ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ. Λομβάρδου 18 Ζάκυνθος (τ.κ. 291 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2657.syzefxis.gov.gr
FAX
2695362351
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2695362352
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2695362355
Εισόδημα
2695362341, 2695362342
Έξοδα
2695362317
Επιστροφές
2695362322, 2695362316
Εσοδα - Διπλότυπα
2695362321
Έσοδα - Ενημερότητας
2695362319
Έσοδα Προϊστάμενος
2695362318
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2695362346
Κεφάλαιο
2695362344, 2695362345
Λογιστικό - Βεβαίωση
2695362308
Μητρώο
2695362352
Προϊστάμενος
2695362350
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2695362340
Τ. Π. και Δανείων
2695362305
Ταμείο
2695362310
Τεχνική Διαχείριση
2695362352
Τηλεφωνικό κέντρο
2695362300
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα
2695362347, 2695362348, 2695362349