ΣΑΜΟΥ

Πυθαγόρα 5 Σάμος (τ.κ. 831 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΑΜΟΥ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doysamou@2552.syzefxis.gov.gr
FAX
2273022134
Γραμματεία
2273353219
Εισόδημα
2273353220, 2273353221, 2273353222, 2273353223
Έσοδα
2273353235, 2273353236, 2273353237, 2273353238, 2273353239
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2273353240, 2273353241, 2273353242
Κεφάλαιο
2273353228
Λογιστικό
2273353233, 2273353234
Μητρώο
2273353224, 2273353225
Προϊστάμενος
2273353218, 2273027357
Ταμείο
2273353231, 2273022881
Τηλεφωνικό κέντρο
2273027431, 2273080166, 2273027436, 2273022775
Φ.Π.Α.
2273353243, 2273353226