ΣΕΡΡΩΝ

Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ’ 33 Σέρρες (τ.κ. 621 25)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως (Δ.Ο.Υ. Α’ & Β’ ΣΕΡΡΩΝ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ – Ν. ΖΙΧΝΗΣ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2291.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2321354239
FAX (Δικαστικό)2321354139
FAX (Εισόδημα - Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα)2321354129
FAX (Έσοδα)2321354179
FAX (Κεφάλαιο)2321354119
Αυτοκίνητα2321354264
Βεβαίωση2321354277
Γονικές Παροχές - Δωρεές2321354268
Γραμματεία2321354252
Γραμματεία ELENXIS2321354248, 2321098403
Διαχείριση2321354258
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2321354130, 2321354290, 2321354292, 2321354293, 2321354294
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2321354291
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2321354250
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2321354251, 2321354230
Εισόδημα2321354263
Εισπράξεις2321354276
Εκκαθαρίσεις2321354262
Ελεγχος2321354280, 2321354282, 2321354284, 2321354285, 2321354286, 2321354287
Ελεγχος Κεφαλαίου2321354289
Ενημερότητες2321354273
Εξοδα2321354274
Επιστροφές2321354275
Επόπτης Ελέγχου2321354283, 2321354190
Εσοδα2321354270
Εσοδα Προϊστάμενος2321354271, 2321354165
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2321354288, 2321354180
Κληρονομιές2321354266
Λογιστικό2321354272
Μεταβιβάσεις Ακινήτων2321354267
Μητρώο2321354254, 2321354255
Προϊστάμενος2321354101, 2321354295, 2321098402
Πρωτόκολλο2321354253
Ρυθμίσεις2321354278
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2321354260
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2321354261, 2321354120
Τ. Π. και Δανείων2321354258
Ταμείο2321354259
Τηλεφωνικό κέντρο2321354100
Υποδιευθυντής2321354296, 2321354150, 2321055410
Φ.Π.Α.2321354265