Α’ ΠΑΤΡΩΝ

Κανακάρη 84 – 86 Πάτρα (τ.κ. 261 10)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2697.syzefxis.gov.gr
FAX2610220183, 2610622928
Γραμματεία2610623441, 2613621100
Διαχείριση2610622928
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2610622928
Εισόδημα2610226289, 2610224841
Έλεγχος 2610226086, 2610622172, 2610622927, 2610273795, 2610623440
Επόπτης Ελέγχου2610277286
Έσοδα 2610277152
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2610272843
Λογιστικό2610277152
Προϊστάμενος2610277010
Πρωτόκολλο2610623560
Υποδιευθυντής2610622173
Φ.Π.Α.2610279817

 

ΑΙΓΙΟΥ

Κανελλοπούλου 36 Αίγιο (τ.κ. 251 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΙΓΙΟΥ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2693.syzefxis.gov.gr
FAX2691025899
Αυτοκίνητα2691362317, 2691362318, 2691028443
Βεβαίωση2691362342, 2691023911
Γραμματεία2691362300, 2691061455
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2691362329, 2691020188
Εισόδημα2691362305, 2691362307, 2691362316, 2691362338, 2691021042, 2691026472
Έξοδα 2691362342, 2691023911
Έσοδα 2691362324, 2691362328, 2691022298
Εσοδα Προϊστάμενος2691362327, 2691029867
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2691362332, 2691020749
Κεφάλαιο2691362331, 2691023443
Μητρώο2691362337, 2691025315
Προϊστάμενος2691362339, 2691025921
Πρωτόκολλο2691362334, 2691025810
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2691362306, 2691022297
Τ. Π. και Δανείων2691362342, 2691061665
Ταμείο2691362340, 2691062340
Φ.Π.Α.2691362317, 2691362318, 2691028443