ΑΡΓΟΥΣ

Γούναρη 172 Άργος (τ.κ. 212 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2744.syzefxis.gov.gr
FAX
2751024335
Αυτοκίνητα
2751362158, 2751022342
Γραμματεία
2751362164, 2751022342
Εισόδημα
2751362169, 2751362171, 2751362172, 2751362153, 2751067407
Έσοδα
2751362179, 2751362180, 2751362183, 2751362189, 2751362163, 2751362140, 2751362138, 2751362187, 2751067269, 2751024906
Κεφάλαιο
2751362149, 2751362151, 2751024641
Μητρώο
2751362141, 2751362143, 2751026179
Προϊστάμενος
2751362157, 2751025830
Φ.Π.Α.
2751362177, 2751362178, 2751022341

 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ηρακλέους 4 Ναύπλιο (τ.κ. 211 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2747.syzefxis.gov.gr
FAX
2752027389
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2752362669, 2752028553
Διαγραφές
2752362656
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2752362631, 2752362632, 2752362633, 2752362634, 2752021358
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2752362630, 2752028243
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2752362667, 2752362668
Εισόδημα
2752362650, 2752362651, 2752362652, 2752024670
Έλεγχος
2752362645, 2752362683, 2752362686, 2752362648, 2752362689, 2752362690, 2752362618, 2752362659, 2752021357, 2752024384, 2752027368
Επιστροφές
2752362656
Επόπτης Ελέγχου
2752362691, 2752021289
Εσοδα - Βεβαίωση
2752362655
Έσοδα - Έξοδα
2752362621, 2752022435
Έσοδα Προϊστάμενος
2752362620
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2752362643, 2752362635, 2752024108
Κεφάλαιο
2752362662, 2752362664, 2752362665, 2752362670, 2752027272
Προϊστάμενος
2752362671, 2752021940
Τ. Π. και Δανείων
2752362661, 2752029837
Ταμείο
2752362619
Υποδιευθυντής
2752362672, 2752021189
Φ.Π.Α.
2752362677, 2752362675, 2752362679, 2752029836
Φορολογικές Ενημερότητες
2752362628