ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ανδρούτσου και Αθ. Διάκου Άμφισσα (τ.κ. 331 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2475.syzefxis.gov.gr
FAX
2265352236, 2265028411
Αυτοκίνητα
2265352219, 2265352218
Βεβαίωση
2265352228
Γραμματεία
2265352235
Διαχείριση
2265352230
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2265352234
Εισόδημα
2265352216, 2265352217, 2265352653
Εκδοτήρια
2265352231
Ενημερότητες
2265352231
Έξοδα
2265352228
Επιστροφές-Διαγραφές
2265352224
Έσοδα
2265352227
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2265352218, 2265352222
Κεφάλαιο
2265352219
Λογιστικό
2265352229
Μητρώο
2265352234, 2265352235
Προϊστάμενος
2265352237, 2265023920
Πρωτόκολλο
2265352225
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2265352214
Τ. Π. και Δανείων
2265352230
Ταμείο
2265352230
Τεχνική Διαχείριση
2265352234, 2265352235
Φ.Π.Α.
2265352219, 2265352218, 2265352222