ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 50 Κιλκίς (τ.κ. 611 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΙΛΚΙΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2281.syzefxis.gov.gr
FAX
2341023093, 2341353756
Αυτοκίνητα
2341353731
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2341353701, 2341353757
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2341353727
Εισόδημα
2341353723, 2341353724, 2341353758
Ενημερότητες
2341353720
ΕΝΦΙΑ
2341353725
Εξοδα
2341353719
Εσοδα - Βεβαίωση
2341353718
Εσοδα - Επιστροφές
2341353755
Εσοδα Προϊστάμενος
2341353717
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2341353735, 2341353739, 2341353762, 2341353763
Κεφάλαιο
2341353736, 2341353737, 2341353738
Μητρώο
2341353728, 2341353761
Παρακρατούμενοι φόροι
2341353759
Προϊστάμενος
2341353726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2341353734
Τ. Π. και Δανείων
2341353721
Ταμείο
2341353722
Φ.Π.Α.
2341353730, 2341353760