ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σαμαρά 13 Κέρκυρα (τ.κ. 491 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
adoykerkyras@2641.syzefxis.gov.gr
FAX
2661034550
Αυτοκίνητα
2661363209, 2661033871
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2661363211, 2661363213, 2661039890
Διαχείριση
2661363225, 2661021077
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2661363205, 2661363214, 2661032885, 2661032977
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2661363210, 2661032977
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2661041442
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2661363201, 2661041442
Εισόδημα
2661363222, 2661363224, 2661030195
Ελεγχος
2661363404, 2661363405, 2661363406, 2661363417, 2661363418, 2661363422, 2661363424, 2661363425, 2661363434, 2661363436, 2661363437, 2661363447, 2661363448, 2661363455, 2661363457, 2661363459, 2661049468, 2661049426, 2661049430, 2661048385, 2661048390
Ελεγχος Προϊστάμενος
2661363458, 2661030532
Εξοδα
2661363230, 2661028451
Επιστροφές-Διαγραφές
2661363229, 2661039712
Εσοδα Προϊστάμενος
2661363228, 2661030005
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2661363231, 2661363250, 2661363252, 2661033971
Κεφάλαιο
2661363219, 2661363226, 2661028525, 2661032976
Λογιστικό
2661363229, 2661039712
Μητρώο
2661363202, 2661363203, 2661363204, 2661363206, 2661363207, 2661363212, 2661021036
Παρακρατούμενοι φόροι
2661363217, 2661363220, 2661363221
Προϊστάμενος
2661363218, 2661021209
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2661363223, 2661030195
Τ. Π. και Δανείων
2661363256, 2661033875
Ταμείο
2661363255
Τηλεφωνικό κέντρο
2661363200
Υποδιευθυντής
2661363227, 2661032975
Φ.Π.Α.
2661363215, 2661363216, 2661028589