ΒΕΡΟΙΑΣ

Λεωφ. Θεσσαλονίκης 131 Βέροια (τ.κ. 591 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2279.syzefxis.gov.gr, syzefxis@2280.syzefxis.gov.gr
FAX
2331027357
Αυτοκίνητα
2331353154
Διαχείριση
2331353155
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2331353162, 2331353163, 2331353190, 2331353191
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτές)
2331063741
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2331353164
Εισόδημα
2331353141, 2331353142, 2331353143, 2331353144
Ελεγχος
2331353131, 2331353132, 2331353136, 2331353137, 2331353138, 2331353139, 2331353153, 2331353188, 2331353189, 2331063745
Εξοδα
2331353156
Εσοδα
2331353157, 2331353158, 2331353159, 2331353160, 2331353161
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2331353145, 2331353146, 2331353147
Κεφάλαιο
2331353165, 2331353166, 2331353167, 2331353168
Μητρώο
2331353133, 2331353134, 2331353135, 2331026312
Προϊστάμενος
2331353126, 2331071664
Πρωτόκολλο
2331353124, 2331353125
Τ. Π. και Δανείων
2331353155, 2331026882
Ταμείο
2331353170
Τεχνική Διαχείριση
2331353100, 2331353171, 2331353152
Υποδιευθυντής
2331353127, 2331066797
Φ.Π.Α.
2331353128, 2331353129, 2331353130