ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 50 Κιλκίς (τ.κ. 611 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΙΛΚΙΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2281.syzefxis.gov.gr
FAX2341023093, 2341353756
Αυτοκίνητα2341353731
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2341353701, 2341353757
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2341353727
Εισόδημα2341353723, 2341353724, 2341353758
Ενημερότητες2341353720
ΕΝΦΙΑ2341353725
Εξοδα2341353719
Εσοδα - Βεβαίωση2341353718
Εσοδα - Επιστροφές2341353755
Εσοδα Προϊστάμενος2341353717
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2341353735, 2341353739, 2341353762, 2341353763
Κεφάλαιο2341353736, 2341353737, 2341353738
Μητρώο2341353728, 2341353761
Παρακρατούμενοι φόροι2341353759
Προϊστάμενος2341353726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2341353734
Τ. Π. και Δανείων2341353721
Ταμείο2341353722
Φ.Π.Α.2341353730, 2341353760