ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Κουτσαντώνη 12 Ν. Μουδανιά Χαλκ/κής (τ.κ. 632 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2299.syzefxis.gov.gr
FAX
2373351149
Αυτοκίνητα
2373351101, 2373351102
Βεβαίωση
2373351107
Γραμματεία
2373351121
Διαχείριση
2373351111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2373351113
Εισόδημα
2373351123, 2373351124, 2373351126, 2373351127
Εκδοτήρια
2373351103, 2373351105, 2373351106, 2373351143
Ενημερότητες
2373351103, 2373351105, 2373351106, 2373351143
Εξοδα
2373351138
Επιστροφές
2373351113, 2373351114
Εσοδα Προϊστάμενος
2373351108
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2373351101, 2373351102
Κεφάλαιο
2373351135, 2373351136
Λογιστικό
2373351109
Μητρώο
2373351147
Προϊστάμενος
2373351122
Πρωτόκολλο
2373351140
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2373351145
Τ. Π. και Δανείων
2373351111
Φ.Π.Α.
2373351119, 2373351134

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 33 Πολύγυρος (τ.κ. 631 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΡΝΑΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2298.syzefxis.gov.gr
FAX
2371352104
Αυτοκίνητα
2371352111
Γραμματεία
2371352108
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2371352120, 2371352121, 2371352123, 2371352124
Εισόδημα
2371352112, 2371352114, 2371352116
Ελεγχος
2371352134, 2371352135, 2371352136, 2371352137, 2371352138, 2371352122, 2371352125, 2371352115, 2371352127
Εξοδα
2371352126
Εσοδα
2371352126, 2371352128, 2371352129, 2371352130
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2371352132, 2371352133
Κεφάλαιο
2371352105, 2371352106, 2371352107, 2371352139
Μητρώο
2371352109, 2371352110, 2371352113
Προϊστάμενος
2371352101
Πρωτόκολλο
2371352103
Υποδιευθυντής
2371352102
Φ.Π.Α.
2371352117, 2371352118