα Μέτρησης[ Για μελλοντική Χρήση ]…………..
22Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη[ Για μελλοντική Χρήση ] Δυναμικό ανά Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου ΑΑΔΕ

[ Δείτε Σχόλιο (β) ]
…………..
23Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης[ Για μελλοντική Χρήση ]…………..
24Καθαρή Αξία Συναλλαγής (τόσες γραμμές ανά περίπτωση)[ Δείτε Σχόλιο (γ) ]Όχι
25% Φ.Π.Α.[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω Περίπτωση Γ1 ]Ναι (*)
26Φ.Π.Α. ανά % (όσα % τόσες γραμμές)Ναι (*)
27% Παρ. Φόρου[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω Περίπτωση Γ2 ]Όχι
28Παρακράτηση Φόρου ανά % (όσα % τόσες γραμμές) [8]Όχι
29% Λοιπών φόρων[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω Περίπτωση Γ3 ]Όχι
30Λοιποί φόροι (όσα % τόσες γραμμές) [8 ]Όχι
31% Χαρτόσημο[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω Περίπτωση Γ4 ]Όχι
32Χαρτόσημο ανά % (όσα % τόσες γραμμές) [ 8 ]Όχι
33% Τελών[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω Περίπτωση Γ5 ]Όχι
34Τέλη (όσα % τόσες γραμμές) [8]Όχι
35% Κρατήσεων [ Ανενεργό. Ενεργοποίηση σε επόμενο χρόνο ]α) Λοιπές Κρατήσεις x,xx%, β) Δυναμικό ανά περίπτωση Κρατήσεων x,xx%

[ Δείτε Σχόλιο (δ) ]
Όχι
36Κρατήσεις (τόσες γραμμές ανά περίπτωση)[ Δείτε Σχόλιο (δ) ]Όχι
37Συνολική Αξία Παραστατικού ΟντότηταςΌχι
38ΝόμισμαΕυρώ / Ανάπτυξη Λίστας Τιμών με τα υπόλοιπα νομίσματα.
Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα παραστατικά σε ευρώ με την υποχρέωση να αναφέρουν την ισοτιμία της ημερομηνίας έκδοσης αυτών.

[ Δείτε Σχόλιο (δ) ]

Ναι (*)
39Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης – Ακύρωσης)Όχι
40Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω Περίπτωση Γ6 ]Όχι

Ναι (*) : Εφόσον πρόκειται για Τιμολόγια πώλησης.

[8] ( Σημ. Παραρτήματος της Α. 1138/2020) : Στις περιπτώσεις παρακρατήσεων, λοιπών φόρων, τελών χαρτοσήμου και λοιπών τελών τα δεδομένα διαβιβάζονται δυνητικά είτε ανά γραμμή είτε ανά υποκείμενη αξία παραστατικού.

Σημειώσεις – Σχόλια

α) Στήλη 12 : Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας

Ε Είναι υποχρεωτικό ένα παραστατικό να έχει Σειρά;

Α Όχι, στην περίπτωση που δεν έχει Σειρά στο σχετικό πεδίο παίρνει υποχρεωτικά την τιμή “0”. (Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 85))

Επισήμανση

Η απαίτηση για ύπαρξη «Σειράς», ισχύει για όλους τους «Τύπους» Παραστατικών και όχι μόνο στα Παραστατικά, που καλύπτουν τις περιπτώσεις πωλήσεων.

β) Στήλη 22 : Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη

Ε Πως μπορεί να διαβιβάσει το παραστατικό η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου του Λήπτη;

Α Σε κάθε περίπτωση ο Α/Α Εγκατάστασης του Λήπτη δεν είναι μέρος της ταυτότητας του παραστατικού και μπορεί να διαβιβαστεί με τιμή “0” και μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση Εκδότης δεν το γνωρίζει κατά την έκδοση του παραστατικού. (Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 87))

γ) Στήλη 24 : Καθαρή Αξία Συναλλαγής – Μηδενική αξία

Ε Στην περίπτωση που Επιχείρηση εκδώσει είτε για συναλλαγές χονδρικής, είτε για συναλλαγές λιανικής, παραστατικό με μηδενική αξία έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Στην περίπτωση που εκδοθεί είτε παραστατικό χονδρικής, είτε παραστατικό λιανικής με μηδενική αξία είτε για μέρος, είτε για όλες τις γραμμές Σύνοψης, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση Εκδότης υποχρεούται να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Για τη γραμμή Σύνοψης που έχει μηδενική αξία διαβιβάζει χαρακτηρισμό συναλλαγών εσόδων ανά περίπτωση με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, με τον σχετικό Τύπο Παραστατικού της Κατηγορίας Α1 και Α2

Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 92.))

δ) Στήλες 35 – 36 : Κρατήσεις

Ε Σε περιπτώσεις που η Επιχείρηση Εκδότης συναλλάσσεται με το Δημόσιο και κατά την έκδοση του παραστατικού δεν γνωρίζει τις κρατήσεις της σχετικής συναλλαγής υφίστανται κυρώσεις;

Α Μέχρι τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα περί ανακριβούς διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση ο Λήπτης πριν από την έκδοση του σχετικού παραστατικού έχει την υποχρέωση, ειδικότερα όταν συντάσσεται σχετική σύμβαση π.χ. με το Δημόσιο, να ενημερώνει τον Εκδότη για τη σχετική διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του παραστατικού και ειδικότερα για τις σχετικές κρατήσεις που την αφορούν. Ειδικότερα στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου θα υπάρχει σχετική ανοχή κυρίως για τις B2G συναλλαγές.

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 94))

ε) Στήλη 38 : Νόμισμα – Υποχρέωση αναφοράς της ισοτιμίας.

Ε Σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, πως διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ;

Α Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα παραστατικά σε ευρώ με την υποχρέωση να αναφέρουν την ισοτιμία της ημερομηνίας έκδοσης αυτών.

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – – Α.1138/2020 » -28/4/2021 ( Ερωτ. 36 ))

Υποπίνακες, που αφορούν δεδομένα των «Στηλών»

Γ1. Επιλογές Στήλης 25 : Υποπίνακας αρ. 1α – Συντελεστής Φ.Π.Α. ( % )

Κωδικός
Συντελεστής Φ.Π.Α. ( % )
Σημειώσεις
1
ΦΠΑ συντελεστής 24%
Ν. 2859/2000, άρθρο 21- Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου – Κανονικός Συντελεστής
2
ΦΠΑ συντελεστής 13%
Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 1 – Μειωμένος Συντελεστής
3
ΦΠΑ συντελεστής 6%
Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 1 – Υπερμειωμένος Συντελεστής
4
ΦΠΑ συντελεστής 17%
Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 4 – Νησιά Αιγαίου – Κανονικός Συντελεστής
5
ΦΠΑ συντελεστής 9%
Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 4 – Νησιά Αιγαίου – Μειωμένος Συντελεστής
6
ΦΠΑ συντελεστής 4%
Ν. 2859/2000, άρθρο 21, παρ. 4 – Νησιά Αιγαίου – Υπερμειωμένος Συντελεστής
7
Άνευ ΦΠΑ 0% ( γίνεται αναφορά στην αιτία εξαίρεσης )
[ Δείτε Κατωτέρω Επισήμανση (2) ]
8
Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ (π.χ Μισθοδοσία, Αποσβέσεις)
[ Δείτε Κατωτέρω Επισήμανση (2) ]

Επισημάνσεις

(1) Περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με πολλά είδη εμπορευμάτων, που υπάγονται στον διαφορετικούς συντελεστή Φ.Π.Α

Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με πολλά είδη εμπορευμάτων, που υπάγονται στον ίδιο συντελεστή Φ.Π.Α., στην ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και κατόπιν απεικονίζεται μία

γραμμή,

Στην ίδια περίπτωση έκδοσης τιμολογίου με πολλά είδη εμπορευμάτων, που υπάγονται στον διαφορετικούς συντελεστή Φ.Π.Α., συναλλαγής με δύο ( π.χ. 24% και 13%), στην ΑΑΔΕ διαβιβάζονται και κατόπιν απεικονίζονται δύο γραμμές συναλλαγής .

Όταν έχουμε τέτοια περίπτωση και χρησιμοποιούμε την «Ειδική Φόρμα Διαβίβασης», τότε από στην Επιλογή «Σύνοψη – Χαρακτηρισμοί παραστατικού», εισάγουμε και «Εισαγωγή νέας γραμμής»

(2) Διαφορά των κατηγοριών ΦΠΑ με κωδικό 7 και κωδικό 8

H κατηγορία ΦΠΑ με κωδικό 8 χρησιμοποιείται για διαβιβάσεις παραστατικών της Κατηγορίας (Γ) – τύπος τακτοποιήσεων ( 17 ) (δηλαδή περιπτώσεις λογιστικών εγγραφών όπου δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ ( π.χ. εγγραφές αποσβέσεων, μισθοδοσίας και τακτοποιήσεων)) και ορισμένες άλλες που αναφέρονται παρακάτω.

Σε όλα τα υπόλοιπα παραστατικά όπου υπάρχει αξία διαβίβασης άνευ ΦΠΑ η κατηγορία ΦΠΑ (vatCategory ) πρέπει να έχει την τιμή 7 και υποχρεωτικά σε αυτές τις περιπτώσεις ζητείται το άρθρο εξαίρεσης από το ΦΠΑ. ( vatExemptionCategory – σύμφωνα με τον πίνακα τιμών εξαίρεσης λαμβάνει από 1-24 (συν τις εξαιρέσεις που θα προστεθούν) ανάλογα το άρθρο εξαίρεσης ).

Γ2. Επιλογές Στήλης 25 : Υποπίνακας αρ. 1β Άνευ Φ.Π.Α ή Εμπεριεχόμενος Φ.Π.Α.- Αιτία Εξαίρεσης

Κωδ.
Νομοθεσία
Σύντομη Περιγραφή
1
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 2 & 3 του Κώδικα ΦΠΑ
Το Άγιο Όρος, – Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους
2
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 5 του Κώδικα ΦΠΑ
Η πώληση αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος -Η μεταβίβαση, με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότητας αγαθού, που ενεργείται κατόπιν επιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου – η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία
3
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 13 του Κώδικα ΦΠΑ
Πωλήσεις από απόσταση
4
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές Υπηρεσίες
5
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές προκαταβολές
6
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ
Εφημερίδες, κάρτες επικοινωνίας, εισιτήρια μεταφοράς κλπ.
7
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ
Απαλλασσόμενες Δραστηριότητες: Ελληνικά Ταχυδρομεία, Δίκτυα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, οι μισθώσεις ακινήτων, εκτός αυτών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.
8
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ
Εξαγωγές προς τρίτες χώρες
9
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 25 του Κώδικα ΦΠΑ
Αγαθά σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκης ή επίβλεψης ή περιπτώσεις που θα ενσωματωθούν σε θαλάσσιες εξέδρες
10
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 26 του Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών για φορολογική αποθήκευση
11
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ
Πλοία ανοικτής θαλάσσης μεταφοράς επιβατών, εμπορικά, αλιευτικά, πολεμικά ή δημοσίου. Εξαιρούνται τα αθλητικά πλοία ή πλοία αναψυχής
12
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27 – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ
Πλοία ανοικτής θαλάσσης με μήκος > των 12 μέτρων
13
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 27.1.γ – Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Κώδικα ΦΠΑ
Παράδοση και εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών
14
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 28 του Κώδικα ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
15
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ
Υπόχρεοι χαμηλού κύκλου εργασιών μικρότερων των 10.000€ – εξαιρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος
16
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ
Παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών
17
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ
Επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων, και στις επιχειρήσεις σπογγαλιείας.
18
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ
Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος
19
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (Η παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού )
20
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ
Επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών και οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων
21
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 44 του Κώδικα ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών
22
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ
Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
23
ΦΠΑ εμπεριεχόμενος – άρθρο 46 του Κώδικα ΦΠΑ
Παράδοση μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας από το διοργανωτή δημοπρασίας
24
Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ
Παράδοση ακινήτων, εφαρμόζονται για ακίνητα, των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται πριν από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.
25
Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1029/1995
Αγοράς που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών” Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα
26
Χωρίς ΦΠΑ – ΠΟΛ.1167/2015
Αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση
27
Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ

Γ3. Επιλογές Στήλης 27: Υποπίνακας αρ. 2 – Παρακρατούμενοι Φόροι

Κατηγορία Παρακράτησης
Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.1 – Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου
1
Περιπτ. β’- Τόκοι – 15%
2
Περιπτ. γ’ – Δικαιώματα – 20%
3
Περιπτ. δ’ – Αμοιβές Συμβουλών Διοίκησης – 20%
4
Περιπτ. δ’ – Τεχνικά Έργα – 3%
Αρ. 64 ν.4172/2013 παρ.2 – Προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών Φ.Γ.Κ
5
Υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 1%
6
Λοιπά Αγαθά 4%
7
Παροχή Υπηρεσιών 8%
Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.4 – Προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα
8
Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, για Εκπόνηση Μελετών και Σχεδίων 4%
9
Προκαταβλητέος Φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών επί Συμβατικών Αμοιβών, που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα 10%
Αρ. 69 ν.4172/2013 παρ.5 περ. α έως ε
10
Προκαταβλητέος Φόρος στις Αμοιβές Δικηγόρων 15%
Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.1
11
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 (ποσό)
Αρ. 60 ν.4172/2013 παρ.2
12
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 – Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 15%
13
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 2 αρ. 15 ν. 4172/2013 – Κατώτερο Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%
Αρ. 43Α ν.4172/2013 παρ.6
14
Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ποσό)
Αρ. 15 ν.4172/2013 παρ.3
15
Παρακράτηση Φόρου Αποζημίωσης λόγω Διακοπής Σχέσης Εργασίας παρ. 3 αρ. 15 ν. 4172/2013 (ποσό)
Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)
16
Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)
Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου
17
Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου _με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

Επισήμανση

Την Υποχρέωση διαβίβασης έχει ο Εκδότης και την Υποχρέωση παρακράτησης έχει ο Λήπτη ανεξαρτήτως της διαβίβασης του Εκδότη.

Γ4. Επιλογές Στήλης 29: Υποπίνακας αρ. 3 – Λοιποί Φόροι

Κατηγορίες Λοιπών Φορών
1. Φόρος Ασφαλίστρων
1
α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% – 15%
2
α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20% – 5%
3
β) ασφάλιστρα κλάδου ζωής (4% )
4
γ) ασφάλιστρα λοιπών κλάδων (15%)
5
δ) απαλλασσόμενα φόρου ασφαλίστρων (0%)
2. Φόρος Διαμονής (ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος)
6
Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 € ανά Δωμ./Διαμ.
7
Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 € ανά Δωμ./Διαμ.
8
Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 € ανά Δωμ./Διαμ.
9
Ξενοδοχεία 5 αστέρων 4,00 € ανά Δωμ./Διαμ.
10
Ενοικιαζόμενα – επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 0,50 € ανά Δωμ./Διαμ.
11
3. Ειδικός Φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (ΕΦΤΔ) 5%
12
4. Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και Εγχωρίως παραγόμενων ειδών (αρθρ. 17 ν. 3833/2010)
13
Φόρος πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα και εισαγόμενα από τρίτες χώρες 10%
14
Φόρος πολυτελείας 10% επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη 10%
15
Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια των καζίνο (80% επί του εισιτηρίου)
5. Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών Φόρων
16
Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση
17
Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση
18
Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

Επισημάνσεις

[1] Εκδότης και Λήπτης : Αντιμετώπιση «λοιπών φόρων» ( Στήλη 29 ), «χαρτόσημου» ( Στήλη 31 ) και τα «τελών» ( Στήλη 33 ).

Ε Πως αντιμετωπίζονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τόσο από την πλευρά του Εκδότη όσο και από την πλευρά του Λήπτη;

Α Για τον Εκδότη, οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη αποτελούν ποσά προς απόδοση, ενώ για τον Λήπτη αποτελούν έξοδο

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 (Ερωτ. 17 ))

………..

[2] Η αποστολή λοιπών φόρων με τις τιμές : Κωδικός Περιπτώσεις % Λοιπών Φόρων % Λοιπών φόρων : [Περ. 1] α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%-15% και [Περ. 2] α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%-5%, δεν επιτρέπονται πλέον.

Γ5. Επιλογές Στήλης 31 : Υποπίνακας αρ. 4 – Χαρτόσημο

Κωδ.
Συντελεστές
Συνήθεις Περιπτώσεις
1
1,2 %
Αμοιβές από μισθούς (Ειδική κατηγορία) που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου
2
2,4%
Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς : 2,4% αν ο αγοραστής είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 § 1α του ΚΝΤΧ
3
3,6%
1) Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς : 3,6% εάν ο αγοραστής είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα άρθρα 13 § 1δ και 15 § 1α του ΚΝΤΧ. 2) «Τίτλος Κτήσης»
4
Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

Γ6. Επιλογές Στήλης 33 : Υποπίνακας αρ. 5 – Διάφορα Τέλη

Κωδ.
Κατηγορίες Διάφορων Τελών
1. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής
1
Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι και 50 ευρώ (12% )
2
Για μηνιαίο λογαριασμό μαπό 50,01 μέχρι και 100 ευρώ (15%)
3
Για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 μέχρι και 150 ευρώ (18% )
4
Για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 ευρώ και άνω (20% )
5
Τέλος καρτοκινητής επί της αξίας του χρόνου ομιλίας (12%)
6
2. Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (10% )
7
3. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (5%)
8
4. Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α
Επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς, όπως αυτές ορίζονται στην παρ.29 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των επτά (7) λεπτών. Τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφονται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Η Δήλωση απόδοσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε τρίμηνο, εντός του επόμενου μήνα.
9
5. Εισφορά δακοκτονίας 2% (*)
6. Λοιπά τέλη
10
Λοιπά τέλη_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση
11
Τέλη Λοιπών Φορέων_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση

(*) Αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν γενικά για την εισφορά δακοκτονίας στο λάδι και τις ελιές έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ.4309/159/1.12.1983» . ( Ε.2172/26-10-2020 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2020-2021, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας)

Γ7. Επιλογές Στήλης 40 : Υποπίνακας αρ. 6 Παρατηρήσεις & Επισημάνσεις

Παρατηρήσεις & Επισημάνσεις
1
Άρθρο 34 – Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (αναγράφεται το ΦΠΑ στο παραστατικό)
2
Άρθρο 39Β – Υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. με την είσπραξη
3
Άρθρο 39Α – Υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης
4
Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων
5
Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
6
Αριθμός Δήλωσης Διενέργειας Δραστηριότητας Ανοικτής Θάλασσας:”5/15-12-2019″ / Στοιχεία Πλοίου: “ΕΛΕΝΑ”

Επισήμανση

Η έννοια «Παραστατικό » έχει διαφορετική έννοια με αυτή που έχουμε συνηθίσει στην Λογιστική ( « Λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) (supporting documentation): Λογιστικά στοιχεία ή παραστατικά είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών πώλησης, που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία τεκμηριώνουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας» ( ν. 4308/2014 – Ορισμοί ))

Στην ουσία, όσον αφορά τα «Παραστατικά» της πλατφόρμα «myDATA», πρόκειται για « Φόρμες Συμπλήρωσης Δεδομένων» (*) ( τα κυριότερα εκ των οποίων είναι στοιχεία για την Δήλωση Φ.Π.Α, την Δήλωση Ε3 και τις Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων ), τα οποία έχουν ταξινομηθεί/κατηγοριοποιηθεί με βάση ποιος είναι ο Εκδότης του Τιμολογίου ή της Απόδειξης Λιανικής. Εφόσον δεν υπάρχει Εκδότης, τα Παραστατικά αυτά αποτελούν διακριτή κατηγορία (Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων )

(*) Αυτό καθίσταται εμφανές, κατά την καταχώρηση « Εισαγωγή Παραστατικού /Απεικόνιση παραστατικού», που γίνεται από το Κανάλι Διαβίβασης «Ειδική Φόρμα Καταχώρησης».

«Χαρακτηρισμός» των συναλλαγών

Ο «Χαρακτηρισμός» των συναλλαγών, επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες Επιλογές, κάποιων από τις Στήλες του «Αναλυτικού Βιβλίου».

Στήλη
Περιγραφή
Πηγή Τροφοδότησης
Στήλη 9
Χαρακτηρισμός Συναλλαγών( category )

[ Δείτε αναλυτικά κατωτέρω]
Χαρακτηρισμός
Στήλη 62
Χαρακτηρισμός Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών (Σύνολο Εσόδων) Ε3 Πίνακας Ζ1
Χαρακτηρισμός
Στήλη 63
Χαρακτηρισμός Αγορών Ε3 Πίνακες Δ2, Δ3, Δ4
Χαρακτηρισμός
Στήλη 64
Χαρακτηρισμός Εξόδων (Σύνολο Εξόδων) Ε3 Πίνακας Ζ2, Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Πίνακας Ζ3
Χαρακτηρισμός
Στήλες 56-57-58
Χαρακτηρισμός για την Δήλωση Φ.Π.Α
Χαρακτηρισμός

Στήλη 9 του « Αναλυτικού Βιβλίου» : Χαρακτηρισμός Συναλλαγών ( category )

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχουν οι Επιχειρήσεις να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων (λογιστική εγγραφή).

Συγκεκριμένα η διαβίβαση του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών κατατάσσει το λογιστικά γεγονότα σε Έσοδα και Έξοδα και σκοπό έχει την ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στο Αναλυτικό Βιβλίο και περιλαμβάνει την παρακάτω λίστα τιμών για Έσοδα – Έξοδα:

Επιλογές ( Τιμές ) : Έσοδα ( 1_1 – 1_95 ) και Έξοδα (2_1 – 2_95)

Επισήμανση : Η επιλογή του «Χαρακτηρισμού ( category )» μπορεί να γίνει είτε με την διαβίβαση του «παραστατικού», είτε με εγγραφή τύπου 17.3 και 17.5 ( Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης) .

Επεξηγήσεις της «Στήλης 9» ανά κωδικό

[1] Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω: Έσοδα (+) / (-)

Κωδικός Χαρακτηρισμού
Παρατηρήσεις
Κυριότεροι «Τύποι» Παραστατικού
1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 70 του Ε.Γ.Λ.Σ
1.1,1.2,1.3,1.5, 11.1,11.3,11.4,11.5, 5.1, 5.2
1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 71 του Ε.Γ.Λ.Σ
1.1,1.2,1.3,1.5, 11.1,11.3,11.4,11.5, 5.1, 5.2
1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 73 του Ε.Γ.Λ.Σ
2.1,2.2,2.3,2.4
1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-) (*)
Χρησιμοποιείται όταν το Παραστατικό που διαβιβάζεται αφορά πώληση παγίου. Αφορά το πιν. Ε3-Ζ Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1,1.3,1.5
1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)
Αφορά όλες τις άλλες περιπτώσεις Εσόδων
Αφορά τις περιπτώσεις Εσόδων που δεν περιλαμβάνονται στο είδος παραστατικού 1 και 2
1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-) (***)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 78.10 του Ε.Γ.Λ.Σ
6.1, 6.2
1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-) (*)
Αφορά πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων. Αφορά το πίνακα Ε3-Ζ Πληροφοριακά Στοιχεία

Δείτε και Στήλη 51 του Αναλυτικού Βιβλίου

1.4, 11.5
1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-)
Αφορά περιπτώσεις εσόδων που θέλουμε να υπολογιστούν στην προηγούμενη χρήση

(****)

1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)
Αφορά περιπτώσεις εσόδων που θέλουμε να υπολογιστούν στην επόμενη χρήση
1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)
Αφορά περιπτώσεις τακτοποιήσεων στα έσοδα και μεταβολής χαρακτηρισμού

(****)

17.3, 17.4
1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-) (*****)
Θα λέγαμε ότι είναι οι “Λογαριασμοί Τάξεως”
Διαβιβάζεται ένα παραστατικό με αξία, το οποίο δεν θέλουμε να επηρεάσει τα έσοδα μας ή τα Έξοδά μας

[2] Οι Χαρακτηρισμοί των εξόδων είναι οι παρακάτω: Έξοδα (-) / (+)

Κωδικός Χαρακτηρισμού
Παρατηρήσεις
Ενδεικτικοί Τύποι Παραστατικού
2.1_Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 20 του Ε.Γ.Λ.Σ . Διαβιβάζονται από τον Εκδότη – Ως Λήπτες διενεργούμαι ΄΄Χαρακτηρισμό΄΄
[ 1.1,1.2,1.3,1.5, 5.1, 5.2 ] (*) – 14.1, 14.2
2.2_Αγορές Α’-Β’ Υλών (-) / (+)
Στην ουσία ταυτίζεται με τους λογ. 24, 25, 26 και 28 του Ε.Γ.Λ.Σ
[ 1.1,1.2,1.3,1.5, 5.1, 5.2 ] (*) – 14.1, 14.2
2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 61 του Ε.Γ.Λ.Σ
[2.1, 2.4 , 5.1,5.2] (*) 3.1,3.2, 13.3,13.4,13.30,13.31, 14.3,14.4,14.30,14.31, 15.1, 16.1
2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)
Αφορά περιπτώσεις εξόδων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της επιχείρησης
[ 1.4,1.5,2.1 , 5.1, 5.2 ] (*), 3.1,3.2,7.1,8.1,8.2, 13.31,14.1,14.2,14.3,14.4,14.30,14.31
2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)
Αφορά περιπτώσεις εξόδων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που είναι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και επιβαρύνουν το αποτέλεσμα της επιχείρησης
[ 1.1, 2.1, 5.2, ](*) 3.1,3.2, 7.1,8.1,8.2, 13.3,13.4,13.30,13.31, 14.1,14.2,14.3,14.4,14.5,14.30,14.31, 15.1,16.1
2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 60 του Ε.Γ.Λ.Σ
17.1
2.7_Αγορές Παγίων (-) / (+) (*)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 10,11,12,13,14,15,16 του Ε.Γ.Λ.Σ ( αγορές )
[ 1.1,1.2,1.3,1.5, 5.1, 5.2 ] (*) – 14.1, 14.2
2.8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+)
Στην ουσία ταυτίζεται με τον λογ. 66 του Ε.Γ.Λ.Σ
17.2
2.9_Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+) (*)
Αφορά περιπτώσεις Εξόδων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό πελατών και τιμολογούνται στην οντότητα
[1.5 ] (*)
2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)
Αφορά περιπτώσεις εξόδων που θέλουμε να υπολογιστούν στην προηγούμενη χρήση

(****)

2.11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+)
Αφορά περιπτώσεις εξόδων που θέλουμε να υπολογιστούν στην επόμενη χρήση

(****)

2.12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+)
Αφορά περιπτώσεις τακτοποιήσεων στα έξοδα και μεταβολής χαρακτηρισμού (Λογιστική και Φορολογική Βάση )
17.5, 17.6
2.13_Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (Ε3 προηγ. Περιόδου) (-)
Συνδέεται με τον τύπο Παραστατικού 17.5

Ε3_101- Ε3_201-Ε3_301-

Ε3_207- Ε3_307- Ε3_312

17.5
2.14_Αποθέματα Λήξης Περιόδου (Ε3 τρέχουσας Περιόδου) (+)
Συνδέεται με τον τύπο Παραστατικού 17.5

Ε3_104- Ε3_204- Ε3_304- Ε3_209- Ε3_309- Ε3_315

17.5
2.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/ (+) (*****)
Θα λέγαμε ότι είναι οι «Λογαριασμοί Τάξεως» – Χρεωστικοί

Επισημάνσεις

(*) : Αφορά διαβίβαση του Εκδότη του παραστατικού, το οποίο όμως ενημερώνει και το « Αναλυτικό Βιβλίο» του Λήπτη.

(**) : Αφορούν περιπτώσεις, που δεν ανήκουν στις κατηγορίες ( όπως τις εννοούμε Λογιστικά-Φορολογικά ) Έσοδα και Έξοδα και άρα δεν υπολογίζεται στην διαμόρφωση του Αποτελέσματος.

(***) Δεν υπολογίζεται στην διαμόρφωση του Αποτελέσματος. Υπολογίζεται μόνο για το ΦΠΑ

(****) Δείτε και τις Στήλες 52-55 του «Αναλυτικού Βιβλίου»

(*****) [1_95 και 2_95] Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία. Περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες αφορούν έξοδα, που περιλαμβάνονται στο Παραστατικό, αλλά δεν επηρεάζουν το Αποτέλεσμα Χρήσης και δεν μπορούν να ενημερώσουν κανένα πεδίο του εντύπου Ε3.

Ε Πως διαβιβάζεται η εγγυοδοσία (κενές φιάλες) στην ψηφιακή πλατφόρμα

myData; Α Το συνολικό ποσό που αφορά εγγυοδοσία, έρχεται ως διακριτή γραμμή στο παραστατικό που διαβιβάζεται και χαρακτηρίζεται ως 1.95 «Λοιπά

Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά

Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη. Και στις δύο περιπτώσεις

(Εκδότη και Λήπτη) οι αναγραφόμενες αξίες δεν σχετίζονται με κωδικό Ε3 και δεν

επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

Το «Λογιστικό Σχέδιο» της «myDATA»

Ο «Χαρακτηρισμός Εσόδων/Εξόδων», γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία :

Επιλέγω μια τιμή από τον «Χαρακτηρισμό Συναλλαγών ( category )» ( αναφέρεται ως «Κατηγορία», ας πούμε Πρωτοβάθμιος Λογαριασμός ) και με βάση την επιλογή αυτή, έχω διαθέσιμες ορισμένες επιλογές από τους «Κωδικούς Ε3» ( αναφέρεται ως «Είδος», ας πούμε Δευτεροβάθμιος Λογαριασμός ).

Άρα ως υποτιθέμενο «Λογιστικό Σχέδιο», θα είχε (παράδειγμα) την κάτωθι μορφή :

Κωδικός
Βαθμός
Περιγραφή
Λογ/μου
Έσοδα
1.1
Α
1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων
E3_561_001
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές – Επιτηδευματιών
E3_561_002
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές – Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007
Β
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
κ.λπ
κ.λπ
Έξοδα
2.1
Α
2.1_Αγορές Εμπορευμάτων
E3_102_001
Β
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_002
Β
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_003
Β
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004
Β
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005
Β
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006
Β
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
κ.λπ
κ.λπ

Επισήμανση

Η ανωτέρω «προσομοίωση», γίνεται για λόγους κατανόησης της ταξινόμησης που απαιτεί η πλατφόρμα «myDATA».

Χαρτογράφηση ( Mapping )

Mapping: μια λειτουργία που συσχετίζει κάθε στοιχείο ενός δεδομένου συνόλου με ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός δεύτερου συνόλου ( αντιστοίχιση ).

Η αυτοματοποίηση, για τις ανάγκες επαλήθευσης ( και αργότερα «προ-συμπλήρωσης » ) των Φορολογικών Δηλώσεων απαιτεί την αντιστοίχιση του «Λογιστικού Σχεδίου» με τους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων : α) Δήλωση Φ.Π.Α και β) Δήλωση/ Έντυπο Ε3.

Επίσης απαιτείται ανάλυση ανά είδος φόρου των κατηγοριών : Παρακρατούμενοι Φόροι και Λοιποί Φόροι-Τέλη.

Η διαδικασία «αυτοματοποίησης» αφορά τους λογαριασμούς εσόδων, αγορών ( παγίων και αποθεμάτων) και εξόδων που θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως προς τις νέες παραμέτρους της ΑΑΔΕ. Τα πεδία συμπληρώνονται ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού. Είναι πιθανό να διαπιστωθεί ότι ένας λογαριασμός σχετίζεται με περισσότερες της μιας κατηγορίες, που απαιτεί η «ταξινόμηση» της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι λογαριασμοί.

Οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των βιβλίων, χρειάζεται να έχουν ανάλυση : ανά συντελεστή ΦΠΑ, να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι λογαριασμοί πωλήσεων εμπορευμάτων και προϊόντων, αγορών εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ. και να χρησιμοποιούνται διακριτοί λογαριασμοί ανά κατηγορία δαπανών (π.χ. ενοίκια, ενέργεια, τηλεφωνικά κ.λπ.)

Διαδικασία

→ Σύνδεση των Παραστατικών Πωλήσεων ( απευθείας ) με πληροφορίες, ώστε να δίδονται οι κατάλληλες πληροφορίες στην πλατφόρμα «myDATA»

→ Σύνδεση των Λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου με πληροφορίες, ώστε να δίδονται οι κατάλληλες πληροφορίες στην πλατφόρμα «myDATA»

«Κατάλογος» «αντιστοιχίσεων»/ «συνδυασμών» των εξής στοιχείων :

 • Κωδικός Λογαριασμού με βάση το ΕΓΛΣ
 • Κωδικός Λογαριασμού με βάση τα ΕΛΠ
 • Περιγραφή Λογαριασμού
 • «Χαρακτηρισμός» ( category ) – Κατηγορία Χαρακτηρισμού
 • Ενδεικτικοί «Τύποι Παραστατικού», ανά περίπτωση
 • Κωδικός του εντύπου Ε3 – Είδος Χαρακτηρισμού
 • Κωδικός Φ.Π.Α – Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α

Παράδειγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΛΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
category
Ενδεικτικοί Τύποι Παραστατικού
Κωδικός του εντύπου Ε3
Κωδικός Φ.Π.Α
12.00
13.01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
catecory2_7
(1.1)*,14.1,14.2,14.3
Ε3_882_001
VAT_362
20.01
20.02
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
catecory2_1
(1.1)*,(5.1,5.2)*
Ε3_102_001
VAT_361
20.02
20.02
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
catecory2_1
14.2
Ε3_102_001
VAT_361
60.00
60.01
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
category2_6
17.1
Ε3_581_001
(1)
60.03
60.02
ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩ
category2_6
17.1
Ε3_581_002
(1)
61.00
64.01.01
ΑΜΟΙΒ. & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ. Υ
category2_3
(2.1)*
Ε3_585_009
VAT_361
62.00
64.02
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
category2_4
14.30
Ε3_585_011
VAT_361
66.01
66.02
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚ/ΣΕΩΝ-ΤΕ
category2_8
17.2
Ε3_587
(1)
70.00
70.01.01
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚ
category1_1
1.1,1.3,5.1, 5.2
Ε3_561_001
(2)
70.01
70.01.01
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ.ΛΙΑΝΙΚΕΣ
category1_1
11.1,11.3,11.4
E3_561_003
(2)

(*) = Σημαίνει ότι το Παραστατικό ΑΑΔΕ, διαβιβάζεται από Λήπτη/αντισυμβαλλόμενο της επιχείρησης.

(1) = Έξοδο αλλά εξαιρείται από το Φ.Π.Α

(2) = Ο Φ.Π.Α (εκροών) , διαβιβάζεται με την «σύνοψη» του Παραστατικού.

Σύνδεση με Κωδικούς του Εντύπου Ε3 – « Λογικοί Έλεγχοι» ανά «Τύπο Παραστατικού »

Κάθε «Τύπος Παραστατικού», πρέπει να συνδεθεί με τιμές των «Χαρακτηρισμών» ( Στήλη 9 ) και με τιμές α) ( Κωδικούς) του Εντύπου Ε3 και β) Δήλωσης Φ.Π.Α .

Ο συνδυασμός αυτός, έχει «Επιτρεπτούς Συνδυασμούς» και «Μη Επιτρεπτούς Συνδυασμούς ».

Αυτοί οι «έλεγχοι» είναι:

α) Λογικοί Έλεγχοι για την Αποδοχή ή μη της Διαβίβασης των Παραστατικών ΑΑΔΕ

β) Λογικοί Έλεγχοι για το Συσχετισμό και την Αποδοχή ή μη του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών των Παραστατικών ΑΑΔΕ – Φορολογικών Υποχρεώσεων (ΦΠΑ – Ε3)

Παράδειγμα

Τύπος Παραστατικού : 17.1 – Μισθοδοσία

Χαρακτηρισμοί Εξόδων : Στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τον Εκδότη ( «Εγγραφές Οντότητας» ) . Η έκδοση του Παραστατικού αυτού, δεν επηρεάζει τον Λήπτη, αφού είναι «Μη αντικρυζόμενο».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ
EΠΙΤΡEΠΤEΣ ΤΙΜEΣ ΣΤΗΛΗΣ 9EΠΙΤΡEΠΤEΣ ΤΙΜEΣ E3
category2_6E3_581_001
E3_581_002
E3_581_003
category2_95Δεν ενημερώνει E3

Επισήμανση

Πληροφορίες για όλους τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς ανά τύπο παραστατικού – κατηγορία χαρακτηρισμού – τύπο χαρακτηρισμού θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.aade.gr/dl_assets/mydata/sindiasmoi_xaraktirismwn.xls

⥢⥤

17) «Λογιστικές Εγγραφές» και εγγραφές στην πλατφόρμα «myDATA»

Ο «μετασχηματισμός» ( δηλαδή ο μετασχηματισμός των δεδομένων του Λογισμικού της επιχείρησης, σε μορφή που ορίζει τα πρότυπα παραστατικά της ΑΑΔΕ ) σημαίνει ότι πρέπει κάνουμε τα εξής :

Πρώτον : Να συνδέσουμε μια «Λογιστική Εγγραφή», με τις τρεις βασικές παραμέτρους ταξινόμησης, που απαιτεί η πλατφόρμα «myDATA» :

α) Τύπο Παραστατικού : π.χ 1.1 ή 11. 1 ή 17.2 κ.λπ,

β) «Χαρακτηρισμός» των συναλλαγών ( Στήλη 9 του « Αναλυτικού Βιβλίου») : π.χ

1_1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-), κ.λπ

γ) Χαρακτηρισμός για το έντυπο Ε3 : π.χ. E3_561_001, κ.λπ

Δεύτερον : Να δώσουμε στη πλατφόρμα «myDATA», σε κωδικοποιημένη μορφή, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, που περιέχει μια «Λογιστική Εγγραφή» σχετικά με : Φ.Π.Α., Παρακρατούμενους Φόρους, Λοιπούς Φόρους-Τέλη, τρόπο εξόφλησης, κ.λπ.

Τα περισσότερα λογιστικά προγράμματα έχουν την δυνατότητα να μετασχηματίσουν ( με σημαντική αυτοματοποίηση ) τις («κλασσικές») Λογιστικές Εγγραφές, σε ( εγγραφές ) «Παραστατικών myDATA».

Κατωτέρω παραθέσουμε μερικά παραδείγματα «μετασχηματισμού» Λογιστικών Εγγραφών και «Εγγραφών/Διαβιβάσεων» στην πλατφόρμα «myDATA», για να κατανοηθεί η σύνδεση των δεδομένων της «Λογιστικής Εγγραφής» και των δεδομένων της «Διαβίβασης στη «myDATA»»

(1) Έκδοση τιμολογίου σε Πελάτη Εσωτερικού (Έσοδο)

Λογιστική Εγγραφή
(Χ) Λογ. 30.00 Πελάτες Χονδρικής Εσωτερικού
12.400,00 €
(Π ) Λογ. 70 Πωλήσεις Χονδρικής – Εμπορεύματα
10.000,00 €
(Π ) Λογ. 54 Φ.Π.Α Πωλήσεων Χονδρικής
2.400,00 €
( Τιμολόγιο : Σειρά Α, αρ. 99 – 15/4/2021 ) Κεντρικό
«Εγγραφή/Διαβίβαση» στην «myDATA»
Τύπος Παραστατικού : 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
Πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν
ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού
999999999
Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού
Κωδ. GR
ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού
888888888
Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού
Κωδ. GR
Σειρά Παραστατικού
Α
ΑΑ Παραστατικού
99
Ημερομηνία Έκδοσης
15/4/2021
Νόμισμα
Ευρώ
Κωδ. EUR
Τρόπος εξόφλησης
Επί πιστώσει
Κωδ. 5
Α/Α Εγκατάστασης εκδότη
Κεντρικό
Κωδ. 0
Καθαρή Αξία
10.000,00 €
Αξία Φ.Π.Α
2.400,00 €
Κωδ. 1
Χαρακτηρισμός του Παραστατικού
Χαρακτηρισμός ( category )
1_1
Κωδικός του έντυπου Ε3
E3_561_001
10.000,00 €

(2) Λήψη τιμολογίου από Προμηθευτή Εσωτερικού (Έξοδο)

Λογιστική Εγγραφή
(Χ) Λογ. 61.00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών ( υποκείμενο σε παρακράτηση)
2.000,00 €
(Χ) Λογ. 54.00 Φ.Π.Α Εξόδων
480,00 €
(Π ) Λογ. 54.04 Φόρος Αμοιβών 20%
400,00 €
(Π ) Λογ. 50 Προμηθευτές
2.080,00 €
Αμοιβή Λογιστή μηνός Απριλίου 2021 – Τ.Π.Υ Αρ. 151
«Εγγραφή/Διαβίβαση» στην «myDATA»
[2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών] * [ Θα πρέπει να διαβιβαστεί από τον Εκδότη και πρέπει να το αποδεχθούμε ως Λήπτες
Ο Εκδότης Διαβιβάζει και την ΄΄επισήμανση” υποχρέωσης παρακράτησης φόρου
400,00 €
Χαρακτηρισμός του Παραστατικού
Χαρακτηρισμός ( category )
2_3
Κωδικός του έντυπου Ε3
E3_585_009
2.000,00 €
Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α
480,00 €
VAT_361
Φόροι ( εκτός Φ.Π.Α ) του Παραστατικού
Ο λήπτης του παραστατικού έχει την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου. Με βάση την ΄΄επισήμανση” του Εκδότη, ο Λήπτης, θα ελέγχει με βάση τα δεδομένα του «Συνοπτικού Βιβλίου»

(3) Λογιστική Εγγραφή Μισθοδοσίας μηνός ΧΧΧ (Έξοδο)

Λογιστική Εγγραφή ( Μισθοδοσία)
(Χ) 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
20.000,00 €
(Χ) 60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού
4.962,00 €
(Π) 53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
14.561,75 €
(Π) 54.03.ΧΙ Φόροι – Τέλη αμοιβών προσωπικού – Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
1.756,00 €
(Π) 54.03.Χ2 Φόροι – Τέλη αμοιβών προσωπικού – Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ( για λόγους παραδείγματος)
532,25 €
(Π) 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
8.112,00 €
Σύνολα
24.962,00 €
24.962,00 €
Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2021
«Εγγραφή/Διαβίβαση» στην «myDATA»
Τύπος Παραστατικού : 17.1 Μισθοδοσία
Πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν
Σειρά Παραστατικού
0
ΑΑ Παραστατικού
Απρ-21
Ημερομηνία Έκδοσης
30/4/2021
Νόμισμα
Ευρώ
Κωδ. EUR
Τρόπος εξόφλησης
Μετρητοίς
Κωδ. 3
Εγκατάσταση
Κεντρικό
Κωδ. 0
Αξία Φ.Π.Α
0,00 €
Κωδ. 8
Χαρακτηρισμός του Παραστατικού
Χαρακτηρισμός ( category )
2_6
Κωδικός του έντυπου Ε3
E3_581_001
20.000,00 €
Κωδικός του έντυπου Ε3
E3_581_002
4.962,00 €
Φόροι ( εκτός Φ.Π.Α ) του Παραστατικού
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών παρ. 1 αρ. 15 ν. 4172/2013 –
Ποσό
1.756,00 €
taxtype
1
taxCategory
11
Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
Ποσό
532,25 €
taxtype
1
taxCategory
14
Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων
Ποσό
8.112,00 €(*)
taxtype
5 (*)

(*) Δεν εμφανίζεται ακόμα στην «Ειδική φόρμα καταχώρησης».

Βασικοί «μετασχηματισμοί» στα Απλογραφικά βιβλία.

Σε μια μικρή επιχείρηση με «Απλογραφικά βιβλία», θα είχαμε τα εξής :

Παραστατικό ( Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π ) ή Λογιστική Εγγραφή
Τύπος Παραστατικού ΑΑΔΕ
«Χαρακτηρισμός»
Κωδικός Ε3
Έσοδα
Τιμολόγιο Πώλησης Χονδρικής
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
category1_1
Ε3_561_001
Α..Λ.Π ( με Ταμειακή Μηχανή ) – Δυνατότητα μηνιαίας καταχώρησης των «Ζ»
11.1 – ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)
category1_1
Ε3_561_003
Α..Λ.Π ( με Ταμειακή Μηχανή ) – Μετά την διασύνδεση, θα προβαίνουμε μόνο σε χαρακτηρισμό.
11.1 – ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)
category1_1
Ε3_561_003
Α.Π.Υ ή Α.Λ.Π (Χωρίς Ταμειακή Μηχανή )
11.2 – ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)
category1_3
Ε3_561_003
Επιδοτήσεις
17.3 Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων
category1_10
E3_562
Έξοδα
Τιμολόγια από προμηθευτές ( Ημεδαπής) – Πρώτες ύλες αναλώσιμα κ.λπ
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης (*)
category2_2
Ε3_202_001
Τιμολόγια από προμηθευτές ( Ημεδαπής) – Διάφορα έξοδα
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης (*)
category2_4
Ε3_585_016
Τιμολόγια από ελεύθερο επαγγελματία με παρακράτηση
2.1 – Τιμολόγιο Παροχής (*)
category2_4
Ε3_585_016
Μισθοδοσία
17.1 Μισθοδοσία
category2_6
Ε3_581_001 – 003
ΕΦΚΑ ελεύθερου επαγγελματία
14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
category2_5
Ε3_585_007
Ενοίκια σε ιδιώτη
16.1 Ενοίκια – Έξοδο
category2_5
Ε3_585_014
Ενοίκια σε εταιρεία
2.1 – Τιμολόγιο Παροχής (*)
category2_5
Ε3_585_014
Κοινόχρηστα
13.3 – Κοινόχρηστα
category2_5
Ε3_585_016
Λογαριασμοί ενέργειας ( Δ.Ε.Η, κ.λπ)
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
category2_4
Ε3_585_011
Λογαριασμοί τηλεφώνου ( Ο.Τ.Ε, κ.λπ)
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
category2_4
Ε3_585_016
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια χωρίς φπα
7.1 – Συμβόλαιο – Έσοδο (*)
category2_5
Ε3_585_009
Μικροέξοδα διάφορα με Α.Λ.Π. χωρίς φπα
13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
category2_5
Ε3_585_016
Έξοδα καυσίμων/μετακινήσεων φορτηγού
13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
category2_4
Ε3_585_016
ΕΝΦΙΑ
13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
category2_5
Ε3_585_016
Τόκοι και έξοδα τραπεζών
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
category2_5
Ε3_586
Αποσβέσεις
17.2 Αποσβέσεις
category2_8
Ε3_587
Αγορές παγίων
Αγορές παγίων (μηχανήματα)
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
category2_7
Ε3_882_001
Αγορές παγίων (Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός)
1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
category2_7
Ε3_882_001

(*) = Η «σύνοψη» διαβιβάζετε από τον Εκδότη/αντισυμβαλλόμενο και η επιχείρηση, διαβιβάζει μόνο τον «χαρακτηρισμό».

Ενημέρωση μέσω Προγράμματος διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP)

Τα περισσότερα λογιστικά προγράμματα, σε αντίθεση με την «Ειδική φόρμα καταχώρησης», έχουν την δυνατότητα αρκετών αυτοματοποιήσεων, δηλαδή συνδέουν τον «τύπο» παραστατικού ώστε οι πληροφορίες που αυτό περιέχει κατά την έκδοση του παραστατικού (Ε.Λ.Π.) ή την λογιστική εγγραφή, να τροφοδοτήσουν «αυτόματα», με τις πληροφορίες τις αντίστοιχες στήλες του παραστατικού (ΑΑΔΕ) .

Παράδειγμα 1

Η επιχείρηση, εκδίδει ένα Τιμολόγιο Πώλησης, το οποίο με βάση τα Ε.Λ.Π. περιέχει κάποιες πληροφορίες.

Αυτές οι πληροφορίες συν τις επιπλέον πληροφορίες, που απαιτούνται από την Πλατφόρμα, διαβιβάζονται από το λογιστικό πρόγραμμα. Άρα δεν χρειάζεται εισαγωγή δεδομένων όπως στην «Ειδική φόρμα καταχώρησης».

Παράδειγμα 2

Η επιχείρηση, διενεργεί μια λογιστική εγγραφή ( π.χ Μισθοδοσία ), η οποία με βάση τα Ε.Λ.Π. περιέχει κάποιες πληροφορίες.

Αυτές οι πληροφορίες συν τις επιπλέον πληροφορίες, που απαιτούνται από την Πλατφόρμα, διαβιβάζονται από το λογιστικό πρόγραμμα, μέσω σχετικής συνδεσμολογίας ( «mapping »), των κωδικών του λογιστικού σχεδίου και των κωδικών που απαιτεί η Πλατφόρμα ή με επιλογή από σχετικά πεδία, στις περιπτώσεις, που χρειάζεται.

⥢⥤

18) Διόρθωση Λαθών και Απώλεια διασύνδεσης

Η διαδικασία ακύρωσης παραστατικών περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη αφορά την ακύρωση παραστατικού ή εγγραφής και την άμεση διαβίβαση του ορθού με το ίδιο Αναγνωριστικό Παραστατικού ID (ΑΦΜ Εκδότη, Ημερομηνία Έκδοσης, Αριθμός Εγκατάστασης στο Μητρώο του Taxis, Τύπος Παραστατικού, Σειρά, ΑΑ Παραστατικού).

Η δεύτερη περίπτωση αφορά την ακύρωση παραστατικού ή εγγραφής χωρίς τη διενέργεια νέας διαβίβασης.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των παραστατικών, η ακύρωση επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που το παραστατικό εκδόθηκε και διαβιβάστηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, αλλά η συναλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε και το παραστατικό δεν διαβιβάστηκε ποτέ στο Λήπτη.

Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε, το παραστατικό διαβιβάστηκε στον Λήπτη και οι αντισυμβαλλόμενοι ακυρώνουν – αντιλογίζουν μέρος ή όλη τη συναλλαγή, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο στον Λήπτη και διαβιβάζεται η Σύνοψη στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA της Α.Α.Δ.Ε

Επισημάνσεις

(1) Ο χρήστης καλεί υποβάλλοντας τον αριθμό «ΜΑΡΚ» του παραστατικού το οποίο θέλει να ακυρώσει.

Σε περίπτωση επιτυχίας η ακύρωση ως πράξη λαμβάνει το δικό της «ΜΑΡΚ» ( π.χ: 400001833397379 ) το οποίο επιστρέφεται στον χρήστη και το παραστατικό θεωρείται ακυρωμένο. Σε περίπτωση αποτυχίας επιστρέφεται το αντίστοιχο μήνυμα λάθους.

(2) Ακύρωση διαβίβασης παραστατικών στην ΑΑΔΕ ή έκδοση πιστωτικού.

Για να γίνει αυτό τεχνικά στέλνουμε ακύρωση ( cancel invoice ) του παραστατικού με το συγκεκριμένο ΜΑΡΚ παραστατικού που θέλουμε την ακύρωση του.

Η ενέργεια αυτή ακυρώνει τις αξίες στα ηλεκτρονικά μας βιβλία και λαμβάνουμε για αυτήν την ενέργεια ΜΑΡΚ ακύρωσης από την ΑΑΔΕ.

Με αυτήν την δυνατότητα ακύρωσης το παραστατικό μας μπορεί να μεταβληθεί και μετά την τυχόν διόρθωση του να διαβιβαστεί ξανά σωστά ώστε να λάβει εκ νέου ΜΑΡΚ.

Προσοχή όμως, ενώ επιτρέπονται ( ειδικά στον πρώτο χρόνο εφαρμογής των διαβιβάσεων ) οι ακυρώσεις των διαβιβάσεων θα μπουν κανόνες όπου δεν θα επιτρέπεται ακύρωση διαβίβασης σε διαφορετικές περιόδους, καθώς μπορεί να έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ.

Εναλλακτικά μπορείς να εκδίδεις και να διαβιβάζεις πιστωτικό τιμολόγιο που θα λαμβάνει ΜΑΡΚ, τακτοποιώντας την λάθος διαβίβαση του τιμολογίου.

Εάν θέλουμε να ακυρώσουμε συναλλαγή ενός τιμολογίου που έχει διαβιβαστεί σε προηγούμενη/νες περίοδο του έτους υποχρεωτικά πρέπει να εκδώσουμε πιστωτικό ( τύπος 5.1 ή 5.2 ) ώστε να γίνει διόρθωση τόσο στις αξίες καθαρής αξίας όσο και στο ΦΠΑ της περιόδου που εκδόθηκε.

Διόρθωση «Χαρακτηρισμού»

Ε Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει; Έως πότε και με ποιους τρόπους;

Α Ναι μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η νέα διαβίβαση πρέπει να γίνει έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

Ειδικότερα τη διόρθωση εκάστου χαρακτηρισμού συναλλαγών η Επιχείρηση μπορεί να την κάνει με δύο τρόπους, είτε να εντοπίσει τον Τύπο Παραστατικού και να τον διορθώσει ετεροχρονισμένα, είτε να το κάνει μέσω των Τύπων Παραστατικών «17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση» και «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση» ανά περίπτωση διόρθωσης συγκεντρωτικά σε ετήσια βάση.

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 39))

Επανυποβολή Παραστατικού από τον Εκδότη που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το Λήπτη

Ε Τι ισχύει σε περίπτωση επανυποβολής παραστατικού που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το λήπτη; Κλειδώνει;

Α Σε περίπτωση επανυποβολής παραστατικού που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το λήπτη το παραστατικό ακυρώνεται και ο λήπτης θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου τους χαρακτηρισμούς.

Απώλεια διασύνδεσης με την πλατφόρμα myDATA

Ε Στην περίπτωση που επιχείρηση για κάθε είδους συναλλαγή (χονδρική – λιανική, εμπορία – παροχή, ημεδαπής και αλλοδαπής) κατά τη διάρκεια έκδοσης παραστατικού η διαβίβαση δεν ολοκληρωθεί σε πραγματικό χρόνο και το παραστατικό δεν πάρει ΜΑΡΚ, η συναλλαγή παραμένει σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Όχι, ποτέ δεν σταματά συναλλαγή με αναμονή για χορήγηση ΜΑΡΚ. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή συνεχίζεται κανονικά, η διαβίβαση ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει ΜΑΡΚ σε σύντομο δεύτερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται και διαβιβάζεται πάντα με διακριτή ένδειξη για την απώλεια διασύνδεσης και την απόκλιση από τον πραγματικό χρόνο συναλλαγής.

Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω ασυνέπεια διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο (π.χ. απώλεια internet, διακοπή ρεύματος κ.α.) καταγράφεται σε σχέση με το πλήθος παραστατικών και τη συχνότητα που συμβαίνει.

⥢⥤

19) Χρόνοι/Προθεσμίες διαβίβασης Εσόδων και Εξόδων

Οι Προθεσμίες εξαρτώνται από τρεις παραμέτρους :

α) Το «μέσο/κανάλι διαβίβασης», που διαβιβάζει,

β) Το «Τύπο » του παραστατικού ΑΑΔΕ της Συναλλαγής, που διαβιβάζεται ( π.χ . τύπος 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, τύπος 11.1 Α.Λ.Π , τύπος 17.1 Μισθοδοσία, , τύπος 17.2 Αποσβέσεις, κ.λπ.),

γ) Το είδος της « Διαβίβασης» («Σύνοψη» η «Χαρακτηρισμός») .

Συνοπτικός Πίνακας Χρόνου Διαβίβασης ( Σύνοψης και Χαρακτηρισμού ) – Ανάλογα με το Είδος Συναλλαγής και το Μέσο Διαβίβασης

α) Κατηγορίες Παραστατικών Α1 – Α2

[Δείτε και Παρ. 1 ]

Α. Με ρόλο ως Εκδότηςα) Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησηςβ) Πρόγραμμα (εμπορικό /λογιστικό)

και «Τιμολογιέρα»

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.δ) Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ.)
Χονδρικές Συναλλαγές (Διαβίβαση Σύνοψης )Σε πραγματικό χρόνοΣε πραγματικό χρόνο.Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκανΔεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού (*)Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.,Με την Διαβίβαση της ΣύνοψηςΜε την Διαβίβαση της ΣύνοψηςΈως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.,
Αυτοτιμολόγηση και ανάθεση τιμολόγησης [ Η Σύνοψη διαβιβάζεται από την άλλη επιχείρηση ] (*)Χαρακτηρισμός : Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.Χαρακτηρισμός : Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.
Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου [ Η Σύνοψη διαβιβάζεται από την άλλη επιχείρηση ] (*)Χαρακτηρισμός : Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.Χαρακτηρισμός : Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.
Λιανικές Συναλλαγές (Διαβίβαση Σύνοψης )Σε πραγματικό χρόνοΣε πραγματικό χρόνο. Ειδικότερα : Επιχείρηση μη υπόχρεη στη χρήση Φ.Η.Μ. (εξαιρέσεις ΠΟΛ.1002/2014) από 01/01/2021 και μετά, διαβιβάζει υποχρεωτικά αναλυτικά (μία -μία), όχι όμως σε πραγματικό χρόνο, αλλά 5 ημέρες από την έκδοση αυτών.Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν ( Αφορά επιχειρήσεις μη υπόχρεες στη χρήση Φ.Η.Μ. (εξαιρέσεις ΠΟΛ.1002/2014) )(5) Έως τις 20 του επόμενου μήνα. Εξαιρετικά Επιχείρηση που υποχρεούται να διαβιβάζει δεδομένα στην Α.Α.Δ.Ε. με ορισμένο τρόπο (καύσιμα), έχει και διακριτό χρόνο διαβίβασης (ημερήσια) ( Αναμένεται η απόφαση για την ”Διασύνδεση” )
Διαβίβαση ΧαρακτηρισμούΈως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.,Με την Διαβίβαση της ΣύνοψηςΜε την Διαβίβαση της ΣύνοψηςΈως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.,

Επεξηγήσεις

(1) Η «Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε.» ή οποιαδήποτε άλλη «Τιμολογιέρα» : Πρέπει να διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο. Ότι δηλαδή ισχύει για το μέσο διαβίβασης ( β) Πρόγραμμα (εμπορικό /λογιστικό).

(2) « Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.», δηλαδή ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, ( απλογραφικό ή διπλογραφικό ), που τηρεί η συγκεκριμένη επιχείρηση.

(3 ) (*) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περ. β’ και γ’ που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. (4 ) Ειδικές Προθεσμίες διαβίβασης [ Δείτε ανωτέρω (*) Εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 – Χρόνος Διαβίβασης ]

(5) Διαβίβαση δεδομένων της μεταβατικής περιόδου

 1. Ε Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα της μεταβατικής περιόδου που σε κάθε περίπτωση υπάρχει η υποχρέωση να διαβιβαστούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2021 σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων;

Α Δεδομένου ότι το φορολογικό έτος 2021 είναι έτος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής σχετικά με τα αξιακά δεδομένα τουλάχιστον με καθαρή αξία και τυχόν Φ.Π.Α., τις συναλλαγές λιανικής συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω της λογιστικής εγγραφής εσόδων λιανικής από το Λογιστικό Πρόγραμμα – ERP είτε της Επιχείρησης, είτε του Λογιστή για όλες τις περιπτώσεις εσόδων λιανικής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εξόδων. Οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 97 ))

β) Κατηγορίες Παραστατικών Β1 – Β2

Β. Με ρόλο ως Λήπτηςα) Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησηςβ) Πρόγραμμα (εμπορικό /λογιστικό)γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.δ) Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ.)
α) Παραστατικά Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπήςΔεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής. Εκτός αν ο «Πάροχος» έχει και τον ρόλο του (β) έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. ( ανάλογα απλογραφικό-διπλογραφικό). Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, σε τριμηνιαία βάσηέως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. ( ανάλογα απλογραφικό-διπλογραφικό). Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, σε τριμηνιαία βάσηΔεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής
β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή
γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ),
δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού των ανωτέρω περιπτώσεων (α-δ)Η Προθεσμία είναι ίδια με αυτή της ΣύνοψηςΗ Προθεσμία είναι ίδια με αυτή της Σύνοψης
στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής. Εκτός αν ο «Πάροχος» έχει και τον ρόλο του (β) εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημαεντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημαΔεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής

γ) Κατηγορία Παραστατικών Γ

Γ. Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων/Εξόδων
α) Παρόχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
β) Πρόγραμμα (εμπορικό /λογιστικό)
γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.
δ) Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ.)
Εγγραφές μισθοδοσίας ( Διαβιβάζονται Μηνιαίως)
Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής. Εκτός αν ο «Πάροχος» έχει και τον ρόλο του (β)
έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου
έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου
Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής
Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων/Εξόδων ( Λοιπές , εκτός Μισθοδοσίας ) Διαβιβάζονται αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά
Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής. Εκτός αν ο «Πάροχος» έχει και τον ρόλο του (β)
έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής
Διαβίβαση Χαρακτηρισμού των ανωτέρω περιπτώσεων (α-δ)
Η Προθεσμία είναι ίδια με αυτή της Σύνοψης
Η Προθεσμία είναι ίδια με αυτή της Σύνοψης

Επεξηγήσεις

(1) Στην περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει τον Πάροχο για να διαβιβάσει και τους Τύπους Παραστατικών εξόδων Β1-Β2, καθώς και Τύπους Παραστατικών τακτοποίησης εσόδων – εξόδων Γ, ο Πάροχος θεωρείται ERP και η Επιχείρηση διαβιβάζει στο myDATA Rest API ERP

⥢⥤

20) Φορολογικές Δηλώσεις και Έλεγχος αυτών μέσω «myDATA»

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν στα βιβλία τους που θα συνεχίσουν να τηρούν, όπως γίνεται και τώρα. Ωστόσο, μέσω της νέας διαδικασίας, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Η οντότητα υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία. ( Σημ.: Η «Προσυμπλήρωση» ( συμπλήρωση από την Πλατφόρμα ) των Φορολογικών Δηλώσεων, θα γίνει σε επόμενο στάδιο ).

Η ΑΑΔΕ και μετά η λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αντιπαραβάλλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Με τη συσχέτιση των λογιστικών αρχείων των οντοτήτων και των ηλεκτρονικών βιβλίων της πλατφόρμας, οι οντότητες θα γνωρίζουν:

– -ποια παραστατικά είναι στο Αναλυτικό Βιβλίο και δεν τα έχουν παραλάβει, ούτως ώστε να τα αναζητήσουν,

– -ποια παραστατικά έχουν καταχωρήσει στα λογιστικά τους αρχεία και δεν βρίσκονται στο Αναλυτικό Βιβλίο, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριζόμενη διαδικασία

Επισημαίνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στη Λήπτρια οντότητα να μην αναγνωρίζει – αποδέχεται παραστατικό που έχει ενημερώσει το Αναλυτικό Βιβλίο της στο σκέλος των Εξόδων

Η ασυνέπεια του Εκδότη ΔΕΝ επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων του Λήπτη.

Έντυπο Ε3 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και «myDATA»

Α. Στήλες Παραστατικών της ΑΑΔΕ, που τροφοδοτούν τα δεδομένα.

Οι Στήλες Παραστατικών της ΑΑΔΕ, που τροφοδοτούν τα δεδομένα για το «Έντυπο Ε3», (Πίνακες «Ζ» και «Δ » ) και τις Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Τα δεδομένα του έντυπου αυτού δημιουργούνται , με βάσει τα εξής δεδομένα των στηλών του « Αναλυτικού Βιβλίου»:

α) Στήλη 62 / β) Στήλη 63 / γ) Στήλη 64

Β. Μελλοντικές υλοποιήσεις

(1) Στήλη 59 του « Αναλυτικού Βιβλίου»: Χαρακτηρισμός ανά Στήλες Ε3 (Εμπορική Δραστηριότητα – Παραγωγική Δραστηριότητα – Αγροτική/Βιολογική Δραστηριότητα – Παροχή Υπηρεσιών)

Επισήμανση : Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που επιβάλει το «Έντυπο Ε3», αφενός δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάτι σημαντικό και αφετέρου έχει σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη του.

(2) Στήλες 65-66 του « Αναλυτικού Βιβλίου»: Αναμόρφωση Εσόδων – Εξόδων

( Αφορά «Προσωρινές» και «Μόνιμες» Διαφορές )

Στήλη
Επιλογές με βάση το είδος το Διαφορών
Έντυπο Ε3
65
% Αναμόρφωσης Εσόδων – Εξόδων /Δυναμικό & ανά περίπτωση 0,01% έως 100%
_Προσωρινές Διαφορές Λογιστική Βάση. Τύπος Παραστατικού 17.3, 17.5
Πίνακας Ε’. Προσωρινών Διάφορων Μεταξύ Φορολογικής – Λογιστικής Βάσης
_Μόνιμες Διαφορές Λογιστική Βάση. Τύπος Παραστατικού 17.3, 17.5
«Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης»
_Προσωρινές Διαφορές Φορολογική Βάση. Τύπος Παραστατικού 17.4, 17.6
Πίνακας Ε’. Προσωρινών Διάφορων Μεταξύ Φορολογικής – Λογιστικής Βάσης
_Μόνιμες Διαφορές Φορολογική Βάση. Τύπος Παραστατικού 17.3, 17.5
«Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης»
66
Αναμόρφωση Εσόδων – Εξόδων ( Γενικά )

Γ. Επισημάνσεις

α) Ο χαρακτηρισμός για τις ανάγκες του «Έντυπου Ε3», αφενός μπορεί να διενεργηθεί, μέχρι την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης και αφετέρου μπορεί να τροποποιηθεί όποτε θέλουμε με την χρήση των τύπων Παραστατικού 17.3 και 17.5 (είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά)

β) Τα δεδομένα του «Έντυπου Ε3», πρέπει να συμφωνούν με τα δεδομένα των Λογιστικών Βιβλίων. Δηλαδή το «Έντυπο Ε3», συντάσσεται σύμφωνα με τα δεδομένα της «Λογιστικής Βάσης».

Δ. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικός Έλεγχος

Δυνατότητες της Φορολογικής Διοίκησης ( ΑΑΔΕ/ «myDATA», μετά την λήψη των δεδομένων από την επιχείρηση και την επεξεργασία τους.

«Φορολογική αναμόρφωση»

Το σημαντικότερο σημείο της Δήλωσης αυτής, που είναι η «Φορολογική αναμόρφωση», δεν προκύπτει ότι μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά.

Εκτός και αν σε ένα «προχωρημένο στάδιο», της εφαρμογής μπορέσει να ελεγχθεί ο «τρόπος εξόφλησης» (Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, υπάρχουν σημαντικές κατηγορίες δαπανών, που δεν εκπίπτουν αν η εξόφληση τους τους δεν γίνει με «τραπεζικό μέσο»).

Πάντως σε κάθε περίπτωση θα αποφευχθεί η λήψη εικονικών στοιχείων.

«Αποτίμηση Αποθεμάτων»: Δεν ελέγχεται.

«Υπολογισμός Αποσβέσεων»: Δεν ελέγχεται.

«Υπολογισμός Επισφαλών απαιτήσεων»: Δεν ελέγχεται.

Λήψη «Πλαστών ή νοθευμένων» στοιχείων: Θα μπορεί να ελεγχθεί.

Λήψη «Εικονικών στοιχείων» από άλλη επιχείρηση: Δεν θα μπορεί να ελεγχθεί, αν ο Εκδότης αυτών το «Διαβιβάσει» στην πλατφόρμα «myDATA».

Στόχευση των Φορολογικών Ελέγχων: Η δυνατότητα υπολογισμού «Δεικτών» και «Αναλογίων» ( π.χ «Μη Αντικρυζόμενα Παραστατικά» προς Σύνολο Εξόδων, σημαντικές αγορές/έξοδα, από «μη συνεργάσιμες χώρες» ή «Χώρες με προνομιακό φορολογικό Καθεστώς » κ.λπ ) , από πρωτογενή στοιχεία καταχώρησης, ως μέσο σύγκρισης, μεταξύ των στοιχείων της ίδιας της Επιχείρησης, αλλά και μεταξύ των ομοειδών Επιχειρήσεων, θα βοηθήσει, στην στόχευση των Φορολογικών Ελέγχων.

Αντιπαραβολή στοιχείων από τις Διάφορες Βάσεις Δεδομένων : Θα μπορούσαν κατηγορίες δεδομένων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, να αντιπαραβάλλονται με άλλα αρχεία δεδομένων ( π.χ. Α.Π.Δ ( Μισθοδοσία ), Δήλωση Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, Εισαγωγές-Εξαγωγές, κ.λπ )

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α και «myDATA»

Α. Επισημάνσεις

→ Το άρθρο 15Α « Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών» , δεν επέφερε καμία ( άμεση ) τροποποίηση, στο Ν 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

→ Ο «Έλεγχος», του Φ.Π.Α, εκτιμούμε ότι θα αυξήσει σημαντικά τα Έσοδα του Κράτους.

Β. Στήλες Παραστατικών της ΑΑΔΕ, που τροφοδοτούν τα δεδομένα της Δήλωσης Φ.Π.Α

Τα δεδομένα του έντυπου αυτού δημιουργούνται , με βάσει τις στήλες του « Παραστατικού ΑΑΔΕ »:

α) Στήλες 25 και 26 της «Σύνοψης» Παραστατικού (Δείτε Κεφ. 5.7 )

Αφορά Φ.Π.Α εκροών όταν η Επιχείρηση είναι Εκδότης ή όταν είναι λήπτης σε περιπτώσεις «Αυτοτιμολόγησης» ή τιμολόγησης τρίτων για λογαριασμό της.

β) Στήλες 56, 57 και 58 του « Αναλυτικού Βιβλίου» (Δείτε Κεφ. 5.8 )

Αφορά Φ.Π.Α εισροών όταν η Επιχείρηση είναι Λήπτης

 • Στήλη 56 του Αναλυτικού Βιβλίου ΑΑΔΕ
 • Κωδικοί Χαρακτηρισμού – Φ.Π.Α Εξόδων
VAT_361
Αγορές & δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
VAT_362
Αγορές & εισαγωγές επενδ. Αγαθών (πάγια)
VAT_363
Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδ. Αγαθών (πάγια)
VAT_364
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
VAT_365
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ. 14.2.α
VAT_366
Λοιπές πράξεις λήπτη
 • Στήλη 57 του Αναλυτικού Βιβλίου ΑΑΔΕ
 • Στήλη 58 του Αναλυτικού Βιβλίου ΑΑΔΕ

Γ. Δήλωση Φ.Π.Α και Φορολογικός Έλεγχος

Ο Φ.Π.Α φαίνεται ότι θα μπορεί να «ελεγχθεί» σε σημαντικό βαθμό. Κατά την εκτίμησή μας, αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο όφελος, για τα Φορολογικά Έσοδα, από την λειτουργία της Πλατφόρμας.

Ειδικότερα μπορούν να ελεγχθούν τα εξής:

→ Η Λήψη «Πλαστών ή νοθευμένων» στοιχείων.

→ Η Λήψη εικονικών στοιχείων από άλλη επιχείρηση, η οποία δεν δηλώνει στην Δήλωσή της τον Φ.Π.Α. αυτή την συναλλαγή ή την δηλώνει αλλά ταυτόχρονα δηλώνει ( προς αποφυγή πληρωμής ), εικονικά ποσά Φ.Π.Α εκροών.

→ Η Αρχική υποβολή Δήλωσης Φ.Π.Α με μικρότερο (από το σωστό) προς καταβολή ποσό και διόρθωση στην συνέχεια με σχετική τροποιητική Δήλωση ή με «συμψηφισμό» με την Δήλωση Φ.Π.Α, επόμενης περιόδου.

→ Έκπτωση Φ.Π.Α, ενώ δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα (π.χ Φ.Π.Α Καυσίμων, Ε.Ι.Χ, εξόδων φιλοξενίας, κ.λπ ). Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με βάση το αντικείμενο εργασιών του εκδότη του τιμολογίου.

Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων, Λοιπών Φόρων, Χαρτοσήμου, Τελών και «myDATA»

Α. Στήλες Παραστατικών της ΑΑΔΕ, που τροφοδοτούν τα δεδομένα των Δηλώσεων.

Τα δεδομένα των Παρακρατούμενων Φόρων και των Κρατήσεων δημιουργούνται , με βάσει τα εξής δεδομένα των στηλών του « Παραστατικού ΑΑΔΕ » :

Στήλη 27 : Παρακρατούμενοι Φόροι

Στήλη 29 : Λοιποί Φόροι

Στήλη 31 : Χαρτοσήμο

Στήλη 33 : Τέλη

Β. Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων/Λοιπών Φόρων-Τελών και Φορολογικός Έλεγχος.

Σχετικά με το έλεγχο των φορολογικών αυτών αντικειμένων σημειώνουμε τα εξής:

1) Γενικά θα υπάρξει βελτίωση της εισπραξιμότητας, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτοί οι φόροι θα πρέπει να καταγράφονται για κάθε πράξη/παραστατικό, που υπάγεται.

2) Ο Φόρος Μισθωτών και η «Εισφορά Αλληλεγγύης», δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν καθώς προκύπτουν μετά από υπολογισμό της ίδιας της επιχείρησης, που τα δηλώνει/διαβιβάζει.

3) Στο «Τέλος Χαρτοσήμου», θα μπορεί να υπάρξει έλεγχος του χαρτοσήμου των «τιμολογίων αγοράς» και των «τίτλων κτήσης». Σε περιπτώσεις συναλλαγών που υπόκειται σε καταβολή χαρτοσήμου (π.χ. συμβάσεις δανείων), υποβάλλονται άλλες «Δηλώσεις», οι οποίες δεν μπορούν, να ελεγχθούν από την πλατφόρμα «myDATA».

⥢⥤

21) Αλλαγές στην Λογιστική Οργάνωση των Επιχειρήσεων/ Επαγγελματιών και τι πρέπει να κάνουν επιπλέον οι Λογιστές

Ροή Διαδικασίας: Έκδοση & λήψη Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Ενημέρωση myDATA – Συμφωνίες

Έκδοση & λήψη παραστατικών (Ε.Λ.Π) και Ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων

Γίνεται με την «κλασσική» διαδικασία ενημέρωσης των Λογιστικών Βιβλίων. Η «αντίστροφη» διαδικασία, δηλαδή η ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων με βάση τα δεδομένα της Πλατφόρμας «myDATA», αφενός αφορά μόνο τα Παραστατικά τα οποία υποχρεώνεται να διαβιβάσει ο Εκδότης τους ( αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση ) και αφετέρου πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διαδικασία αποδοχής του Παραστατικού, για την οποία υπεύθυνος είναι ο Επιχειρηματίας. Βέβαια αν ο Επιχειρηματίας έχει «ελέγξει» (σχετικά με την αποδοχή τους ή όχι), μπορούμε και εφόσον το Λογιστικό Πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα, να αυτοματοποιήσουμε τις «Εγγραφές». Συνήθως το Λογιστικό Πρόγραμμα, «προτείνει» λογιστικές εγγραφές με βάση την «ιστορικότητα» (δηλαδή : το τιμολόγιο του συγκεκριμένου προμηθευτή σε ποιο λογαριασμό εξόδων/αγορών παγίων/ αγορών αποθεμάτων, καταχωρήθηκε κατά το παρελθον.

Διαβίβαση «Σύνοψης»

Οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τη Σύνοψη των Παραστατικών (ΑΑΔΕ) στο myDATA, με βάση τη σχετική τυποποίηση για κάθε είδος παραστατικού

Ενημέρωση myDATA με τα στοιχεία που υποχρεούται η Επιχείρηση Α, να διαβιβάσει

Εφόσον τα δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σύμφωνα με τους κανόνες τυποποίησης της ΑΑΔΕ, η Σύνοψη λαμβάνει ΜΑΡΚ και ενημερώνονται αυτόματα τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Επιχείρησης Α και της αντισυμβαλλόμενης Επιχείρησης Β, εφόσον πρόκειται για την Κατηγορία Παραστατικών Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη και εφόσον ο Λήπτης είναι επιχείρηση με ΑΦΜ Ελλάδος και ταυτόχρονα υπαγόμενη στην Πλατφόρμα «myDATA».

Λογιστικά Προγράμματα – Άντληση δεδομένων από την myDATA

Τα Λογιστικά Προγράμματα των Επιχειρήσεων αντλούν αυτοματοποιημένα σε τακτά χρονικά διαστήματα τις εγγραφές του Αναλυτικού Βιβλίου από την myDATA για να τα συσχετίζουν με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν διενεργηθεί σε αυτά.

Κυρίως η διαδικασία αυτή αφορά, Παραστατικά που έχει ‘’Διαβιβάσει’’, ως εκδότης η αντισυμβαλλόμενη Επιχείρηση.

Συσχετισμός «Αναλυτικού Βιβλίου» και «Λογιστικών εγγραφών»

Συσχετίζονται οι εγγραφές στο Αναλυτικό Βιβλίο, που έχουν αντληθεί από την myDATA, με τις λογιστικές εγγραφές των Επιχειρήσεων στα Λογιστικά Προγράμματα τους, και μεταφέρονται σε αυτά οι ΜΑΡΚ των εγγραφών που έχουν συσχετιστεί.

Διαβίβαση «Χαρακτηρισμού» (εφόσον δεν διαβιβάστηκε κατά την «Σύνοψη»)

Με βάση τους ΜΑΡΚ, το Αναλυτικό Βιβλίο ενημερώνεται με το χαρακτηρισμό των συσχετιζόμενων λογιστικών εγγραφών (αγορές, έξοδα, πάγια / πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων, πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων κ.ά.)

Συμφωνία

Μετά την υποβολή των δηλώσεων (ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι, Χαρτόσημο, Φόρος Εισοδήματος, λοιποί φόροι) , τα δεδομένα τους αντιπαραβάλλονται με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία και διαπιστώνεται αν υπάρχει Συμφωνία.

Συμφωνία Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων

α) Συμφωνία Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων: Πρώτη Αντιπαραβολή

Μέσω της myDATA, τα δεδομένα των Φορολογικών Δηλώσεων των Επιχειρήσεων αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων τους.

Η Πρώτη Αντιπαραβολή γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε :

(Α) «Συμφωνία» ή (Β) «Κατ’ αρχήν Ασυμφωνία».

Δίμηνο Εναρμόνισης

Σε περίπτωση «Κατ’ αρχήν Ασυμφωνίας», η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις Επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν, εντός διμήνου, στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες (λχ διαβίβαση Παραστατικού από τον Λήπτη, τροποποιητική δήλωση κλπ).

β) Συμφωνία Δηλώσεων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων: Δεύτερη Αντιπαραβολή

Αμέσως μετά την πάροδο του Διμήνου Εναρμόνισης, τα δεδομένα των Φορολογικών Δηλώσεων των Επιχειρήσεων αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων τους.

Από τη Δεύτερη Αντιπαραβολή μπορεί να προκύψει:

 1. Συμφωνία / 2. Δικαιολογημένη Ασυμφωνία / 3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία

«Δικαιολογημένη Ασυμφωνία» μπορεί να υπάρξει στις περιπτώσεις ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις (π.χ. 39Β ΦΠΑ)

Στην περίπτωση της «Δικαιολογημένης Ασυμφωνίας» δεν ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Στην περίπτωση της «Αδικαιολόγητης Ασυμφωνίας» και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η Επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.

γ) Προθεσμία συμφωνίας των ηλεκτρονικών Βιβλίων με τις φορολογικές δηλώσεις

Οι προθεσμίες θα έχουν ως εξής:

Δηλώσεις ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων, Χαρτοσήμου, κλπ

Περίοδος Δηλώσεων
Προθεσμία Διόρθωσης
1ο Τρίμηνο
από 1/5 έως 30/06
2ο Τρίμηνο
από 1/8 έως 30/09
3ο Τρίμηνο
από 1/11 έως 31/12
4ο Τρίμηνο
από 1/02 έως 31/03 επόμενου Έτους

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος : Εντός των επόμενων 2 μηνών από τη λήξη της

προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Προσοχή: Ενέργειες που θα γίνουν εντός του Διμήνου Εναρμόνισης δεν

απαλλάσσονται από τις κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,

εφόσον είναι εκπρόθεσμες κατά το νόμο.

( Πηγή : Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ : τι είναι, πως λειτουργούν, ποιος είναι ο

σκοπός τους, Αύγουστος 2019 )

Διαδικασία Περιοδικού Ελέγχου της Πλατφόρμας «myDATA» με τα Λογιστικά Βιβλία.

Έσοδα ( εκδοθέντα Παραστατικά από την Επιχείρηση)

Πρέπει να ελέγχουμε ότι τα εκδιδόμενα παραστατικά έχουν λάβει ΜΑΡΚ και άρα έχει πιστοποιηθεί η διαβίβασή τους στην Πλατφόρμα «myDATA»

Η μη λήψη ΜΑΡΚ, μπορεί να συμβεί εξαιτίας :

→ Προσωρινής απώλειας της ΑΑΔΕ – httpς client αφορά μήνυμα μη διαθεσιμότητας

→ Χαρακτήρες ως / και “ που κατά την διαβίβαση των στοιχείων του παραστατικού εμποδίζουν την λήψη ΜΑΡΚ.

→ Λάθος τύπος παραστατικού σε σχέση με την κατηγορία ΦΠΑ. Π.χ. Να έχουμε επιλέξει τιμολόγιο ενδοκοινοτικό ή τρίτης χώρας και να έχουμε εντός του παραστατικού ενσωματώσει και αξία ΦΠΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει εκ των υστέρων να διορθωθούν αλλάζοντας τον τύπο του παραστατικού σε τιμολόγιο πώλησης.

→ Ελλιπές στοιχεία κατηγορίας εξαίρεσης

→ Λάθος αντιστοιχήσεις σε τύπους παραστατικών ( παραμετροποίηση π.χ. εάν αντί του 5.2 δηλώσεις 5.1 ζητάει συσχετιζόμενο παραστατικό ) ή λάθος μη συμβατές (κατά την παραμετροποίηση) τιμές σε σχέση με τους επιτρεπτούς συνδυασμούς της ΑΑΔΕ.

→ Το άθροισμα των ποσών στους χαρακτηρισμούς δεν συμφωνεί με το σύνολο του παραστατικού

Εφόσον διαβιβαστούν όλα τα παραστατικά από το σημείο πώλησης και λάβουν επιτυχώς ΜΑΡΚ τότε ως επόμενο βήμα θα ξεκινάει ο έλεγχος των ηλεκτρονικών βιβλίων με τα λογιστικά βιβλία της οντότητας.

Πρέπει να υπάρχει αναφορά με φίλτρο από /έως ημερομηνία των διαβιβασμένων και μη διαβιβασμένων παραστατικών για τον γρήγορο εντοπισμό τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρακάτω αναφορά με την κάτωθι γραμμογράφηση :

Έκδοση παραστατικών ΑΑΔΕ

Στοιχεία από «myDATA»

Στοιχεία από ισοζύγιο λογιστικής οντότητας
Αποκλίσεις
Τύπος Παραστατικού ΑΑΔΕ
Περιγραφή
Πλήθος
Αξία
Πλήθος
Αξία
Πλήθος
Αξία
1.1…..
Τιμολόγιο Πώλησης
2.1….
Τιμολόγιο Παροχής

Έξοδα/Αγορές/Άλλα έσοδα

Πρέπει να υπάρχει αναφορά η οποία θα εμφανίζει :

Τα «λογιστικά άρθρα/εγγραφές» τα οποία δεν έχουν «συσχετιστεί» με τα Παραστατικά της «myDATA». Δηλαδή έχουν κινηθεί λογαριασμοί ομάδας 1,2,6,7,8 του ΕΓΛΣ και έχουν ενημερώσει τα λογιστικά βιβλία, χωρίς να έχει γίνει αντίστοιχη ενημερώσει.

Εάν το «λογιστικό» άρθρο είναι «συγκεντρωτικό» (δηλαδή περιέχει πολλές χρεωπιστώσεις ) είναι δύσκολο να εντοπιστούν αυτές οι εγγραφές, ενώ εάν το κάθε παραστατικό δημιουργούσε «λογιστικό άρθρο» θα είχαμε αναλυτικά για το κάθε άρθρο τον ο ΜΑΡΚ του παραστατικού. Αυτό εξυπηρετεί τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα, ωστόσο σε πολλές συναλλαγές δημιουργούνται ( προς διευκόλυνση από την εμπορική διαχείριση της οντότητας ) συγκεντρωτικές εγγραφές στην λογιστική.

Αλλαγές στην Λογιστική Οργάνωση των Επιχειρήσεων

Προσθήκη επιπλέον διαδικασιών και ενός «Νέου Βιβλίου»

Μια βασική Λογιστική Εργασία είναι η Ταξινόμηση των « Λογιστικών Γεγονότων»

Ειδικότερα η διαδρομή από το « Λογιστικό Γεγονός» έως τον «Φορολογικό Έλεγχο» έχει ως εξής :

Α. Ισχύουσα Διαδικασία

Β. Επιπρόσθετή Διαδικασία Ελέγχου, μετά την λειτουργία της πλατφόρμας «myDATA»

Με βάση τα ανωτέρω έχουμε την «Εισαγωγή» δύο επιπλέον Βιβλίων, στην καθημερινή λειτουργία των λογιστηρίων. Είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία «Αναλυτικό» και «Συνοπτικό» της πλατφόρμας myDATA και είναι «απλογραφικά».

Όπως είναι φυσικό η αλλαγή αυτή στην διαδικασία, θα προκαλέσει και αλλαγή στην λογιστική οργάνωση.

Ο Ρόλος του Λογιστή στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA

α) Ενέργειες που πρέπει να κάνει ο λογιστής για να ξεκινήσει τη διαβίβαση δεδομένων, για μια επιχείρηση

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσει η Διαβίβαση Δεδομένων
Ενέργεια Λογιστή
Εξουσιοδότηση από όλους τους πελάτες του
Λήψη Εξουσιοδότησης
Επικαιροποίηση του ERP του βάσει των προδιαγραφών myDATA
Το ERP του, να λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών myDATA
Βασική δυνατότητα, που πρέπει να υποστηρίζει το ERP
Ο «Μετασχηματισμός Λογιστικών Εγγραφών σε Παραστατικά myDATA»
Βασική δυνατότητα, που πρέπει να υποστηρίζει το ERP
Οι συσχετισμοί ΜΑΡΚ και λογιστικών εγγραφών καθώς και οι αντιστοιχίσεις Τύπων Παραστατικών και Λογιστικών εγγραφών πρέπει να γίνονται αυτοματοποιημένα. Ο Λογιστής μπορεί να επιβεβαιώνει την ορθότητα ή τις ασυνέπειες που υπάρχουν από διακριτό πίνακα με συσχετισμένα δεδομένα και μη που του παρέχει το ERP του (Συσχετισμένα ΜΑΡΚ-Λογιστικές εγγραφές / Ανοικτά ΜΑΡΚ / Ανοικτές Λογιστικές Εγγραφές)
Αντιστοιχίσεις ( Mapping )
Αντιστοίχιση της λογιστικής του ERP του με Τύπους Παραστατικών του Παραρτήματος της Α.1138/2020 και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εσόδων – εξόδων (Στήλη 9 Αναλυτικού Βιβλίου και Ε3) myDATA.

β) Διαβίβαση ”Σύνοψης” και ” Χαρακτηρισμού ”

Ανάλογα με τον «Τύπο Παραστατικού ΑΑΔΕ» και το «Μέσο διαβίβασης», ο Λογιστής προβαίνει σε διαβίβαση της «σύνοψης» και του «χαρακτηρισμού» ή μόνο του «χαρακτηρισμού», αφού η διαβίβασης της «σύνοψης», θα έχει γίνει από τον εκδότη/αντισυμβαλλόμενο ή αυτόματα από το «μέσο διαβίβασης».

Ορισμένοι «Τύποι Παραστατικού ΑΑΔΕ», μπορεί να «διαβιβάζονται» Αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι το Λογιστικό Πρόγραμμα έχει αυτή την δυνατότητα ή εφόσον διασυνδεθούν οι «Ταμειακές Μηχανές» ( θα διαβιβάζουν την «σύνοψη», για τις Α.Λ.Π που αυτές εκδίδουν.

Επισημάνσεις

1) Ο Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού. Ειδικότερα :

Μπορεί αλλά μόνο για την περίοδο ανοχής και όχι υποχρεωτικά. Από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου των κυρώσεων και μετά ο Λογιστής έχει την υποχρέωση για τη διαβίβαση μόνο των εξόδων που λαμβάνει από Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων Εξόδων, βάσει των ορίων που προβλέπονται στην Α.1138/2020. Σχετικά με τα έσοδα δύναται να διαβιβάζει μόνο τα έσοδα των Επιχειρήσεων που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται οι Επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ανεξαρτήτως ορίου τα έσοδα τους με ηλεκτρονικό μέσο (Πάροχος, ERP, Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, ΦΗΜ για συναλλαγές λιανικής) και οι Λογιστές μόνο τα Έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

(Πηγή: « Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα» -28/4/2021 ( Ερωτ. 96))

2) Ο χαρακτηρισμός εξόδων είτε η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εξόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή – φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, για τα ακόλουθα:

(α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα,

(β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας,

(γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

γ) Συσχέτιση ΜΑΡΚ Εσόδων – Εξόδων και Λογιστικών Εγγράφων Εσόδων – Εξόδων

Συσχέτιση ΜΑΡΚ Εσόδων – Εξόδων και Λογιστικών Εγγράφων Εσόδων – Εξόδων
Ενέργεια Λογιστή
1ο Βήμα
Αυτοματοποιημένη λήψη ΜΑΡΚ για Α1 (έσοδα χονδρικής) και Α2 (έσοδα λιανικής) στο εμπορικό ERP της επιχείρησης και συσχετισμός με τις λογιστικές εγγραφές στο ERP του Λογιστή
2ο Βήμα
Αυτοματοποιημένη λήψη ΜΑΡΚ για συσχετισμό και χαρακτηρισμό Τύπων Παραστατικών Α1 (έξοδα χονδρικής για το Λήπτη) – Δημιουργία Τύπων Παραστατικών Β1 (έξοδα λιανικής για το Λήπτη), Β2 (έξοδα από εξαιρούμενες οντότητες για το Λήπτη) και Γ (εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων)
3ο Βήμα – Γενικά
Άμεσος εντοπισμός ασυνεπειών σε σχέση με τους ΜΑΡΚ που έχει αντλήσει από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA και των λογιστικών εγγραφών που έχει διενεργήσει στο ERP του ανά πελάτη
3ο Βήμα – Περίπτωση 1 – Συμφωνία
ΜΑΡΚ που έχουν συσχετιστεί με τις λογιστικές εγγραφές που έχει διενεργήσει, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος παρά μόνο επιβεβαίωση
3ο Βήμα – Περίπτωση 2 – Υπάρχουν στη myDATA Παραστατικά, αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχες Λογιστικές Εγγραφές
Τους ΜΑΡΚ που είναι ανοικτοί και δεν έχουν συσχετιστεί με κάποιες από τις ανοικτές λογιστικές εγγραφές που έχει διενεργήσει και αφορούν παραστατικά που ο Εκδότης – προμηθευτής διαβίβασε και ο Λήπτης – πελάτης του Λογιστή είτε δεν του χορήγησε, είτε δεν αποδέχεται
3ο Βήμα – Περίπτωση 3 – Υπάρχουν Λογιστικές Εγγραφές, αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχα Παραστατικά στη myDATA
Τις λογιστικές εγγραφές που είναι ανοικτές αφορούν παραστατικά εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που έδωσε ο Λήπτης – πελάτης του Λογιστή προς καταχώρηση και δεν έχουν συσχετιστεί με τα ανοικτά ΜΑΡΚ που αντληθήκαν από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στο ERP του Λογιστή.
4ο Βήμα – Υποβολή δηλώσεων και λοιπές ενέργειες διαχείρισης.
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Ο Λογιστής υποβάλλει κανονικά τη δήλωση ΦΠΑ και τις λοιπές δηλώσεις φόρων πλην ΔΦΕ
Παραστατικά Εξόδων, που έλαβε μεταγενέστερα
Για τους ανοικτούς ΜΑΡΚ που για τον πελάτη του είναι έξοδο, μπορεί να τα διαβιβάσει με χαρακτηρισμό εξόδου το μήνα που έχει το σχετικό παραστατικό στη διάθεσή του για λογιστικοποίηση και όχι πριν την υποβολή της ΔΦΕ του φορολογικού έτους που αφορά (ετεροχρονισμένη καταχώρηση εξόδου)
Παραστατικά Εξόδων, που έλαβε αλλά ο Εκδότης αυτών παρέλειψε να διαβιβάσει
Για τις ανοικτές λογιστικές εγγραφές που σχετίζονται με τα παραστατικά εξόδων που έλαβε ο πελάτης του αλλά παρέλειψε να τα διαβιβάσει ο Εκδότης τους και έχει στη διάθεσή του ο Λογιστής (Α1 για το Λήπτη), υπάρχει η υποχρέωση είτε να μην τα αποδεχθεί, είτε να διαβιβάσει τους Τύπους Παραστατικών Α1 μέσω των λογιστικών εγγράφων εξόδων που είχε διενεργήσει, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα

(Πηγή: Λογιστής και Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA – Έκδοση ΑΑΔΕ)

Αυξάνει ο χρόνος του Λογιστή καθώς προκύπτουν θέματα λόγω:

 1. Εκπαίδευσης του προσωπικού σε πρακτικές χειρισμού ανά τύπο παραστατικού
 2. Ωρίμανσης των εφαρμογών διαβίβασης και του taxis
 3. Χρόνος και προσαρμογή σε παραμετροποίηση και εντοπισμό συναλλαγών με νέα διαδικασία καταχώρησης
 4. Έλεγχος καθημερινά των πωλήσεων από μη διαβιβάσεις
 5. Συμφωνίες ( έσοδα και έξοδα. Π.χ. έσοδα από το σημείο πώλησης -> MYDATA -> Λογιστική )
 • Τι γίνεται όμως σε περιπτώσεις διαγραφών πωλήσεων – επανενημέρωση με ίδια ή διαφορετικά στοιχεία παραστατικών που προκύπτουν από διορθώσεις
  • Μη ενημέρωση των πωλήσεων ή ελλιπής ενημέρωση των πωλήσεων
  • Bug στις γέφυρες
 • Τι γίνεται σε περιπτώσεις διαγραφών λοιπών εσόδων ; π.χ. όχι από πωλήσεις
 • Ανάγκη συγχρονισμού των κυκλωμάτων του erp με το mydata
 • Περιπτώσεις λαθών που προκύπτουν σε μη λήψη ΜΑΡΚ
  • Πωλήσεις με μηδενική αξία
  • Μη διαθέσιμη υπηρεσία time out στο taxis
  • Λάθος χαρακτηρισμοί
  • Λάθος ΑΦΜ
  • Να λείπει η κατηγορία εξαίρεσης
  • Λάθος τύπος παραστατικού με έκδοση στο ΑΦΜ εκδότη/λήπτη πχ. Αντί 6.1 εκδίδουν 1.1
  • Control χαρακτήρες σε πεδία που εμποδίζουν τη λήψη ΜΑΡΚ

Διαδικασία περιοδικού ελέγχου στην πλατφόρμα myDATA

Διαδικασίες ελέγχων – Προβληματισμοί

(1) Ποιος θα ελέγχει τα «διαβιβασμένα» στην πλατφόρμα «myDATA» ποσά; Κάθε πότε ; Σε περίπτωση ασυμφωνίας ποια τα επόμενα βήματα ελέγχου ;

(2) Ποιος θα ελέγχει τα παραστατικά που δεν λαμβάνουν ΜΑΡΚ (Έσοδα / Έξοδα) κάθε πότε ;

Αν το πρόβλημα μη λήψης ΜΑΡΚ είναι κατανοητό και οφείλεται σε λάθος καταχώρηση ποιες οι ενέργειες και η ροή διαδικασίας διόρθωσης ;

Αν το πρόβλημα μη λήψης ΜΑΡΚ δεν είναι κατανοητό, σε ποιόν θα απευθύνεται αυτός που το εντοπίζει για την εύρεση και διόρθωση του ;

(3) Ορισμός συντονιστή/αρμόδιου με κύρια καθήκοντα :

→ Έλεγχος «Μη διαβιβασμένων» δεδομένων (Έσοδα Και Έξοδα/Αγορές)

→ Καταγραφή των προβληματικών συναλλαγών ώστε να μην επαναληφθούν ξανά

→ Έλεγχος ορθής διαβίβασης των παραστατικών. (π.χ. ένας προμηθευτής μας που χρησιμοποιεί την «ειδική φόρμα καταχώρησης» καταχωρεί εκ παραδρομής λάθος ΑΦΜ ή λάθος αξία. Η κάθε συναλλαγή πρέπει να επιβεβαιώνεται με το πρωτότυπο παραστατικό. Ίσως να εμφανιστεί παραστατικό από μία συναλλαγή προμηθευτή που από λάθος εκδόθηκε στο ΑΦΜ μας. Τέτοιες περιπτώσεις τεχνικά καλύπτονται με την δυνατότητα να επιλέξουμε απόρριψη του παραστατικού όμως απαιτούν επικοινωνία με τον εκδότη του παραστατικού.

→ Έκδοση Περιοδικών Αναφορών ελέγχου

Β) ΑΑΔΕ : Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις myDATA (update 08/10/2021)

 1. Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιπές επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Οι επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις) παρότι δεν αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014, είναι υποχρεωτική η διαβίβαση τους στη ψηφιακή πλατφόρμα myData, σύμφωνα με την Α.1138/2020.

 1. Ποιος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα;

Σύμφωνα με την Α.1138/2020, ο Εκδότης.

 1. Ποια είναι η υποχρέωση του Λήπτη σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους;

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκδότη να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα, υφίσταται η υποχρέωση στο Λήπτη ως προς την παρακράτηση αυτών και την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης παρακρατούμενων.

 1. Τι περιλαμβάνουν οι κρατήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και γιατί δεν έχουν λίστα τιμών;

Οι Κρατήσεις περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις επιβαρύνσεων που αφορούν τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου και στην πρώτη φάση λειτουργίας δεν έχουν λίστα τιμών. Σε επόμενη φάση και όταν οι λίστες τιμών δοθούν από τον αντίστοιχο φορέα θα δίνονται προς επιλογή για να τις διαβιβάζει διακριτά ο Εκδότης. Στην παρούσα φάση αρκεί η διαβίβαση του συνολικού ποσού.

 1. Πώς χαρακτηρίζονται οι αναγραφόμενες αξίες εσόδων και εξόδων στα παραστατικά που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Σε όλες τις περιπτώσεις που στα παραστατικά αναγράφονται αξίες που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης χαρακτηρίζονται με 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη.

 1. Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, δεν είναι υπόχρεοι να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myData.

 1. Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967 σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

 1. Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

 1. Ποια επιχείρηση θεωρείται μηχανογραφημένη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData;

Μηχανογραφημένη επιχείρηση για σκοπούς διασύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData θεωρείται εκείνη που το λογισμικό της πληροί τις προδιαγραφές που αναρτώνται στο site της Α.Α.Δ.Ε. http://www.aade.gr/mydata

 1. Ποια επιχείρηση θεωρείται χειρόγραφη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData;

Χειρόγραφη επιχείρηση για σκοπούς διασύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData θεωρείται εκείνη που το λογισμικό της δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναρτώνται στο site της Α.Α.ΔΕ. http://www.aade.gr/mydata, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης και έκδοσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων -στοιχείων).

 1. Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης;

Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης έχει πάντα ο λήπτης αγαθών – υπηρεσιών που στην προκείμενη περίπτωση λειτουργεί ως Εκδότης και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων. Η οντότητα Λήπτης (πωλητής αγαθών – υπηρεσιών) διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμούς εσόδων.

 1. Ποια η διαφορά του τίτλου κτήσης με την αυτοτιμολόγηση;

Η περίπτωση της αυτοτιμολόγησης αφορά συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων που γίνεται κατόπιν συμφωνίας ενώ η περίπτωση τίτλου κτήσης αφορά συναλλαγές είτε με μη υπόχρεους στο ν.4308/2014 (ιδιώτες), είτε με υπόχρεες οντότητες αρνούμενες στην έκδοση παραστατικών.

 1. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData για το 2020;

Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για το έτος αυτό. Η διαβίβαση των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1/7/2021. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται από 01/01/2020 και είναι σε κάθε περίπτωση πραγματικές συναλλαγές. Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει να διαβιβάσει υποθετικά σενάρια συναλλαγής επιλέγει σε κάθε περίπτωση τη δοκιμαστική (test) έκδοση του myDATA REST API.

 1. Θα υποβληθούν ΜΥΦ για το ημερολογιακό έτος 2020;

Ναι

 1. Ποιους αφορά η εγγραφή στο myDATA REST API;

Η εγγραφή στο myDATA REST API γίνεται μέσω της πλατφόρμας myDATA και αφορά τους Λογιστές που έχουν λογιστικό πρόγραμμα ( ERP ) καθώς και τις Επιχειρήσεις που διαθέτουν δικό τους λογιστικό πρόγραμμα ( ERP ) για την μηχανογράφηση του λογιστηρίου τους.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ένας ηλεκτρονικός κωδικός Κωδικός API (subscription key / κλειδί εγγραφής) ο οποίος θα συνδέσει το Λογιστικό πρόγραμμα (ERP) με την διεπαφή API μέσω της οποίας θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

 1. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή μου στο myDATA REST API;

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες είναι: www.aade.gr/ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία / Εμπορικά/λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP).

Με την επιλογή ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ εμφανίζεται εικονίδιο σύνδεσης (login) για κωδικούς Taxisnet.

 1. Πως αντιμετωπίζονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, τόσο από την πλευρά του Εκδότη όσο και από την πλευρά του Λήπτη;

Για τον Εκδότη, οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη αποτελούν ποσά προς απόδοση, ενώ για τον Λήπτη αποτελούν έξοδο.

 1. Πώς διαβιβάζεται η εγγυοδοσία (κενές φιάλες) στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Το συνολικό ποσό που αφορά εγγυοδοσία, έρχεται ως διακριτή γραμμή στο παραστατικό που διαβιβάζεται και χαρακτηρίζεται ως 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη. Και στις δύο περιπτώσεις (Εκδότη και Λήπτη) οι αναγραφόμενες αξίες δεν σχετίζονται με κωδικό Ε3 και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

 1. Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα τους τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία και χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές.

 1. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967 σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.

 1. Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης;

Στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης έχει πάντα η τρίτη οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, από την οντότητα πωλητή αγαθών – υπηρεσιών και μόνο για το δεδομένα της σύνοψης. Η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού συναλλαγών της παραπάνω περίπτωσης υφίσταται μόνο από την οντότητα πωλητή αγαθών – υπηρεσιών (πράγματι υπόχρεος).

 1. Ποια η διαφορά των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) και 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+);

Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά και ούτε καμία υποχρέωση για τη διακριτή επιλογή των δύο χαρακτηρισμών. Προτείνεται στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων που αντιστοιχούν σε λήψη υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) και στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά έξοδα πλην υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.4 Γενικά ‘Εξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

 1. Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιλέγεται ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ;

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων και επιλέγει ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ επιλέγει ως χαρακτηρισμό εξόδων το 2.5 Γενικά ‘Εξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+). Στην περίπτωση αυτή το ποσό ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή αξία και δεν σχετίζεται με τους κωδικούς εισροών της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

 1. Ποια η διαφορά του Τύπου Παραστατικού 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και του 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο;

Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών). Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού.

Ο Τύπος Παραστατικού 5.2 περιλαμβάνει είτε περιπτώσεις πιστωτικών τζίρου που δεν σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα, είτε περιπτώσεις πιστωτικών που μπορεί να συσχετίζονται με παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα αλλά δεν επιλέγεται από την επιχείρηση ο άμεσος συσχετισμός τους. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).

 1. Στην περίπτωση που το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων εκδώσουν παραστατικό με ΦΠΑ τι υποχρέωση έχουν;

Έχουν την υποχρέωση να το διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω των καναλιών διαβίβασης που προβλέπονται από την Α.1138/2020 και συγκεκριμένα είτε μέσω ERP, είτε μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης εφόσον πληροί τα κριτήρια.

 1. Η διαβίβαση παραστατικών για σκοπούς ΦΠΑ καθιστά το φορέα του Δημοσίου συνολικά υπόχρεο στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ;

Όχι.

 1. Οι φορείς του Δημοσίου μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για όλους τους Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της Α.1138/2020;

Ναι.

 1. Η επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 είναι υποχρεωμένη από 01/01/2021 βάσει της περ. β παρ. 2 του αρ. 4 της Α.1138/2020 να διαβιβάζει τα δεδομένα της στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά (μία-μία) ανά στοιχείο λιανικής πώλησης. Αυτή η υποχρέωση είναι και σε πραγματικό χρόνο;

Όχι, τα δεδομένα της παραπάνω περίπτωσης διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση τους, ανεξάρτητα αν διαβιβάζονται μέσω ERP.

 1. Για την επιχείρηση που διενεργεί συναλλαγές λιανικής και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 και έχει προαιρετικά ΦΗΜ μη αναβαθμισμένη θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Όχι.

 1. Η επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής σε κάθε περίπτωση δεν έχει την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.. Στην περίπτωση που έχει προαιρετικά ΦΗΜ έχει την υποχρέωση για αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Όχι.

 1. Για την επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Όχι.

 1. Η Επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ μη αναβαθμισμένη από ποιο λογισμικό έχει υποχρέωση να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει παραστατικά μέσω ΦΗΜ. Ειδικότερα στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχει εκδώσει το προηγούμενο φορολογικό έτος πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια, διαβιβάζει παραστατικά είτε μέσω ERP, είτε μέσω Παρόχου, είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει εκδώσει κάτω από πενήντα (50) τιμολόγια, μπορεί να διαβιβάζει παραστατικά και μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχει εκδώσει το προηγούμενο φορολογικό έτος πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια και ταυτόχρονα έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ, διαβιβάζει παραστατικά είτε μέσω ERP, είτε μέσω Παρόχου, είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει εκδώσει κάτω από πενήντα (50) τιμολόγια, ή έχει ακαθάριστα έσοδα κάτω από 50.000 ευρώ, μπορεί να διαβιβάζει παραστατικά και μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης.

 1. Για την επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Όχι.

 1. Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;

Όχι, το έτος 2020 είναι έτος εκπαίδευσης και το 2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διαβιβάζουν μέσω των πέντε καναλιών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση για το 2021 και έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων τους και του Ε3.

 1. Στην περίπτωση που επιχείρηση για κάθε είδους συναλλαγή (χονδρική – λιανική, εμπορία – παροχή, ημεδαπής και αλλοδαπής) κατά τη διάρκεια έκδοσης παραστατικού η διαβίβαση δεν ολοκληρωθεί σε πραγματικό χρόνο και το παραστατικό δεν πάρει ΜΑΡΚ, η συναλλαγή παραμένει σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Όχι, ποτέ δεν σταματά συναλλαγή με αναμονή για χορήγηση ΜΑΡΚ. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή συνεχίζεται κανονικά, η διαβίβαση ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει ΜΑΡΚ σε σύντομο δεύτερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται και διαβιβάζεται πάντα με διακριτή ένδειξη για την απώλεια διασύνδεσης και την απόκλιση από τον πραγματικό χρόνο συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω ασυνέπεια διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο (π.χ. απώλεια internet, διακοπή ρεύματος κ.α.) καταγράφεται σε σχέση με το πλήθος παραστατικών και τη συχνότητα που συμβαίνει.

 1. Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και διενεργεί λιανικές συναλλαγές, έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω ΦΗΜ από την ημερομηνία αναβάθμισης ή αντικατάστασής της;

Όχι, η επιχείρηση έως την έκδοση σχετικής απόφασης που θα την υποχρεώνει να διαβιβάζει στο κανάλι των ΦΗΜ για την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχει την επιλογή να διαβιβάζει είτε αναλυτικά (μία-μία) μέσω ΦΗΜ, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω ERP και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση.

 1. Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ μπορεί να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τις λιανικές συναλλαγές της με σύνοψη και χαρακτηρισμό ταυτόχρονα;

Ναι στην περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει στον ίδιο χρόνο, να διαβιβάζει μέσω ERP και τον χαρακτηρισμό και μόνο στην περίπτωση των ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε κάθε περίπτωση και στα δύο κανάλια διαβίβασης (ΦΗΜ και ERP). Στο κανάλι διαβίβασης των ΦΗΜ οι αποδείξεις δεν αθροίζονται ανά ημέρα και δεν ενημερώνουν το Αναλυτικό Βιβλίο βάσει ορισμένης κωδικοποίησης παραστατικών λιανικής, για την αποφυγή διπλής ενημέρωσης. Η παραπάνω επιλογή είναι εφικτή έως την έκδοση της απόφασης υποχρεωτικής διασύνδεσης των ΦΗΜ. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση του παραστατικού στις περιπτώσεις αυτές γίνονται μέσω ΦΗΜ και δεν μπορεί το ERP να αντικαταστήσει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ. Μόνο η επιλογή πιστοποιημένου Παρόχου μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της χρήσης ΦΗΜ.

 1. Επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μπορεί να διαβιβάζει και μέσω ERP;

Ναι.

 1. Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει; Έως πότε και με ποιους τρόπους;

Ναι μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η νέα διαβίβαση πρέπει να γίνει έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά. Ειδικότερα τη διόρθωση εκάστου χαρακτηρισμού συναλλαγών η Επιχείρηση μπορεί να την κάνει με δύο τρόπους, είτε να εντοπίσει τον Τύπο Παραστατικού και να τον διορθώσει ετεροχρονισμένα, είτε να το κάνει μέσω των Τύπων Παραστατικών «17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση» και «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση» ανά περίπτωση διόρθωσης συγκεντρωτικά σε ετήσια βάση.

 1. Πως μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει συνενωμένα παραστατικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Ειδικά στις Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου που συνηθίζουν να εκδίδουν συνενωμένα παραστατικά καθώς και για όλες τις άλλες περιπτώσεις έκδοσης συνενωμένων παραστατικών τα εν λόγω παραστατικά εκδίδονται ταυτόχρονα με διακριτές ενδείξεις παραστατικού. Για τους παραπάνω λόγους αρκεί να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού και παίρνουν διαφορετικό ΜΑΡΚ.

 1. Ισχύουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, στην περίπτωση που τουλάχιστον ένας Λήπτης ηλεκτρονικού τιμολογίου δεν αποδέχεται να το παραλάβει ηλεκτρονικά;

Ναι ισχύουν, ανεξάρτητα αν ο Λήπτης το λάβει είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.

 1. Μία Επιχείρηση πότε πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για να λάβει τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2021;

Σύμφωνα με την περ. 6 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 μία επιχείρηση για να λάβει τα κίνητρα για το 2021 θα πρέπει να συνάψει σύμβαση και να εξουσιοδοτήσει Πάροχο έως το τέλος του 2020. Στην περίπτωση νέας επιχείρησης εντός του 2021, η δήλωση απαιτείται να υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών.

 1. Τι μπορεί να κάνει η Επιχείρηση που δεν έχει μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω πιστοποιημένου Παρόχου για να πάρει τα κίνητρα ως Λήπτης;

Σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 μία επιχείρηση για να λάβει τα κίνητρα και συγκεκριμένα την μείωση του χρόνου παραγραφής από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη, αρκεί να το δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω δήλωση θα επιβεβαιώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης σε σχέση με τα παραστατικά που λαμβάνει και αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένου Παρόχου.

 1. Μπορεί η Επιχείρηση που έχει μικτή δραστηριότητα (χονδρική και λιανική) να έχει πιστοποιημένο Πάροχο είτε μόνο για τη διενέργεια χονδρικών, είτε μόνο για τη διενέργεια λιανικών συναλλαγών;

Ναι αλλά δεν θα έχει τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 1. Μπορεί η Επιχείρηση που ασκεί είτε αποκλειστικά δραστηριότητα διενέργειας χονδρικών συναλλαγών είτε αποκλειστικά δραστηριότητα διενέργειας λιανικών συναλλαγών και έχει πιστοποιημένο Πάροχο να λάβει τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Ναι.

 1. Τι σημαίνει ότι μειώνονται τα έτη παραγραφής για το 2020, 2021 και 2022 για Επιχείρηση που είτε επιλεγεί να διαβιβάζει τα δεδομένα της μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Εκδότης είτε αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Λήπτης;

Στην περίπτωση Επιχείρησης – Εκδότη σημαίνει ότι τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται σε τρία (3), αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται το 2024, το 2021 παραγράφεται το 2025 και το 2022 παραγράφεται το 2026. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για την Επιχείρηση – Λήπτη, σε αυτή την περίπτωση τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται στα τέσσερα (4) έτη αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται το 2025, το 2021 παραγράφεται το 2026 και το 2022 παραγράφεται το 2027.

 1. Μπορεί ο πιστοποιημένος Πάροχος να διαβιβάζει συναλλαγές εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης μέσω Τύπων Παραστατικών Α1 – Α2 για επιχειρήσεις που ανήκουν στο όμιλό του;

Ναι.

 1. Πότε εκάστη διαβίβαση δεδομένων ολοκληρώνεται με επιτυχία στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Μόνο στην περίπτωση που πάρει ΜΑΡΚ χωρίς να απαιτείται η Επιχείρηση να το επιβεβαιώνει με άλλο τρόπο.

 1. Μπορεί Επιχείρηση να έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία πλην διακίνησης και να μην τα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Όχι.

 1. Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα γίνεται συμφωνία των υποβαλλόμενων δηλώσεων και των αντίστοιχων δεδομένων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA;

Όχι. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας για τα έτη 2020 και 2021 προκρίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διενεργούν διαβιβάσεις συνόψεων παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών, και παράλληλα να επικαιροποιείται η σωστή λογιστικοποίηση δεδομένων μέσω της μοναδικοποίησης χαρακτηρισμού συναλλαγών ανά Τύπο Παραστατικού – Χαρακτηρισμού Συναλλαγών Εσόδων _ Εξόδων Στήλης 9 Αναλυτικού Βιβλίου – ΦΠΑ – Ε3.

 1. Με ποιο Τύπο Παραστατικού μπορεί η Επιχείρηση – Λήπτης να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έξοδα σχετικά με πληρωμή παραβόλων, και λοιπών επιβαρύνσεων π.χ. ΕΝΦΙΑ, επισυναπτόμενων εξόδων από δικηγορικά έξοδα (χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.);

Η Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τέτοιου είδους έξοδα που επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα μέσω του Τύπου Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)» με χαρακτηρισμό Στήλης 9 «2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)».

 1. Πώς διαβιβάζονται τα τραπεζικά έξοδα (π.χ. χρεωστικοί τόκοι) από Επιχείρηση – Λήπτη στην περίπτωση που η λογιστική εγγραφή καταχώρησης του εξόδου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή (την τράπεζα);

Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα που έλαβε Επιχείρηση – Λήπτης από τις Επιχειρήσεις -Εκδότες που πήραν την εξαίρεση να διαβιβάζουν το σύνολο των εξόδων τους συγκεντρωτικά ανά μήνα για το 2020 και 2021, τα διαβιβάζει από τον Τύπο Παραστατικού «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Εξαιρετικά για την περίπτωση του παραπάνω ερωτήματος μπορεί να διαβιβάζει τα παραπάνω έξοδα από τον Τύπου Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)», εναλλακτικά μπορεί να διαβιβάζεται και με «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση» συγκεντρωτικά έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 1. Πώς διαβιβάζονται οι πιστωτικοί τόκοι που προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα Ε για το 2020 – 2021 και αποτελούν έσοδα για τον Λήπτη και έξοδα για τον Εκδότη;

Ο Εκδότης – Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει λάβει την εξαίρεση για το 2020 και 2021 μπορεί να διαβιβάζει τα έξοδα αυτά από είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.1 – Έξοδα -Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής», είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Ο Λήπτης – Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τα έσοδα αυτά από τον Τύπο Παραστατικού «11.1 – ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)». Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το 2020 και 2021.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο;

Ο Τύπος Παραστατικού 7.1. Συμβόλαιο – Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο και η Επιχείρηση Εκδότης χρησιμοποιεί το συμβόλαιο ως παραστατικό. Ειδικότερα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους εκδότες είναι επιχείρηση και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι επίσης επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 7.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ επιχειρήσεων. Το παραπάνω αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση. Εναλλακτικά ο Εκδότης μπορεί να διαβιβάζει μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης. Με τις παραπάνω περιπτώσεις διαβιβάσεων (1.1 και 7.1) ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη.

Ο Τύπος Παραστατικού 15.1. Συμβόλαιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο ή οι πωλητές είναι ιδιώτες (μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 15.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ ιδιώτη – πωλητή και επιχείρησης – αγοραστή. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, στην περίπτωση που ο Λήπτης δεν έχει άλλο παραστατικό σχετικό με την εν λόγω συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται για την ίδια συναλλαγή να διαβιβάζονται και τα δύο ταυτόχρονα, διότι θα έχουμε την ίδια συναλλαγή σε δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη.

Για αποφυγή ασυνεπειών προκρίνεται μεταξύ επιχειρήσεων η χρήση του Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έξοδο;

Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο – Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ. Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη.

Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο -Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη.

Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης;

Οι Τύποι Παραστατικών 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών) έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόδοσης του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Στην περίπτωση χρήσης εμπορεύματος ως παγίου ή ως εξόδου, η διόρθωση χαρακτηρισμού γίνεται είτε διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού που αφορά, είτε συγκεντρωτικά πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος μέσω του Τύπου Παραστατικού «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση».

 1. Μπορεί μία Επιχείρηση να έχει Πάροχο μόνο για τις συναλλαγές χονδρικής και όχι για τις συναλλαγές λιανικής;

Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του αρθρ. 71ΣΤ του ν. 4172/2013.

 1. Μπορεί μία Επιχείρηση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ.1002/2014, για τις συναλλαγές λιανικής να διαβιβάζει ένα μέρος αυτών μέσω Παρόχου και ένα άλλο μέσω ΦΗΜ ή ERP;

Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του αρθρ. 71στ του ν. 4172/2013.

 1. Μπορεί μία Επιχείρηση να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Πάροχο για ένα μέρος των συναλλαγών χονδρικής που διενεργεί και για το υπόλοιπο μέρος των συναλλαγών χονδρικής όχι;

Όχι σύμφωνα με την Α.1138/2020 πρέπει να έχει Πάροχο για το σύνολο των συναλλαγών χονδρικής ανεξάρτητα εάν λάβει ή όχι τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης του αρθρ. 71ΣΤ του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την Α.1258/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχει τη δυνατότητα της σταδιακής ένταξης σε ηλεκτρονική τιμολόγηση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της Δήλωσης Αποκλειστικής ‘Εκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου.

 1. Ποια είναι η σειρά ενεργειών βάσει της Α.1035/2020 και της Α.1258/2020 στην περίπτωση που μία Επιχείρηση υπογράψει σύμβαση με Πάροχο;
 2. Ο Πάροχος και η Επιχείρηση συντάσσουν σύμβαση.
 3. Η Επιχείρηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης ανεξάρτητα εάν λαμβάνει τα κίνητρα ή όχι εξουσιοδοτεί στο TAXIS τον Πάροχο
 4. Η Επιχείρηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υποβάλλει τη Δήλωση Αποκλειστικής ‘Εκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου, ανεξάρτητα εάν θέλει να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013.

Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται μητρώο Παρόχων και Επιχειρήσεων που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάζουν μέσω Παρόχου.

 1. Πώς διαβιβάζει η Επιχείρηση Εκδότης τα παραστατικά της κατά την περίοδο της σταδιακής ένταξης της στον Πάροχο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν τα εκδιδόμενα στοιχεία στο εν λόγω διάστημα, δεν έχουν διαβιβαστεί από τον Πάροχο;

Τα παραστατικά της περίπτωσης αυτής δεν διαβιβάζονται από τον Πάροχο αλλά κατά το χρόνο έκδοσης τους διαβιβάζονται από την Επιχείρηση από τα άλλα διαθέσιμα και βάσει υποχρέωσης κανάλια διαβίβασης π.χ. ERP.

 1. Η Επιχείρηση Λήπτης για να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, από την αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι χειρόγραφα χρειάζεται να έχει Πάροχο;

Όχι ο Λήπτης για να μειωθούν τα έτη παραγραφής από 5 σε 4 δεν χρειάζεται να έχει Πάροχο αλλά μόνο να υποβάλει τη Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, και από αυτό το χρονικό σημείο και μετά στο email που δηλώνει έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που του διαβιβάζει ο Πάροχος του Εκδότη.

 1. Ποια είναι η προθεσμία και ποιος ο τρόπος διαβίβασης των παραστατικών της Κατηγορίας Α1 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής για τις εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 και συγκεκριμένα των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της Ε.Υ.Δ.Α.Π., των λοιπών οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά;

Κατ’ εξαίρεση για τα έτη 2020 και 2021, οι εν λόγω οντότητες διαβιβάζουν τα παραστατικά τους συγκεντρωτικά ανά μήνα και έως τις 20 του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, τόσο για τις συναλλαγές λιανικής όσο και για τις συναλλαγές χονδρικής. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα των εσόδων τους διαβιβάζονται στο σύνολό τους ως συναλλαγές λιανικής.

 1. Μπορούν οι διαβιβάσεις των παραστατικών των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 να είναι περισσότερες της μίας ανά μήνα;

Ναι. Οι διαβιβάσεις της περίπτωσης των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 δύναται να διενεργούνται και με περισσότερες διαβιβάσεις αλλά πάντα ανά μήνα, και έως τις 20 του επόμενου εντός του οποίου εκδόθηκαν.

 1. Με ποιους Τύπους Παραστατικών οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και τις συναλλαγές λιανικής (Β2C);

Οι συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και οι συναλλαγές λιανικής (B2C) διαβιβάζονται με τους Τύπους Παραστατικών Α2 – Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής από 11.1 έως 11.5 και συγκεκριμένα με 11.1 ΑΛΠ, 11.2 ΑΠΥ και 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής.

 1. Πώς οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαχωρίζουν τις χονδρικές και τις λιανικές συναλλαγές εσόδων έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021;

Με τους Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Γ – Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων -Εξόδων και συγκεκριμένα τον Τύπο Παραστατικού 17.3 – Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση, θα αυξήσουν τα έσοδα χονδρικής με τον αντίστοιχο κωδικό στο Ε3 (θετικό πρόσημο) και θα μειώσουν τα έσοδα λιανικής στον αντίστοιχο κωδικό Ε3 με το αντίθετο (αρνητικό) πρόσημο.

 1. Οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχουν την επιλογή να διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B) με Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α1 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, αναλυτικά ένα – ένα;

Όχι, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους υποχρεωτικά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 – Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής συγκεντρωτικά ανά μήνα.

 1. Πως διαβιβάζουν τα έξοδα τους οι Επιχειρήσεις – Λήπτες, όταν οι Εκδότες είναι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021;

Τα έξοδα που είναι συναλλαγές χονδρικής (B2B-B2G) της περίπτωσης αυτής διαβιβάζονται από τη Λήπτρια Επιχείρηση με τον Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Συγκεκριμένα διαβιβάζονται τα έξοδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των λοιπών οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζα της Ελλάδος.

 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι Επιχειρήσεις Λήπτες παραστατικών, στην περίπτωση που οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 εκ παραδρομής διαβιβάσουν παραστατικά της κατηγορίας Α1 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής;

Οι Επιχειρήσεις Λήπτες δύναται να τα χαρακτηρίσουν ως μη αποδεκτή συναλλαγή και να τα διαβιβάσουν με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό), που είναι και ο τρόπος που πρέπει να διαβιβάζονται για τα έτη εξαίρεσης 2020 και 2021.

 1. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις;

Πρόκειται για υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου2 της Α.1138/2020 διαβιβάζουν δεδομένα υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Συγκεκριμένα διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B-B2G) με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α1- Αντικριζόμενα Παραστατικά Ημεδαπής /Αλλοδαπής Εκδότη και τις συναλλαγές λιανικής (B2C) με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2- Μη αντικριζόμενα Παραστατικά Ημεδαπής/ Αλλοδαπής Εκδότη.

 1. Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, η Επιχείρηση Λήπτης τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει μόνο τον χαρακτηρισμό, εφόσον συσχετισθεί αυτοματοποιημένα η λογιστική εγγραφή εξόδου με τη σύνοψη και τον ΜΑΡΚ που έχει λάβει από τη διαβίβαση που έκανε η Ασφαλιστική Επιχείρηση ως Εκδότης. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει σε κάθε περίπτωση διαβίβασης παραστατικών κατηγορίας Α1-Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής.

 1. Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία είτε γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι ιδιώτης, είτε δεν γνωρίζει αν συναλλάσσεται ως ατομική Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 11.2 – ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών), ο αντισυμβαλλόμενος Λήπτης που έχει ατομική Επιχείρηση και το έξοδο τον αφορά τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπο Παραστατικού 13.2 – Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση το χαρακτηρίζουν με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

 1. Πώς διαβιβάζονται οι ΑΠΕ χονδρικών συναλλαγών (B2B-B2G) και λιανικών συναλλαγών (B2C), από τις Επιχειρήσεις Εκδότες ήτοι τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού και πως από τους Λήπτες είτε στην περίπτωση που είναι Επιχειρήσεις, είτε στην περίπτωση που είναι Ιδιώτες;

Οι ΑΠΕ στην περίπτωση που αφορούν συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με Τύπο Παραστατικού Α1 -Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που αφορούν συναλλαγές λιανικής διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού Α2 -Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα 11.2-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός εσόδων είναι 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Αντίστοιχα οι Λήπτες των παραστατικών όταν συναλλάσσονται ως Επιχειρήσεις διαβιβάζουν μόνο τον χαρακτηρισμό μετά τον αυτοματοποιημένο συσχετισμό σύνοψης και ΜΑΡΚ που έχουν λάβει από τον Εκδότη. Στην περίπτωση που οι Λήπτες των παραστατικών συναλλάσσονται ως ιδιώτες αλλά για λογαριασμό Επιχείρησης (π.χ. νόμιμοι εκπρόσωποι, μισθωτοί) τότε διαβιβάζουν το έξοδο με τύπο παραστατικού 13.2 – Παροχή Λιανικών Συναλλαγών Ημεδαπής – Αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός εξόδων είναι 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

 1. Πώς διαβιβάζονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις;

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις διαβιβάζονται με τον Τύπο Παραστατικού 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και το πρώτο κριτήριο είναι η γεωγραφική αναφορά της συναλλαγής και όχι η υποχρέωση για υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Περιοδικής ΦΠΑ.

 1. Επιχείρηση – Λήπτης, που συναλλάσσεται με χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, διαβιβάζει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υποβολής Περιοδικής ΦΠΑ, η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού Β2 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα για την εμπορία αγαθών 14.1 Τιμολόγιο Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και για την λήψη υπηρεσιών 14.3 Τιμολόγιο Ενδοκοινοτική λήψη Υπηρεσιών.

 1. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών – εξόδων -υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις για απόκτηση αγαθών – έξοδα και 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών για υπηρεσίες.

 1. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών – εξόδων -υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης μέσω Ελληνικού ΑΦΜ-ΦΠΑ ή Φορολογικού Αντιπροσώπου ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Στην πρώτη φάση λειτουργίας οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι και οι Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ – ΦΠΑ δεν είναι υπόχρεοι να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα με Κατηγορία Β2 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και Τύπο Παραστατικού 14.1-Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις με κωδ. Ε3_102_006 Λοιπά για αγορές εμπορευμάτων, Ε3_202_005 Λοιπά για αγορές πρώτων υλών και Ε3 313 005 Λοιπά για αγορές Ζώων – Φυτών.

 1. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών – εξόδων -υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από Τρίτες Χώρες ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδου με κατηγορία Β2 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών για απόκτηση αγαθών και 14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών για λήψη υπηρεσιών.

 1. Πώς διαβιβάζει η Επιχείρηση στην περίπτωση που λαμβάνει έξοδα από Επιχειρήσεις αλλοδαπής ή εκδίδει έσοδα προς Επιχειρήσεις αλλοδαπής και δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης στην πρώτη φάση λειτουργίας και μέχρι να της γνωστοποιηθεί ο ΑΦΜ στην περίπτωση που υφίσταται;

Μέχρι να γίνει γνωστό στην Επιχείρηση ο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης Επιχείρησης αλλοδαπής, αυτή διαβιβάζει τα παραστατικά που εκδίδει ή λαμβάνει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου εννέα μηδενικά “000000000”.

 1. Στην περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης δεν διαθέτει μοναδικούς αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης, πως θα διαβιβάζει η Επιχείρηση τα στοιχεία ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου;

Διαβιβάζει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ με εννέα μηδενικά “000000000”.

 1. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών εσόδων τους οι Επιχειρήσεις Εκδότες στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διακρίνουν το πελατολόγιο τους σε Επιχειρήσεις και Ιδιώτες;

Στην περίπτωση αυτή οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών εσόδων ως λιανική και συγκεκριμένα με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 – Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής. Οι Λήπτες στην περίπτωση που τα παραστατικά λιανικής αφορούν την Επιχείρηση τους, διαβιβάζουν τα έξοδα αυτά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1- Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1. Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής.

 1. Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο και η Επιχείρηση Λήπτης δεν το αποδέχεται, έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει σχετικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Ναι μπορεί να επιλέξει μη αποδεκτή συναλλαγή ανεξάρτητα από την διαβίβαση του Εκδότη.

 1. Οι Τύποι Παραστατικών της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA είναι πάντα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται ή μπορεί να αφορούν και σε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται και μετασχηματίζονται σε Τύπους Παραστατικών;

Οι Τύποι Παραστατικών μπορεί να είναι είτε φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται. Στην δεύτερη περίπτωση η Σειρά και ο Αύξων Αριθμός εκάστου παραστατικού που δημιουργείται από την Επιχείρηση είναι μοναδικά και αναφέρονται στην λογιστική εγγραφή που αφορούν. Σε κάθε περίπτωση οι Τύποι Παραστατικών των Κατηγοριών Β1, Β2 και Γ προέρχονται από λογιστικές εγγραφές.

 1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (Uid) και είναι τα πεδία που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να γίνει αποδεκτό στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (Uid) είναι τα κάτωθι: 1) ΑΦΜ Εκδότη, 2) Ημερομηνία Έκδοσης, 3) Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη, 4)Τύπος Παραστατικού, 5) Σειρά, 6) Α/Α Παραστατικού.

 1. Είναι υποχρεωτικό ένα παραστατικό να έχει Σειρά;

Όχι, στην περίπτωση που δεν έχει Σειρά στο σχετικό πεδίο παίρνει υποχρεωτικά την τιμή “0”.

 1. Στην περίπτωση που μία Επιχείρηση εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για Α λόγο και Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής για Β λόγο χωρίς να αναγράφεται Σειρά κατά την έκδοση τους, ο Τύπος Παραστατικού που αντιστοιχεί και στα δύο παραστατικά ανήκει στην Κατηγορία Α1 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα στο 1.1.Τιμολόγιο Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται τόσο για την ομοιόμορφη διαβίβαση, όσο και για να αποφευχθεί η λάθος διαβίβαση να εισαχθεί Σειρά στα παραστατικά που διαβιβάζονται.

Συγκεκριμένα προτείνεται για το Τιμολόγιο Πώλησης να διαβιβάζεται με Σειρά Α και το Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής με Σειρά Β. Ο παραπάνω χειρισμός προτείνεται σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση.

 1. Πώς μπορεί να διαβιβάσει το παραστατικό η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου του Λήπτη;

Σε κάθε περίπτωση ο Α/Α Εγκατάστασης του Λήπτη δεν είναι μέρος της ταυτότητας του παραστατικού και μπορεί να διαβιβαστεί με τιμή “0” και μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση Εκδότης δεν το γνωρίζει κατά την έκδοση του παραστατικού.

 1. Ποια είναι η έννοια της Ετεροχρονισμένης Καταχώρησης Εξόδου για την Επιχείρηση Λήπτη για Τύπους Παραστατικών είτε της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, είτε της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής είτε της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής;

Η Επιχείρηση που λαμβάνει παραστατικά των Κατηγοριών Α1, Β1 και Β2 έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει, σε διαφορετική φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του Εκδότη, α) χαρακτηρισμό εξόδων για τα παραστατικά της κατηγορίας Α1 του Λήπτη και β) σύνοψη με χαρακτηρισμό εξόδων για τα παραστατικά της Κατηγορίας Β1 και Β2. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά τη διαβίβαση δεδομένων (κυρίως για το χαρακτηρισμό εξόδων για τα Α1 Λήπτη), τον επόμενο μήνα από το μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

 1. Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να παρακολουθείται από την έκδοση του παραστατικού έως και της εξόφληση του;

Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και διαβιβάζεται από τον Εκδότη με μία από τις παρακάτω τιμές που έχουν δοθεί αποτυπώνοντας ενδεικτικά τη διαδικασία εξόφλησης:

 1. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
 2. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
 3. Μετρητά
 4. Επιταγή
 5. Επί Πιστώσει

Στην περίπτωση διαφορετικού τρόπου εξόφλησης από αυτόν που είχε αρχικά διαβιβάσει η Επιχείρηση Εκδότης, δεν απαιτείται στην πρώτη φάση λειτουργίας η διόρθωσή του.

 1. Ποιο τρόπο πληρωμής επιλέγει η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και ποιο στην περίπτωση εξόφλησης με χρεωστική κάρτα;

Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με Πιστωτική κάρτα, η Επιχείρηση Εκδότης επιλέγει τρόπο εξόφλησης: «Επαγγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής».

Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με Χρεωστική κάρτα, η Επιχείρηση Εκδότης επιλέγει τρόπο εξόφλησης: «Μετρητά».

 1. Με ποιο τρόπο διαβιβάζονται τα μικροέξοδα από την Επιχείρηση Λήπτη που λαμβάνει αποδείξεις λιανικής (βενζίνες, γραφική ύλη κ.τ.λ.);

Οι Επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής διαβιβάζουν τα έξοδα τους με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1 – Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1 Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής ανά περίπτωση. Ο τρόπος διαβίβασης διενεργείται είτε συγκεντρωτικά με ΑΦΜ Εκδότη με εννέα μηδενικά “000000000”, είτε ανά ΑΦΜ Εκδότη παραστατικού λιανικής, είτε μία μία. Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται εντός της φορολογικής περιόδου ΦΠΑ που αφορούν, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο Λήπτης (απλογραφικό – διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).

 1. Στην περίπτωση που Επιχείρηση εκδώσει είτε για συναλλαγές χονδρικής, είτε για συναλλαγές λιανικής, παραστατικό με μηδενική αξία έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Στην περίπτωση που εκδοθεί είτε παραστατικό χονδρικής, είτε παραστατικό λιανικής με μηδενική αξία είτε για μέρος, είτε για όλες τις γραμμές Σύνοψης, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση Εκδότης υποχρεούται να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Για τη γραμμή Σύνοψης που έχει μηδενική αξία διαβιβάζει χαρακτηρισμό συναλλαγών εσόδων ανά περίπτωση με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, με τον σχετικό Τύπο Παραστατικού της Κατηγορίας Α1 και Α2.

 1. Μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων για τη μη διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης που προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα;

Όχι το άρθρο 15Α του ν.4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA έως ότου οριστούν δεν προβλέπει κυρώσεις. Έως τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση στην πρώτη φάση λειτουργίας προκρίνεται η συμμετοχή στη διαβίβαση δεδομένων, για τη σταδιακή εκπαίδευση του οικοσυστήματος της ελληνικής οικονομίας.

 1. Σε περιπτώσεις που η Επιχείρηση Εκδότης συναλλάσσεται με το Δημόσιο και κατά την έκδοση του παραστατικού δεν γνωρίζει τις κρατήσεις της σχετικής συναλλαγής υφίστανται κυρώσεις;

Μέχρι τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα περί ανακριβούς διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση ο Λήπτης πριν από την έκδοση του σχετικού παραστατικού έχει την υποχρέωση, ειδικότερα όταν συντάσσεται σχετική σύμβαση π.χ. με το Δημόσιο, να ενημερώνει τον Εκδότη για τη σχετική διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του παραστατικού και ειδικότερα για τις σχετικές κρατήσεις που την αφορούν. Ειδικότερα στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου θα υπάρχει σχετική ανοχή κυρίως για τις B2G συναλλαγές.

 1. Για το έτος 2021 επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο;

Όχι για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως μόνιμη και κανονική διαδικασία διαβίβασης αλλά ως περίοδος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και τελικής διαβίβασης με ένταση στα έσοδα.

 1. Ο Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού;

Ναι αλλά μόνο για την περίοδο ανοχής και όχι υποχρεωτικά. Από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου των κυρώσεων και μετά ο Λογιστής έχει την υποχρέωση για τη διαβίβαση μόνο των εξόδων που λαμβάνει από Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων Εξόδων, βάσει των ορίων που προβλέπονται στην Α.1138/2020. Σχετικά με τα έσοδα δύναται να διαβιβάζει μόνο τα έσοδα των Επιχειρήσεων που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται οι Επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ανεξαρτήτως ορίου τα έσοδα τους με ηλεκτρονικό μέσο (Πάροχος, ERP, Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, ΦΗΜ για συναλλαγές λιανικής) και οι Λογιστές μόνο τα Έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

 1. Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα της μεταβατικής περιόδου που σε κάθε περίπτωση υπάρχει η υποχρέωση να διαβιβαστούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2021 σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων;

Δεδομένου ότι το φορολογικό έτος 2021 είναι έτος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής σχετικά με τα αξιακά δεδομένα τουλάχιστον με καθαρή αξία και τυχόν Φ.Π.Α., τις συναλλαγές λιανικής συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω της λογιστικής εγγραφής εσόδων λιανικής από το Λογιστικό Πρόγραμμα -ERP είτε της Επιχείρησης, είτε του Λογιστή για όλες τις περιπτώσεις εσόδων λιανικής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εξόδων. Οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 1. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει φορολογικό έτος διαφορετικό από την 01/01/20xx έως 31/12/20xx, η περίοδος που αφορά μέρος από το προηγούμενο φορολογικό της έτος την καθιστά υπόχρεη να διαβιβάσει και όλο το προηγούμενο;

Όχι, στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση διαβιβάζει μόνο από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης και μετά. Σχετικά με το φορολογικό έτος που διαβιβάζει ολόκληρο στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αυτό είναι το επόμενο.

 1. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση διαβιβάζει Τύπους Παραστατικών 17.3 και 17.5 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων για τη λογιστική βάση, επηρεάζεται και η φορολογική βάση;

Ναι, αντιθέτως οι Τύποι Παραστατικών 17.4 και 17.6 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων επηρεάζουν μόνο τη φορολογική βάση.

 1. Η Εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης της Α.Α.Δ.Ε. έχει όρια ή μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλες οι Επιχειρήσεις;

Όχι δεν έχει όρια, την Εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλες οι Επιχειρήσεις.

 1. Επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Ελλάδα, με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας, που έχει λάβει άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α., υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, με ελληνικό ΑΦΜ-ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 και με άδεια αναστολής καταβολής ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4132/2013 και της ΠΟΛ.1126/28.5.2013, δεν είναι υπόχρεα στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση Λήπτης που είναι υπόχρεη στην ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζει δεδομένα της κατηγορίας Β2 – Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, με Τύπο Παραστατικού είτε 14.1 Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, είτε 14.2 Τιμολόγιο/ Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

 1. Πώς διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 Κώδικάς Φ.Π.Α. (περιθωρίου κέρδους);

Οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας, με την παρακάτω σειρά ενεργειών:

 1. Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση -Εκδότης:
 • Διαβιβάζει για συναλλαγές B2B με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και για συναλλαγές B2C με Τύπο Παραστατικού 11.1 – ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).
 • Το συνολικό ποσό της καθαρής αξίας πώλησης διαβιβάζεται με μία γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-).
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 7 με 0% και απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος -άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Χαρακτηρισμός Ε3 για συναλλαγές χονδρικής B2B με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών – κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές – Επιτηδευματιών (κωδ._001) και για συναλλαγές λιανικής B2C με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές – Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).
 1. Η Επιχείρηση – Εκδότης για το ποσό περιθωρίου κέρδους μαζί με το ΦΠΑ το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης του αγαθού και για σκοπούς απόδοσης του αντίστοιχου ποσού Φ.Π.Α. διαβιβάζει:
 • Τύπο Παραστατικού 11.3 – Απλοποιημένο Τιμολόγιο, είτε για συναλλαγές B2B είτε για συναλλαγές B2C.
 • Το ποσό της καθαρής αξίας περιθωρίου κέρδους μετά την αποφορολόγηση, διαβιβάζεται με την 1η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 1ης γραμμής σύνοψης π.χ. κατ. 1 με 24% και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας από την πώληση του αγαθού, διαβιβάζεται με τη 2η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 2ης γραμμής σύνοψης κατ. 7 με 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος – άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 349 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Και για τις 2 γραμμές σύνοψης δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3

Από τα παραπάνω η Επιχείρηση – Εκδότης στην 1η περίπτωση διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα με την έκδοση φορολογικού στοιχείου ήτοι τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης μόνο για σκοπούς Ε3, και στη 2η περίπτωση με τη διενέργεια λογιστικής εγγραφής, μόνο για σκοπούς Φ.Π.Α..

Ο Λήπτης του παραστατικού της 1ης περίπτωσης χαρακτηρίζει το παραστατικό που λαμβάνει ως εξής:

 • Χαρακτηρισμός εξόδων π.χ. με 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+),
 • Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0% και δεν συσχετίζεται με τον κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, “Εμπορική Δραστηριότητα” – κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001)

Για την 2η περίπτωση δεν υφίσταται χαρακτηρισμός Λήπτη καθώς το περιθώριο κέρδους του Εκδότη δεν αφορά τον Λήπτη.