ΣΠΑΡΤΗΣ

Μενελάου 74 Σπάρτη (τ.κ. 231 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΠΑΡΤΗΣ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΚΡΟΚΕΩΝ – ΜΟΛΑΩΝ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ – ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2775.syzefxis.gov.gr
FAX2731021159
Αυτοκίνητα2731362155, 2731024070
Γραμματεία2731362146, 2731027423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2731027331
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2731362156
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές)2731362145
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2731362124, 2731029581
Εισόδημα2731362128, 2731362120, 2731362121, 2731362122, 2731029675
Έλεγχος 2731362136, 2731362137, 2731362138, 2731362139, 2731362104, 2731362108, 2731362145, 2731020578, 2731024189, 2731029474
Έλεγχος Προϊστάμενος 2731362151, 2731026570
Ενημερότητες2731362110
Επιστροφές2731362149
Έσοδα 2731362142, 2731026589
Έσοδα Προϊστάμενος 2731362111
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2731362132, 2731362133, 2731362134, 2731029241
Κεφάλαιο2731362130, 2731362131, 2731026534
Κεφάλαιο - Κληρονομιές2731362141
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις2731362153
Λογιστικό2731362109
Μητρώο2731362129
Ποινικών Μέτρων2731362112, 2731362118, 2731362154
Προϊστάμενος2731362101, 2731020078
Πρωτόκολλο2731362147, 2731362148
Ρυθμίσεις2731362157
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2731362153, 2731023112
Ταμείο2731362107, 2731362119
Φ.Π.Α.2731362117, 2731362113, 2731362114, 2731024070