ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αγίου Δημητρίου 2 Αλεξανδρούπολη (τ.κ. 681 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2201.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2551026283
FAX (Εισόδημα)
2551027032
FAX (Έλεγχος)
2551083274
Αυτοκίνητα
2551089770, 2551089775
Βεβαίωση
2551089759
Γραμματεία
2551355149, 2551089621, 2551089622
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2551355145, 2551355146, 2551355147, 2551355148, 2551355156, 2551089633, 2551089634, 2551089635, 2551089638, 2551089688, 2551089776, 2551089745, 2551089746
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2551089639
Εισόδημα
2551355151, 2551355152, 2551355153, 2551355154, 2551355155, 2551089790, 2551089769, 2551089791, 2551089794, 2551089795, 2551089796
Ελεγχος
2551355158, 2551355159, 2551355160, 2551355161, 2551355162, 2551089740, 2551089777, 2551089636, 2551089631, 2551089632, 2551089747, 2551089748, 2551089749, 2551089756, 2551089768, 2551355150
Εξοδα
2551355128, 2551355129, 2551089766
Επόπτης Ελέγχου
2551089624
Εσοδα
2551355138, 2551355139, 2551089625, 2551089626
Εσοδα Προϊστάμενος
2551089627
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2551355134, 2551355135, 2551355136, 2551355137, 2551089780
Κεφάλαιο
2551355114, 2551355115, 2551089761, 2551089763
Λογιστικό
2551355117, 2551355122, 2551089757, 2551089759
Μητρώο
2551355132, 2551355133, 2551089741, 2551089742
Παράβολα
2551355123, 2551089623
Προϊστάμενος
2551089620
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.)
2551355140, 2551355141, 2551355142, 2551355143, 2551355144, 2551089785
Τ. Π. και Δανείων
2551023484
Ταμείο
2551089755
Υποδιευθυντής
2551355157, 2551089630
Φ.Π.Α.
2551355124, 2551355125, 2551355126, 2551355127, 2551089772, 2551089773