ΘΗΒΩΝ

Επαμεινώνδα 11 Θήβα (τ.κ. 322 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-maildoythivas@2466.syzefxis.gov.gr
FAX2262027644
Αυτοκίνητα2262352217, 2262352218, 2262029311
Βεβαίωση2262352240, 2262026956
Γραμματεία2262352234, 2262027664
Διαχείριση2262352242, 2262027895, 2262026470
Εισόδημα2262352217, 2262352218, 2262029311
Ενημερότητες2262352235, 2262026470
Έξοδα 2262352240, 2262026956
Επιστροφές2262352243, 2262026470
Έσοδα 2262352240, 2262026956
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2262352215, 2262352216, 2262029311
Κεφάλαιο2262352220, 2262352221, 2262026990
Μητρώο2262352226, 2262027664
Προϊστάμενος2262352218, 2262029311
Πρωτόκολλο2262352232, 2262027664
Τ. Π. και Δανείων2262352242, 2262027895, 2262026470
Ταμείο2262026470
Φ.Π.Α.2262352215, 2262352216, 2262029311

 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σοφοκλέους 17 Λιβαδειά (τ.κ. 321 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2467.syzefxis.gov.gr
FAX2261026646
Αυτοκίνητα2261352347, 2261022848
Γραμματεία2261352315, 2261028505
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2261352307, 2261022253, 2261027906
Εισόδημα2261352344, 2261352346, 2261352336, 2261022092
Εκδότες2261352311
Έλεγχος 2261352332, 2261352333, 2261080473, 2261022818
Έλεγχος Προϊστάμενος 2261029539
Ενημερότητες2261352312
Επιστροφές2261352302, 2261352303
Επόπτης Ελέγχου2261352328
Έσοδα 2261352301, 2261352311, 2261023923
Έσοδα Προϊστάμενος 2261352304, 2261020894
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2261352322, 2261352323, 2261352324, 2261027493
Κεφάλαιο2261024009
Κεφάλαιο - Δωρεές2261352317
Κεφάλαιο - Κληρονομιές2261352321
Κεφάλαιο - ΦΜΑ2261352318
Λογιστικό2261352309
Μητρώο2261352339, 2261352340, 2261025513
Παρακρατούμενοι φόροι2261352336
Προϊστάμενος2261352316, 2261028505
Πρωτόκολλο2261352325, 2261028412
Τ. Π. και Δανείων2261025684
Ταμείο2261352313, 2261024542
Υποδιευθυντής2261352327
Φ.Π.Α.2261352341, 2261352342, 2261025794