ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 4 Φλώρινα (τ.κ. 531 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.florinas@2346.syzefxis.gov.gr
FAX
2385022724
Αυτοκίνητα
2385352164, 2385026962
Γραμματεία
2385352124, 2385022517, 2385352123
Διαχείριση
2385352129, 2385022407
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2385352105, 2385026054
Εισόδημα
2385352151, 2385352153, 2385352159, 2385352161, 2385352162, 2385046921
Εξοδα
2385352131, 2385352132
Επιστροφές
2385352137, 2385352138, 2385029141
Εσοδα
2385352141, 2385352144, 2385029141, 2385352137, 2385352138
Εσοδα Προϊστάμενος
2385352130
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2385352163, 2385026952
Κεφάλαιο
2385352155, 2385352156
Λογιστικό
2385352143, 2385029141
Μητρώο
2385352127, 2385352128, 2385024626
Προϊστάμενος
2385352150, 2385024590
Πρωτόκολλο
2385352125, 2385022517
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2385352104, 2385046923
Ταμείο
2385352133
Φ.Π.Α.
2385352102, 2385352163