ΣΠΑΡΤΗΣ

Μενελάου 74 Σπάρτη (τ.κ. 231 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΠΑΡΤΗΣ – ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΚΡΟΚΕΩΝ – ΜΟΛΑΩΝ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ – ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2775.syzefxis.gov.gr
FAX
2731021159
Αυτοκίνητα
2731362155, 2731024070
Γραμματεία
2731362146, 2731027423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2731027331
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2731362156
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές)
2731362145
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2731362124, 2731029581
Εισόδημα
2731362128, 2731362120, 2731362121, 2731362122, 2731029675
Έλεγχος
2731362136, 2731362137, 2731362138, 2731362139, 2731362104, 2731362108, 2731362145, 2731020578, 2731024189, 2731029474
Έλεγχος Προϊστάμενος
2731362151, 2731026570
Ενημερότητες
2731362110
Επιστροφές
2731362149
Έσοδα
2731362142, 2731026589
Έσοδα Προϊστάμενος
2731362111
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2731362132, 2731362133, 2731362134, 2731029241
Κεφάλαιο
2731362130, 2731362131, 2731026534
Κεφάλαιο - Κληρονομιές
2731362141
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις
2731362153
Λογιστικό
2731362109
Μητρώο
2731362129
Ποινικών Μέτρων
2731362112, 2731362118, 2731362154
Προϊστάμενος
2731362101, 2731020078
Πρωτόκολλο
2731362147, 2731362148
Ρυθμίσεις
2731362157
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2731362153, 2731023112
Ταμείο
2731362107, 2731362119
Φ.Π.Α.
2731362117, 2731362113, 2731362114, 2731024070