ΚΟΖΑΝΗΣ

Καμβουνίων 16Α Κοζάνη (τ.κ. 501 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ – ΣΕΡΒΙΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.kozanis@2342.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2342.syzefxis.gov.gr
FAX
2461036049
Αυτοκίνητα
2461050224, 2461354120
Βεβαίωση
24610-50210
Γραμματεία
2461050240
Διαγραφές
2461050204, 2461050205, 2461050206, 2461354105
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2461050242, 2461050243, 2461050244, 2461050245, 2461050246, 2461050247, 2461354145
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2461050272
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2461050221
Διπλότυπα
2461354115, 2461050211
Εισόδημα
2461050257, 2461050258, 2461050259, 2461050260, 2461050261, 2461050262, 2461050263, 2461050264, 2461050265, 2461354160, 2461354161, 2461354162, 2461354156, 2461354165
Ελεγχος-1η Εποπτεία
2461050283, 2461050287, 2461050288, 2461050289, 2461050291, 2461050293, 2461050295
Έλεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2461050282
Ελεγχος-2η Εποπτεία
2461050251, 2461050252, 2461050266, 2461050268, 2461050269, 2461050271, 2461050275, 2461050278, 2461354128, 2461354131, 2461354133, 2461354134, 2461354166
Έλεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος)
2461050279
Ενημερότητες
2461050211, 2461354111
Επιστροφές
2461050204, 2461050205, 2461050206, 2461354105
Εσοδα Προϊστάμενος
2461050209
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2461050222, 2461050223
Κεφάλαιο
2461050236, 2461050237, 2461050238
Λογιστικό
2461050213, 2461050217
Μητρώο
2461050225, 2461050270, 2461050277, 2461354125
Προϊστάμενος
2461354100, 2461050200, 2461027224
Προσφυγές
2461050248, 2461050249, 2461354149, 2461354108
Πρωτόκολλο
2461050285
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2461050274
Τ. Π. και Δανείων
2461050203
Ταμείο
2461050218, 2461050219, 2461354119
Τεχνική Διαχείριση
2461050232, 2461050244
Υποδιευθυντής
2461050201, 2461354101
Φ.Π.Α.
2461050229, 2461050231, 2461050234

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Φιλίππου 4 Πτολεμαϊδα (τ.κ. 502 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doyptolemaidas@2341.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2341.syzefxis.gov.gr
FAX
2463022204
Αυτοκίνητα
2463352125, 2463020044
Γραμματεία
2463352130, 2463022219
Εισόδημα
2463352120, 2463352121, 2463352134, 2463352149, 2463027604
Επιστροφές
2463352142
Εσοδα
2463352135, 2463352139, 2463352140, 2463352141, 2463022220
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2463352123
Κεφάλαιο
2463352126, 2463352127, 2463020044
Λογιστικό
2463352137
Μητρώο
2463352131, 2463352132, 2463352133, 2463022219, 2463352128
Προϊστάμενος
2463352110, 2463082247
Πρωτόκολλο
2463352132
Τ. Π. και Δανείων
2463352136
Ταμείο
2463352142
Φ.Π.Α.
2463352122