ΚΩ

Αλεξάνδρου Διάκου 11 Κως (τ.κ. 853 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΩ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΛΕΡΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doyko@2722.syzefxis.gov.gr
FAX
2242020212
Αυτοκίνητα
2242047405
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2242047405
Διαχείριση
2242047389
Εισόδημα
2242047388, 2242047402, 2242047203
Εξοδα
2242047410
Επιστροφές
2242047385
Εσοδα
2242047386, 2242047401
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2242047406
Κεφάλαιο
2242047403, 2242047404
Κληρονομιές - Γονικές Παροχές
2242047403, 2242047404
Λογιστικό
2242047385
Μητρώο
2242047388
Παρακρατούμενοι φόροι
2242047388, 2242047402, 2242047203
Προϊστάμενος
2242020212
Τ. Π. και Δανείων
2242047382
Φ.Π.Α.
2242047388
Φορολογικής Διαδικασίας
2242047384, 2242047381, 2242047407, 2242047408

 

ΡΟΔΟΥ

Γεωργίου Μαύρου 2 Ζέφυρος- Ρόδος (τ.κ. 851 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΡΟΔΟΥ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2723.syzefxis.gov.gr
FAX
2241025156, 2241028238, 2241021711
Αυτοκίνητα
2241076786
Βεβαίωση
2241363338
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2241026307, 2241363436, 2241363437
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2241023852, 2241363315, 2241363316, 2241363317, 2241363318, 2241363319, 2241363320
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2241363430, 2241363431, 2241363432
Εκδότες
2241363338
Έλεγχος
2241363402
Έλεγχος - Επόπτης Α1
2241025620
Έλεγχος - Επόπτης Α2
2241363331
Ενημερότητες
2241022231, 2241363363
Έξοδα
2241022231
Επιστροφές
2241034580, 2241363361
Έσοδα
2241022231, 2241363363
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2241032203, 2241363416
Κεφάλαιο - Κληρονομιές
2241032129
Προϊστάμενος
2241020855, 2241363401
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2241025441, 2241363450, 2241363451, 2241363452, 2241363453, 2241363454, 2241363455, 2241363456, 2241363457, 2241363458
Τ. Π. και Δανείων
2241033873, 2241363340
Ταμείο
2241033873, 2241363340
Υποδιευθυντής
2241037545, 2241363305
Φ.Π.Α.
2241076786