ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημιχάλη 81 Φιλιππούπολη Λάρισας (τ.κ. 413 34)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2396.syzefxis.gov.gr
FAX
2413510151
Αυτοκίνητα
2413510150
Αυτοψίες
2413510134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2413510145, 2413510111
Εισόδημα
2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188
Ελεγχος
2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186
Επόπτης Ελέγχου
2413510149, 2413510178
Εσοδα
2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510122, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος
2413510124
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2413510147
Κεφάλαιο
2413510159, 2413510161, 2413510162, 2413510163, 2413510164, 2413510184
Μητρώο
2413510133, 2413510136
Προϊστάμενος
2413510137
Πρωτόκολλο
2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2413510169
Τ. Π. και Δανείων
2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση
2413510110
Υποδιευθυντής
2413510152
Φ.Π.Α.
2413510153