ΔΡΑΜΑΣ

Διοικητήριο Δράμα (τ.κ. 661 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΔΡΑΜΑΣ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2199.syzefxis.gov.gr
FAX2521353150
Αυτοκίνητα2521353114
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2521353137
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2521353111
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο2521353136
Διπλότυπα2521353107
Εισόδημα2521353115, 2521353116, 2521353117
Ελεγχος2521353138, 2521353139, 2521353140
Ενημερότητες2521353107
Εξοδα2521353105
Επόπτης Ελέγχου2521353141
Εσοδα2521353108
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)2521353135
Κεφάλαιο2521353119
Κληρονομιές2521353119
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές2521353103
Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης2521353104
Λογιστικό - Βεβαίωση2521353109
Μεταβιβάσεις Ακινήτων2521353119
Προϊστάμενος2521351143
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2521353118
Τ. Π. και Δανείων2521353146
Ταμείο2521353107
Τεχνική Διαχείριση2521353129
Υποδιευθυντής2521353142
Φ.Π.Α.2521353113