ΔΡΑΜΑΣ

Διοικητήριο Δράμα (τ.κ. 661 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΔΡΑΜΑΣ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2199.syzefxis.gov.gr
FAX
2521353150
Αυτοκίνητα
2521353114
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2521353137
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2521353111
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο
2521353136
Διπλότυπα
2521353107
Εισόδημα
2521353115, 2521353116, 2521353117
Ελεγχος
2521353138, 2521353139, 2521353140
Ενημερότητες
2521353107
Εξοδα
2521353105
Επόπτης Ελέγχου
2521353141
Εσοδα
2521353108
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2521353135
Κεφάλαιο
2521353119
Κληρονομιές
2521353119
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
2521353103
Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης
2521353104
Λογιστικό - Βεβαίωση
2521353109
Μεταβιβάσεις Ακινήτων
2521353119
Προϊστάμενος
2521351143
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2521353118
Τ. Π. και Δανείων
2521353146
Ταμείο
2521353107
Τεχνική Διαχείριση
2521353129
Υποδιευθυντής
2521353142
Φ.Π.Α.
2521353113