ΣΕΡΡΩΝ

Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ’ 33 Σέρρες (τ.κ. 621 25)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως (Δ.Ο.Υ. Α’ & Β’ ΣΕΡΡΩΝ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ – Ν. ΖΙΧΝΗΣ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2291.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2321354239
FAX (Δικαστικό)
2321354139
FAX (Εισόδημα - Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα)
2321354129
FAX (Έσοδα)
2321354179
FAX (Κεφάλαιο)
2321354119
Αυτοκίνητα
2321354264
Βεβαίωση
2321354277
Γονικές Παροχές - Δωρεές
2321354268
Γραμματεία
2321354252
Γραμματεία ELENXIS
2321354248, 2321098403
Διαχείριση
2321354258
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2321354130, 2321354290, 2321354292, 2321354293, 2321354294
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2321354291
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2321354250
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2321354251, 2321354230
Εισόδημα
2321354263
Εισπράξεις
2321354276
Εκκαθαρίσεις
2321354262
Ελεγχος
2321354280, 2321354282, 2321354284, 2321354285, 2321354286, 2321354287
Ελεγχος Κεφαλαίου
2321354289
Ενημερότητες
2321354273
Εξοδα
2321354274
Επιστροφές
2321354275
Επόπτης Ελέγχου
2321354283, 2321354190
Εσοδα
2321354270
Εσοδα Προϊστάμενος
2321354271, 2321354165
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2321354288, 2321354180
Κληρονομιές
2321354266
Λογιστικό
2321354272
Μεταβιβάσεις Ακινήτων
2321354267
Μητρώο
2321354254, 2321354255
Προϊστάμενος
2321354101, 2321354295, 2321098402
Πρωτόκολλο
2321354253
Ρυθμίσεις
2321354278
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
2321354260
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2321354261, 2321354120
Τ. Π. και Δανείων
2321354258
Ταμείο
2321354259
Τηλεφωνικό κέντρο
2321354100
Υποδιευθυντής
2321354296, 2321354150, 2321055410
Φ.Π.Α.
2321354265