ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αγγέλου Σικελιάνου 1 Λευκάδα (τ.κ. 311 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2655.syzefxis.gov.gr
FAX
2645362618
Αυτοκίνητα
2645362635
Βεβαίωση
2645362624
Γραμματεία
2645362612
Διαγραφές
2645362623, 2645362627
Διαχείριση
2645362617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2645362642
Εισόδημα
2645362628, 2645362615, 2645362622, 2645362636
Εκδοτήρια
2645362624
Ενημερότητες
2645362624
Επιστροφές
2645362623, 2645362627
Εσοδα Προϊστάμενος
2645362648
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2645362628
Κεφάλαιο
2645362638, 2645362640
Λογιστικό
2645362619
Μητρώο
2645362633
Προϊστάμενος
2645023594, 2645362611
Πρωτόκολλο
2645362600
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2645362630
Τ. Π. και Δανείων
2645362643
Ταμείο
2645362617
Τεχνική Διαχείριση
2645362619
Φ.Π.Α.
2645362644