Καρακανδά 3 Αμαλιάδα (τ.κ. 272 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΒΑΡΔΑΣ – ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΛΕΧΑΙΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2709.syzefxis.gov.gr
FAX
2622361306
Αυτοκίνητα
2622361311
Βεβαίωση
2622361319
Γραμματεία
2622361301
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2622361336
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2622361336
Εισόδημα
2622361302, 2622361303, 2622361304, 2622361305, 2622361313, 2622361314, 2622361315, 2622361329
Εκδότες
2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Ενημερότητες
2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Επιμελητής
2622361322, 2622361323
Εσοδα Προϊστάμενος
2622361326
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2622361316, 2622361312
Κεφάλαιο
2622361333, 2622361330
Λογιστικό
2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Μητρώο
2622361335
Προϊστάμενος
2622361307
Πρωτόκολλο
2622361322, 2622361323
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2622361310
Τ. Π. και Δανείων
2622361320
Τεχνική Διαχείριση
2622361326
Φ.Π.Α.
2622361338, 2622361339

 

ΠΥΡΓΟΥ

28ης Οκτωβρίου και Προύσσης Πύργος (τ.κ. 271 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΥΡΓΟΥ – ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑΣ – ΖΑΧΑΡΩΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2710.syzefxis.gov.gr
FAX
2621026904
FAX ( Έσοδα )
2621020246
Αυτοκίνητα
2621020247
Γραμματεία
2621023641
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2621034639
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2621036035
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2621036034, 2621363211
Εισόδημα
2621037100
Έλεγχος
2621023642, 2621363217, 2621363218, 2621363219, 2621363220, 2621363221
Επιμελητής
2621363212
Επόπτης Ελέγχου
2621023642
Έσοδα
2621022602
Έσοδα Προϊστάμενος
2621034632, 2621363238
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2621030390
Κεφάλαιο
2621022852
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
2621026455, 2621026280
Μητρώο
2621037200
Προϊστάμενος
2621363209, 2621037311
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2621022852, 2621363239
Τ. Π. και Δανείων
2621022602
Υποδιευθυντής
2621023642, 2621363222
Φ.Π.Α.
2621037100, 2621363227