ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σταμαθιουδάκη 8 Ρέθυμνο (τ.κ. 741 00)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2171.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2831022291
FAX (Έλεγχος)
2831027809
Αυτοκίνητα
2831343446
Αυτοψίες
2831343454
Βεβαίωση
2831343424
Γραμματεία
2831343428
Διαχείριση Υλικού
2831343419
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2831343415, 2831343416, 2831343417, 2831343461, 2831343459
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2831343418
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2831343453
Διπλότυπα
2831343425
Εισόδημα
2831343445, 2831343447, 2831343448, 2831343449, 2831343464
Ελεγχος
2831343403, 2831343409, 2831343458, 2831343407
Ελεγχος Κεφαλαίου
2831343441, 2831343444
Ελεγχος Προϊστάμενος
2831343404
Ενημερότητες
2831343423
Επιστροφές
2831343421
Εσοδα Προϊστάμενος
2831343422
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )
2831343411
Κεφάλαιο
2831343439, 2831343436
Λογιστικό
2831343426
Μητρώο
2831343452, 2831343454
Προϊστάμενος
2831026666, 2831343430
Πρωτόκολλο
2831343429
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2831343451
Τ. Π. και Δανείων
2831343427
Ταμείο
2831343420
Υποδιευθυντής
2831058315, 2831343435
Υποδιευθυντής
2831343450