Καρακανδά 3 Αμαλιάδα (τ.κ. 272 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΒΑΡΔΑΣ – ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΛΕΧΑΙΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2709.syzefxis.gov.gr
FAX2622361306
Αυτοκίνητα2622361311
Βεβαίωση2622361319
Γραμματεία2622361301
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2622361336
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2622361336
Εισόδημα2622361302, 2622361303, 2622361304, 2622361305, 2622361313, 2622361314, 2622361315, 2622361329
Εκδότες2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Ενημερότητες2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Επιμελητής2622361322, 2622361323
Εσοδα Προϊστάμενος2622361326
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2622361316, 2622361312
Κεφάλαιο2622361333, 2622361330
Λογιστικό2622361309, 2622361324, 2622361325, 2622361327
Μητρώο2622361335
Προϊστάμενος2622361307
Πρωτόκολλο2622361322, 2622361323
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2622361310
Τ. Π. και Δανείων2622361320
Τεχνική Διαχείριση2622361326
Φ.Π.Α.2622361338, 2622361339

 

ΠΥΡΓΟΥ

28ης Οκτωβρίου και Προύσσης Πύργος (τ.κ. 271 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΥΡΓΟΥ – ΑΝΔΡΙΤΑΙΝΑΣ – ΖΑΧΑΡΩΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2710.syzefxis.gov.gr
FAX2621026904
FAX ( Έσοδα )2621020246
Αυτοκίνητα2621020247
Γραμματεία2621023641
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2621034639
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2621036035
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2621036034, 2621363211
Εισόδημα2621037100
Έλεγχος 2621023642, 2621363217, 2621363218, 2621363219, 2621363220, 2621363221
Επιμελητής2621363212
Επόπτης Ελέγχου2621023642
Έσοδα 2621022602
Έσοδα Προϊστάμενος 2621034632, 2621363238
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2621030390
Κεφάλαιο2621022852
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές2621026455, 2621026280
Μητρώο2621037200
Προϊστάμενος2621363209, 2621037311
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2621022852, 2621363239
Τ. Π. και Δανείων2621022602
Υποδιευθυντής2621023642, 2621363222
Φ.Π.Α.2621037100, 2621363227