ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Κουτσαντώνη 12 Ν. Μουδανιά Χαλκ/κής (τ.κ. 632 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2299.syzefxis.gov.gr
FAX2373351149
Αυτοκίνητα2373351101, 2373351102
Βεβαίωση2373351107
Γραμματεία2373351121
Διαχείριση2373351111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2373351113
Εισόδημα2373351123, 2373351124, 2373351126, 2373351127
Εκδοτήρια2373351103, 2373351105, 2373351106, 2373351143
Ενημερότητες2373351103, 2373351105, 2373351106, 2373351143
Εξοδα2373351138
Επιστροφές2373351113, 2373351114
Εσοδα Προϊστάμενος2373351108
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2373351101, 2373351102
Κεφάλαιο2373351135, 2373351136
Λογιστικό2373351109
Μητρώο2373351147
Προϊστάμενος2373351122
Πρωτόκολλο2373351140
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2373351145
Τ. Π. και Δανείων2373351111
Φ.Π.Α.2373351119, 2373351134

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 33 Πολύγυρος (τ.κ. 631 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΡΝΑΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2298.syzefxis.gov.gr
FAX2371352104
Αυτοκίνητα2371352111
Γραμματεία2371352108
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2371352120, 2371352121, 2371352123, 2371352124
Εισόδημα2371352112, 2371352114, 2371352116
Ελεγχος2371352134, 2371352135, 2371352136, 2371352137, 2371352138, 2371352122, 2371352125, 2371352115, 2371352127
Εξοδα2371352126
Εσοδα2371352126, 2371352128, 2371352129, 2371352130
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2371352132, 2371352133
Κεφάλαιο2371352105, 2371352106, 2371352107, 2371352139
Μητρώο2371352109, 2371352110, 2371352113
Προϊστάμενος2371352101
Πρωτόκολλο2371352103
Υποδιευθυντής2371352102
Φ.Π.Α.2371352117, 2371352118