ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημιχάλη 81 Φιλιππούπολη Λάρισας (τ.κ. 413 34)

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.larisas@aade.gr
FAX
2413510027
Αυτοκίνητα
2413510147, 2413510150
Αυτοψίες
2413510077
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2413510054, 2413510123, 2413510146, 2413510154, 2413510155, 2413510156, 2413510157, 2413510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2413510111
Εισόδημα
2413510116, 2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510122, 2413510124, 2413510125, 2413510126, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510131
Ελεγχος
2413510073, 2413510085, 2413510120, 2413510148, 2413510158, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510173, 2413510174, 2413510179, 2413510185, 241351018
Επόπτης Ελέγχου
2413510178 2413510149
Εσοδα
2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510122, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος
2413510095
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2413510147
Κεφάλαιο
2413510184
Μητρώο
2413510132, 2413510133, 2413510134, 2413510136, 2413510140
Προϊστάμενος
2413510137
Πρωτόκολλο
2413510119, 2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2413510169
Τ. Π. και Δανείων
2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση
2413510055, 2413510110, 2413510180
Υποδιευθυντής
2413510152
Φ.Π.Α.
2413510182, 2413510183, 2413510187