ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ανδρούτσου και Αθ. Διάκου Άμφισσα (τ.κ. 331 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2475.syzefxis.gov.gr
FAX2265352236, 2265028411
Αυτοκίνητα2265352219, 2265352218
Βεβαίωση2265352228
Γραμματεία2265352235
Διαχείριση2265352230
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2265352234
Εισόδημα2265352216, 2265352217, 2265352653
Εκδοτήρια2265352231
Ενημερότητες2265352231
Έξοδα 2265352228
Επιστροφές-Διαγραφές2265352224
Έσοδα 2265352227
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2265352218, 2265352222
Κεφάλαιο2265352219
Λογιστικό2265352229
Μητρώο2265352234, 2265352235
Προϊστάμενος2265352237, 2265023920
Πρωτόκολλο2265352225
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2265352214
Τ. Π. και Δανείων2265352230
Ταμείο2265352230
Τεχνική Διαχείριση2265352234, 2265352235
Φ.Π.Α.2265352219, 2265352218, 2265352222