ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σταμαθιουδάκη 8 Ρέθυμνο (τ.κ. 741 00)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mailsyzefxis@2171.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)2831022291
FAX (Έλεγχος)2831027809
Αυτοκίνητα2831343446
Αυτοψίες2831343454
Βεβαίωση2831343424
Γραμματεία2831343428
Διαχείριση Υλικού2831343419
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2831343415, 2831343416, 2831343417, 2831343461, 2831343459
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2831343418
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)2831343453
Διπλότυπα2831343425
Εισόδημα2831343445, 2831343447, 2831343448, 2831343449, 2831343464
Ελεγχος2831343403, 2831343409, 2831343458, 2831343407
Ελεγχος Κεφαλαίου2831343441, 2831343444
Ελεγχος Προϊστάμενος2831343404
Ενημερότητες2831343423
Επιστροφές2831343421
Εσοδα Προϊστάμενος2831343422
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )2831343411
Κεφάλαιο2831343439, 2831343436
Λογιστικό2831343426
Μητρώο2831343452, 2831343454
Προϊστάμενος2831026666, 2831343430
Πρωτόκολλο2831343429
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)2831343451
Τ. Π. και Δανείων2831343427
Ταμείο2831343420
Υποδιευθυντής2831058315, 2831343435
Υποδιευθυντής2831343450