ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή (τ.κ. 691 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΣΑΠΠΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2212.syzefxis.gov.gr, doykomotinis@2212.syzefxis.gov.gr
FAX
2531353160
Αυτοκίνητα
2531353119
Βεβαίωση
2531353145, 2531353148, 2531353149
Γραμματεία - Πρωτόκολλο
2531353100
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2531353141, 2531353143
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2531353142
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2531353124
Διπλότυπα
2531353146
Εισόδημα
2531353131, 2531353133, 2531353134
Ελεγχος
2531353126, 2531353127, 2531353128, 2531353129, 2531353137, 2531353138, 2531353139
Ενημερότητες
2531353147
ΕΝΦΙΑ
2531353106
Εξοδα
2531353149
Επόπτης Ελέγχου
2531353140
Εσοδα
2531353148
Εσοδα Προϊστάμενος
2531353144
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) Προϊστάμενος
2531353106
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές
2531353135, 2531353136
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις
2531353118
Λογιστικό
2531353147
Μητρώο
2531353124
Παράβολα
2531353151
Προϊστάμενος
2531353130
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2531353132
Τ. Π. και Δανείων
2531353151
Ταμείο
2531353146
Υποδιευθυντής
2531353104
Φ.Π.Α.
2531353116, 2531353117