ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Γ. Κονδύλη 14 και Αθ. Κυριαζή Καρπενήσι (τ.κ. 361 10)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2473.syzefxis.gov.gr
FAX
2237352150, 2237022171
Αυτοκίνητα
2237352131, 2237352132
Βεβαίωση
2237352125
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2237352100
Διαχείριση
2237352124
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2237352121
Εισόδημα
2237352138, 2237352140, 2237352138
Ενημερότητες
2237352127
Επιστροφές-Διαγραφές
2237352126
Έσοδα Προϊστάμενος
2237352134
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2237352120
Κεφάλαιο
2237352140, 2237352138, 2237352118, 2237352119
Μητρώο
2237352122
Προϊστάμενος
2237352135
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2237352136
Τ. Π. και Δανείων
2237352129, 2237352123
Ταμείο
2237352124
Τεχνική Διαχείριση
2237352121
Φ.Π.Α.
2237352120