ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Λαγοπάτη 8 Τρίπολη (τ.κ. 221 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2755.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2710242414
FAX (Δικαστικό)
2713610680
FAX (Έσοδα)
2713610668
FAX (Κεφάλαιο)
2710242416
FAX (Μητρώο)
2713610617
FAX (Φορολογικής Συμμόρφωσης)
2713610677
Αυτοκίνητα
2713610641, 2713610642
Γραμματεία
2713610633
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2713610624, 2713610625, 2713610626, 2713610657, 2713610630, 2713610682
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2713610679
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2713610648
Εισόδημα
2713610651, 2713610652, 2713610653, 2713610654, 2713610678
Έλεγχος
2713610655, 2713610656, 2713610622, 2713610659, 2713610660, 2713610661, 2713610662, 2713610663, 2713610635, 2713610636, 2713610686
Επόπτης Ελέγχου
2713610681
Έσοδα
2713610618, 2713610619, 2713610620, 2713610623, 2713610627, 2713610631, 2713610664, 2713610667, 2713610669
Εσοδα Προϊστάμενος
2713610616
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2713610637, 2713610670
Κεφάλαιο
2713610638, 2713610639, 2713610640, 2713610672
Μητρώο
2713610646, 2713610647
Προϊστάμενος
2713610600
Πρωτόκολλο
2713610632, 2713610634
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2713610649
Τ. Π. και Δανείων
2713610628
Ταμείο
2713610621
Υποδιευθυντής
2713610684
Φ.Π.Α.
2713610643, 2713610644, 2713610645