ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Λαγοπάτη 8 Τρίπολη (τ.κ. 221 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΑΙΩΝ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2755.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2710242414
FAX (Δικαστικό)2713610680
FAX (Έσοδα)2713610668
FAX (Κεφάλαιο)2710242416
FAX (Μητρώο)2713610617
FAX (Φορολογικής Συμμόρφωσης)2713610677
Αυτοκίνητα2713610641, 2713610642
Γραμματεία2713610633
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2713610624, 2713610625, 2713610626, 2713610657, 2713610630, 2713610682
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2713610679
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2713610648
Εισόδημα2713610651, 2713610652, 2713610653, 2713610654, 2713610678
Έλεγχος 2713610655, 2713610656, 2713610622, 2713610659, 2713610660, 2713610661, 2713610662, 2713610663, 2713610635, 2713610636, 2713610686
Επόπτης Ελέγχου2713610681
Έσοδα 2713610618, 2713610619, 2713610620, 2713610623, 2713610627, 2713610631, 2713610664, 2713610667, 2713610669
Εσοδα Προϊστάμενος2713610616
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2713610637, 2713610670
Κεφάλαιο2713610638, 2713610639, 2713610640, 2713610672
Μητρώο2713610646, 2713610647
Προϊστάμενος2713610600
Πρωτόκολλο2713610632, 2713610634
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2713610649
Τ. Π. και Δανείων2713610628
Ταμείο2713610621
Υποδιευθυντής2713610684
Φ.Π.Α.2713610643, 2713610644, 2713610645