ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρης» Γρεβενά (τ.κ. 511 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2336.syzefxis.gov.gr
FAX
2462352152
Αυτοκίνητα
2462352141
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2462352100
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2462352147
Εισόδημα
2462352142, 2462352155
Εσοδα
2462352119, 2462352124, 2462352165
Εσοδα Προϊστάμενος
2462352125
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2462352151, 2462352130
Κεφάλαιο
2462352122, 2462352126
Λογιστικό
2462352164
Μητρώο
2462352145, 2462352176
Προϊστάμενος
2462352127, 2462022217
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2462352129
Τ. Π. και Δανείων
2462352118
Ταμείο
2462352123
Τεχνική Διαχείριση
2462352149
Τηλεφωνικό κέντρο
2462352100
Φ.Π.Α.
2462352148, 2462352171