Πολυτεχνείου 15 Πρέβεζα (τ.κ. 481 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΡΓΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΦΑΝΑΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doyprevezas6411@2681.syzefxis.gov.gr
FAX
2682025364, 2682362365
Αυτοκίνητα
2682362355, 2682061104, 2682362355
Βεβαίωση
2682362334
Γραμματεία
2682362345, 2682362360, 2682021351
Διαχείριση
2682362337, 2682029831
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης
2682362341, 2682362328, 2682362363, 2682362324, 2682362366, 2682362367, 2682061102, 2682022483
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2682362348
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2682362339
Εισόδημα
2682362325, 2682362326, 2682362327, 2682362362, 2682022863
Εκδοτήρια
2682362331, 2682362371
Ελεγχος
2682362322, 2682362323, 2682362354, 2682362369, 2682362320, 2682362352, 2682362357, 2682362332, 2682362333, 2682362347, 2682362361, 2682362364, 2682027888, 2682022301, 2682029895
Εμμέσων και Ειδικών Φόρων
2682029830
Επόπτης Ελέγχου
2682362329, 2682022745
Εσοδα
2682029832
Εσοδα Προϊστάμενος
2682362338
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2682362349, 2682022247
Κεφάλαιο
2682362342, 2682362340, 2682362346, 2682362344, 2682362351, 2682029835
Μητρώο
2682362358, 2682362335, 2682029285
Προϊστάμενος
2682362300, 2682022243
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2682362353
Τ. Π. και Δανείων
2682029831
Ταμείο
2682362330, 2682061103
Τεχνική Διαχείριση
2682362336, 2682061092
Υποδιευθυντής
2682362321, 2682061105
Φ.Π.Α.
2682362350