Α’ ΠΑΤΡΩΝ

Κανακάρη 84 – 86 Πάτρα (τ.κ. 261 10)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2697.syzefxis.gov.gr
FAX
2610220183, 2610622928
Γραμματεία
2610623441, 2613621100
Διαχείριση
2610622928
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2610622928
Εισόδημα
2610226289, 2610224841
Έλεγχος
2610226086, 2610622172, 2610622927, 2610273795, 2610623440
Επόπτης Ελέγχου
2610277286
Έσοδα
2610277152
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2610272843
Λογιστικό
2610277152
Προϊστάμενος
2610277010
Πρωτόκολλο
2610623560
Υποδιευθυντής
2610622173
Φ.Π.Α.
2610279817

 

ΑΙΓΙΟΥ

Κανελλοπούλου 36 Αίγιο (τ.κ. 251 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΙΓΙΟΥ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2693.syzefxis.gov.gr
FAX
2691025899
Αυτοκίνητα
2691362317, 2691362318, 2691028443
Βεβαίωση
2691362342, 2691023911
Γραμματεία
2691362300, 2691061455
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2691362329, 2691020188
Εισόδημα
2691362305, 2691362307, 2691362316, 2691362338, 2691021042, 2691026472
Έξοδα
2691362342, 2691023911
Έσοδα
2691362324, 2691362328, 2691022298
Εσοδα Προϊστάμενος
2691362327, 2691029867
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2691362332, 2691020749
Κεφάλαιο
2691362331, 2691023443
Μητρώο
2691362337, 2691025315
Προϊστάμενος
2691362339, 2691025921
Πρωτόκολλο
2691362334, 2691025810
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2691362306, 2691022297
Τ. Π. και Δανείων
2691362342, 2691061665
Ταμείο
2691362340, 2691062340
Φ.Π.Α.
2691362317, 2691362318, 2691028443