Α. Παπανδρέου 22 Καρδίτσα (τ.κ. 431 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΣΟΦΑΔΩΝ – ΠΑΛΑΜΑ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
syzefxis@2390.syzefxis.gov.gr, doykarditsas@2390.syzefxis.gov.gr
FAX
2441040112
Αυτοκίνητα
2441354149, 2441028734
Γραμματεία
2441354197, 2441022138
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2441354199, 2441354173, 2441023716
Εισόδημα
2441354143, 2441028219
Ελεγχος
2441354189, 2441354183, 2441022427, 2441025410, 2441022845
Εσοδα
2441354131, 2441354139, 2441027465, 2441023360
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. )
2441354107, 2441075961
Κεφάλαιο
2441354113, 2441021578
Μητρώο
2441354105, 2441028981
Προϊστάμενος
2441354150, 2441023935
Τ. Π. και Δανείων
2441354109, 2441041279
Υποδιευθυντής
2441071654, 2441071575
Φ.Π.Α.
2441354163, 2441354196, 2441023936