ΒΟΛΟΥ

Γ. Ξενοφώντος 1 Βόλος (τ.κ. 383 33)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ ΒΟΛΟΥ – Β’ ΒΟΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail (Γραμματεία)
syzefxis@2402.syzefxis.gov.gr
E-mail (Δικαστικό)
doyvolou.dik@2402.syzefxis.gov.gr
E-mail (Εισόδημα)
doyvolou.eis@2402.syzefxis.gov.gr
E-mail (Έλεγχος)
doyvolou.ele@2402.syzefxis.gov.gr
FAX
2421025426, 2421021082
Αυτοκίνητα
2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530
Βεβαίωση
2421354310, 2421354311
Γραμματεία
2421354111, 2421354120, 2421354121, 2421354313, 2421035345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2421354125, 2421354126, 2421354136, 2421354153, 2421354158, 2421354159, 2421354160, 2421354161, 2421354141, 2421354142, 2421354143, 2421354139, 2421354104, 2421354105, 2421354106, 2421354108, 2421354163, 2421354102, 2421354122, 2421039196, 2421025852, 2421024612, 2421037492, 2421039192, 2421354127
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2421354140, 2421039189
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2421354338, 2421039238
Εισόδημα
2421354327, 2421354328, 2421354329, 2421354330, 2421354331, 2421354332, 2421354333, 2421354334, 2421354335, 2421354336, 2421039253, 2421039224
Εισπράξεις
2421354307, 2421354308, 2421354345, 2421354346
Ελεγχος - Α1
2421354144, 2421354145, 2421354146, 2421354115, 2421354116, 2421354117, 2421354119, 2421354148, 2421354165, 2421354132, 2421354134, 2421354150, 2421354151, 2421354156, 2421354157, 2421039213, 2421039206, 2421039683, 2421032139
Ελεγχος - Α2
2421354128, 2421354162, 2421354163, 2421354147, 2421354137, 2421354149, 2421354110, 2421354114, 2421354112, 2421354152, 2421354154, 2421354155, 2421354107, 2421354123, 2421354163
Ελεγχος - Επόπτης Α1
2421354131, 2421039209
Ελεγχος - Επόπτης Α2
2421354124, 2421034441
Ενημερότητες
2421354309
Εξοδα
2421039245, 2421039246, 2421039218, 2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344
Επιστροφές-Διαγραφές
2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344, 2421039245, 2421039246, 2421039218
Εσοδα Προϊστάμενος
2421354312, 2421039212
Κεφάλαιο
2421354314, 2421354315, 2421354316, 2421354317, 2421354318, 2421354319, 2421039270
Μητρώο
2421354339, 2421354340, 2421354341, 2421354342, 2421039242
Προϊστάμενος
2421354129, 2421028580
Πρωτόκολλο
2421354112, 2421354321, 2421035345, 2421039234
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2421354326, 2421039237
Τ. Π. και Δανείων
2421354306, 2421039223
Τεχνική Διαχείριση
2421354130, 2421354337
Υποδιευθυντής
2421354113, 2421028680
Φ.Π.Α.
2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530

 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τέρμα Αγίου Νεκταρίου Νέα Ιωνία Μαγνησίας (τ.κ. 384 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΛΜΥΡΟΥ – ΣΚΙΑΘΟΥ – ΣΚΟΠΕΛΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2404.syzefxis.gov.gr
FAX (Γραμματεία)
2421354525
FAX (Έσοδα)
2421354521
Αυτοκίνητα
2421354507
Βεβαίωση
2421354521
Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο
2421354523
Διαγραφές
2421354501
Διαχείριση
2421354576
Εισόδημα
2421354557, 2421354559, 2421354578, 2421354580
Επιστροφές
2421354501
Εσοδα
2421354543
Εσοδα Προϊστάμενος
2421354508
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2421354517, 2421354519
Κεφάλαιο
2421354527, 2421354531, 2421354541, 2421354542, 2421354553
Λογιστικό
2421354545
Μητρώο
2421354505, 2421354503, 2421354537
Προϊστάμενος
2421354565
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2421354567
Τ. Π. και Δανείων
2421354576
Ταμείο
2421354574
Τεχνική Διαχείριση
2421354507
Φ.Π.Α.
2421354572, 2421354549, 2421354551