ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λεωφόρος Κύκνων 2 Καστοριά (τ.κ. 521 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2337.syzefxis.gov.gr
FAX
2467087155
Αυτοκίνητα
2467353219, 2467087161
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2467353202, 2467087159
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2467353221, 2467353232, 2467353233, 2467353234, 2467087162
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2467086819
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2467353215, 2467087177
Εισόδημα
2467353212, 2467353213, 2467353214, 2467087166
Ελεγχος
2467353207, 2467353208, 2467353205, 2467086687, 2467087158, 2467087171, 2467080696, 2467081435
Ελεγχος Προϊστάμενος
2467353203, 2467080976
Εσοδα
2467353220, 2467353223, 2467353224, 2467353225, 2467353226, 2467353227, 2467087160
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2467353209, 2467353210, 2467087165
Κεφάλαιο
2467353216, 2467087164
Μητρώο
2467353209, 2467353210, 2467087165
Προϊστάμενος
2467353201, 2467087170
Ταμείο
2467353218, 2467084867
Υποδιευθυντής
2467353204, 2467087168
Φ.Π.Α.
2467353229, 2467087163