ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πατρών 83 Κόρινθος (τ.κ. 201 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ – ΚΙΑΤΟΥ – ΝΕΜΕΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2763.syzefxis.gov.gr
FAX
2741022144
Αυτοκίνητα
2741040466, 2741040494
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2741040482, 2741040483, 2741040484, 2741040439, 2741040497
Διαχείριση
2741040454
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2741040481, 2741040461, 2741040488, 2741040444, 2741040445, 2741040442
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2741040480
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2741040450
Εισόδημα
2741040417, 2741040431, 2741040432, 2741040433, 2741040434, 2741040435, 2741040436, 2741040437, 2741040438
Έλεγχος
2741040402, 2741040404, 2741040405, 2741040406, 2741040407, 2741040408, 2741040410, 2741040411, 2741040416, 2741040418, 2741040420, 2741040486, 2741040498
Ελεγχος Προϊστάμενος
2741040401
Έξοδα
2741040447, 2741040449
Έσοδα
2741040456, 2741040457, 2741040458, 2741040460, 2741040462, 2741040463, 2741040464
Εσοδα Προϊστάμενος
2741040465
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2741040472, 2741040485
Κεφάλαιο
2741040426, 2741040428, 2741040429, 2741040490
Μητρώο
2741040441, 2741040492
Προϊστάμενος
2741040400
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2741040413
Τ. Π. και Δανείων
2741040452
Ταμείο
2741040478
Υποδιευθυντής
2741040495
Φ.Π.Α.
2741040469, 2741040470, 2741040493