Ελευθερίας 6 Ηγουμενίτσα (τ.κ. 461 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΦΙΛΙΑΤΩΝ )

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail
doy.igoumenitsas@2662.syzefxis.gov.gr
FAX (Έσοδα)
2665362368
FAX (Πρωτόκολλο)
2665362324
Αυτοκίνητα
2665362309, 2665362310
Γραμματεία
2665362350, 2665362351
Διαγραφές
2665362369
Διαχείριση
2665362363, 2665362364
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος)
2665362312
Εισόδημα
2665362335, 2665362336, 2665362337, 2665362340, 2665362341, 2665362342
Εκδοτήρια
2665362365, 2665362366, 2665362367
Ενημερότητες
2665362365, 2665362366, 2665362367
Εξοδα
2665362372, 2665362373
Επιμελητής
2665362314
Επιστροφές - Βεβαίωση
2665362369
Εσοδα
2665362357, 2665362358
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.)
2665362301, 2665362302
Κεφάλαιο
2665362332, 2665362333
Λογιστικό
2665362370
Μητρώο
2665362304, 2665362305
Προϊστάμενος
2665362320
Πρωτόκολλο
2665362322, 2665362323
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος)
2665362326, 2665362327
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με φορολογούμενους - Ελεγχος
2665362329, 2665362330
Τ. Π. και Δανείων
2665362360, 2665362361
Τεχνική Διαχείριση
2665362353, 2665362354
Φ.Π.Α.
2665362307, 2665362308