ΚΑΒΑΛΑΣ

Εθν. Αντιστάσεως 20 ( Διοικητήριο ) Καβάλα (τ.κ. 651 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ και Β’ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΑΣΟΥ )

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2206.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2513510114
FAX (Δικαστικό)2513510214
FAX (Κεφάλαιο)2513510148
FAX (Μητρώο)2513510106
Αυτοκίνητα2513510124, 2513510125, 2513510126, 2513503207, 2513503209
Βεβαίωση2513510205, 2513510216, 2513503593
Γονικές Παροχές - Δωρεές2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Γραμματεία2513510113, 2513503200
Δικαστικό - Λήψης μέτρων2513510217, 2513510218, 2513510219, 2513510226, 2513503591, 2513503592
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2513510211, 2513510212, 2513510215, 2513510221, 2513503281, 2513503282, 2513503283
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2513510227, 2513503590
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2513510111, 2513510112
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2513503299
Διπλότυπα2513510235, 2513510242, 2513503568, 2513503569
Εισόδημα2513510228, 2513510229, 2513510132, 2513510141, 2513510143, 2513503391, 2513503392, 2513503394, 2513503396
Ελεγχος2513510156, 2513510150, 2513510154, 2513510149, 2513510145, 2513510146, 2513503227, 2513503228, 2513503229, 2513503230, 2513503231, 2513503247, 2513510128, 2513503206
Ενημερότητες2513510121, 2513503205
Έξοδα 2513510205, 2513510216, 2513503593
Επόπτης Ελέγχου2513510131, 2513503302
Έσοδα 2513510241
Έσοδα Προϊστάμενος 2513503596
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2513510223, 2513503280
Κεφάλαιο2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Κληρονομιές2513510155, 2513503239, 2513503241
Λογιστικό2513510121, 2513503205
Μεταβιβάσεις2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Μητρώο2513503301, 2513510107, 2513510108, 2513510109, 2513503294, 2513503295
Παράβολα2513510129, 2513510204, 2513503309
Προϊστάμενος2513510110, 2513503297
Πρωτόκολλο2513510116, 2513510117, 2513503202
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους - Εισόδημα2513510133
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2513503208
Τ. Π. και Δανείων2513510129, 2513503305
Ταμείο2513510204, 2513503594
Τεχνική Διαχείριση2513510113, 2513510114, 2513510122, 2513503209
Υποδιευθυντής2513510115, 2513503201
Φ.Π.Α.2513510101, 2513510102, 2513503291, 2513503292