ΚΑΒΑΛΑΣ

Εθν. Αντιστάσεως 20 ( Διοικητήριο ) Καβάλα (τ.κ. 651 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ και Β’ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΑΣΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2206.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2513510114
FAX (Δικαστικό)
2513510214
FAX (Κεφάλαιο)
2513510148
FAX (Μητρώο)
2513510106
Αυτοκίνητα
2513510124, 2513510125, 2513510126, 2513503207, 2513503209
Βεβαίωση
2513510205, 2513510216, 2513503593
Γονικές Παροχές - Δωρεές
2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Γραμματεία
2513510113, 2513503200
Δικαστικό - Λήψης μέτρων
2513510217, 2513510218, 2513510219, 2513510226, 2513503591, 2513503592
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2513510211, 2513510212, 2513510215, 2513510221, 2513503281, 2513503282, 2513503283
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2513510227, 2513503590
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
2513510111, 2513510112
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2513503299
Διπλότυπα
2513510235, 2513510242, 2513503568, 2513503569
Εισόδημα
2513510228, 2513510229, 2513510132, 2513510141, 2513510143, 2513503391, 2513503392, 2513503394, 2513503396
Ελεγχος
2513510156, 2513510150, 2513510154, 2513510149, 2513510145, 2513510146, 2513503227, 2513503228, 2513503229, 2513503230, 2513503231, 2513503247, 2513510128, 2513503206
Ενημερότητες
2513510121, 2513503205
Έξοδα
2513510205, 2513510216, 2513503593
Επόπτης Ελέγχου
2513510131, 2513503302
Έσοδα
2513510241
Έσοδα Προϊστάμενος
2513503596
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2513510223, 2513503280
Κεφάλαιο
2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Κληρονομιές
2513510155, 2513503239, 2513503241
Λογιστικό
2513510121, 2513503205
Μεταβιβάσεις
2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Μητρώο
2513503301, 2513510107, 2513510108, 2513510109, 2513503294, 2513503295
Παράβολα
2513510129, 2513510204, 2513503309
Προϊστάμενος
2513510110, 2513503297
Πρωτόκολλο
2513510116, 2513510117, 2513503202
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους - Εισόδημα
2513510133
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2513503208
Τ. Π. και Δανείων
2513510129, 2513503305
Ταμείο
2513510204, 2513503594
Τεχνική Διαχείριση
2513510113, 2513510114, 2513510122, 2513503209
Υποδιευθυντής
2513510115, 2513503201
Φ.Π.Α.
2513510101, 2513510102, 2513503291, 2513503292