ΘΗΒΩΝ

Επαμεινώνδα 11 Θήβα (τ.κ. 322 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doythivas@2466.syzefxis.gov.gr
FAX
2262027644
Αυτοκίνητα
2262352217, 2262352218, 2262029311
Βεβαίωση
2262352240, 2262026956
Γραμματεία
2262352234, 2262027664
Διαχείριση
2262352242, 2262027895, 2262026470
Εισόδημα
2262352217, 2262352218, 2262029311
Ενημερότητες
2262352235, 2262026470
Έξοδα
2262352240, 2262026956
Επιστροφές
2262352243, 2262026470
Έσοδα
2262352240, 2262026956
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2262352215, 2262352216, 2262029311
Κεφάλαιο
2262352220, 2262352221, 2262026990
Μητρώο
2262352226, 2262027664
Προϊστάμενος
2262352218, 2262029311
Πρωτόκολλο
2262352232, 2262027664
Τ. Π. και Δανείων
2262352242, 2262027895, 2262026470
Ταμείο
2262026470
Φ.Π.Α.
2262352215, 2262352216, 2262029311

 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σοφοκλέους 17 Λιβαδειά (τ.κ. 321 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2467.syzefxis.gov.gr
FAX
2261026646
Αυτοκίνητα
2261352347, 2261022848
Γραμματεία
2261352315, 2261028505
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2261352307, 2261022253, 2261027906
Εισόδημα
2261352344, 2261352346, 2261352336, 2261022092
Εκδότες
2261352311
Έλεγχος
2261352332, 2261352333, 2261080473, 2261022818
Έλεγχος Προϊστάμενος
2261029539
Ενημερότητες
2261352312
Επιστροφές
2261352302, 2261352303
Επόπτης Ελέγχου
2261352328
Έσοδα
2261352301, 2261352311, 2261023923
Έσοδα Προϊστάμενος
2261352304, 2261020894
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2261352322, 2261352323, 2261352324, 2261027493
Κεφάλαιο
2261024009
Κεφάλαιο - Δωρεές
2261352317
Κεφάλαιο - Κληρονομιές
2261352321
Κεφάλαιο - ΦΜΑ
2261352318
Λογιστικό
2261352309
Μητρώο
2261352339, 2261352340, 2261025513
Παρακρατούμενοι φόροι
2261352336
Προϊστάμενος
2261352316, 2261028505
Πρωτόκολλο
2261352325, 2261028412
Τ. Π. και Δανείων
2261025684
Ταμείο
2261352313, 2261024542
Υποδιευθυντής
2261352327
Φ.Π.Α.
2261352341, 2261352342, 2261025794