ΧΙΟΥ

Μ. Λιβανού 66 Χίος (τ.κ. 821 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2553.syzefxis.gov.gr
FAX
2271022737
Αυτοκίνητα
2271044608
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2271028682
Εισόδημα
2271023289, 2271021906
Εσοδα
2271044226
Κεφάλαιο
2271023657
Μητρώο
2271028682
Προϊστάμενος
2271020675
Τ. Π. και Δανείων
2271044609
Φ.Π.Α.
2271023657