Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  50%–65% για Επενδυτικά Σχέδια 20.000€ – 200.000€  Το ποσοστό  της επιδότησης καθορίζεται με βάση το ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Επικοινωνήστε μαζί μας για Δωρεάν και Ασφαλή  Έλεγχο Επιλεξιμότητας ΚΑΔ)

Αγροδιατροφή  / Βιομηχανία Τροφίμων :  Βιοτεχνίες / Βιομηχανίες Γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπως είδη Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής,  παγωτών, Ζάχαρης, Αρτύματα – Καρυκεύματα, Ζυμαρικά  –  αλευρώδη προϊόντα,  Έτοιμα Γεύματα – φαγητά,  παρασκευάσματα διατροφής, Αλκοολούχα Προϊόντα, μη αποσταγμένα ποτά, ζυθοποιία, Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά

Βιοτεχνίες διάφορων ειδών και πάσης φύσεως μεταποιητικές μονάδες όπως Επίπλων, κλωστοϋφαντουργικών υλών,  Ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών, χάρτινων προϊόντων, χημικών ουσιών και προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., Οχημάτων, Εξοπλισμού μεταφορών,

Υπηρεσίες :  Δικηγορικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες, Λογιστικά Γραφεία, Ταχυδρομικές Εταιρίες (courier)

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) : Εκτυπωτικές δραστηριότητες, Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, τυπογραφεία, Εκδόσεις, Ηχογραφήσεις και Μουσικές εκδόσεις, Κατασκευή Κοσμημάτων (πχ χειροποίητων, απομίμησης), Κατασκευή μουσικών οργάνων, Κατασκευή παιχνιδιών,  Φωτογραφικές δραστηριότητες, Πολιτιστικής εκπαίδευσης (σχολών χορού, μουσικής, καλών τεχνών), δραστηριότητας απασχόλησης

Υλικά / Κατασκευές : Κατασκευές κτιρίων και Έργα – Υπηρεσίες Μηχανικών, Ορυχεία, Λατομεία, Παραγωγή – Επεξεργασία Πλαστικών, Μεταλλικών, Δομικών και Μονωτικών προϊόντων

Εφοδιαστική Αλυσίδα : Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών, Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL), Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Ενέργεια ΑΠΕ : Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

Περιβάλλον : Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, Επεξεργασία λυμάτων, Διαχείριση αποβλήτων, Ανακύκλωση, Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ,

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ : Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας, Κατασκευή Λογισμικού, Τηλεπικοινωνίες Ενσύρματες, Ασύρματες & Δορυφορικές, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες

Υγεία : Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, βοήθειας με ή χωρίς παροχή καταλύματος, Κέντρα Αποκατάστασης Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής Θεραπευτικά κέντρα . Εταιρείες Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, Κτηνίατροι, Έρευνας και ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, κ.α.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (έως 50 ΕΜΕ & τζίρο έως 10 εκ. ευρώ),
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 χρήσεων
  • να έχουν το προηγούμενο έτος (2018) κατ’ ελάχιστον 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΑΧ-% ΜΑΧ-€
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%
1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός    
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο    
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος.    
1.3.1. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών    
1.3.2. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας    
1.3.3 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος    
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός    
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό    
  Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος   4.000€
  Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας   2.500€
  Λοιπός Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό    
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 100%
2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων με τα πρότυπα    
2.2 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών   10.000€
2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας   8.000€
3. Σχεδιασμός Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding 25%  
4. Ψηφιακή Προβολή   15.000€
5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες   16.000€
5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού   12.000€
5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου   4.000€
6. Μεταφορικά Μέσα 50%  
6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης    
6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).   12.000€
7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.
20% 30.000€

Διάρκεια έργων : Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (19/12/2018). Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΈΝΤΑΞΗ : Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή,  προς αξιολόγηση, επιχειρηματικού σχεδίου από 20/02/2019, με Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικαιολογητικών σε αρχείο τύπου pdf. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης δεν θα είναι συγκριτική αλλά με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή όποια πρόταση συγκεντρώνει πάνω από 50 μόρια και υποβληθεί μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου εγκρίνεται αυτόματα!

Τα Βαθμολογικά κριτήρια για να συγκεντρώσει μια επιχείρηση τη βάση των 50 μορίων παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: Γιώργος Χρηστάκης

ΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Β1 Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας – πίνακας προσωπικού Ε4 – συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών και Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους). 15% Βαθμολογούνται οι ΕΜΕ πέραν των 2 (=0 βαθμοί) και μέχρι την 22η (= 100 βαθμοί) 2 ΕΜΕ = 0 x>=22 ΕΜΕ=100
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 2<x EME<=22 : = (x-2)*5
Β2 Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων EBITDA (ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 25% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β3 Κέρδη προ τόκων και φόρων EBIT (ΚΠΤΦ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 10% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β4 Κέρδη προ φόρων ΚΠΦ την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 5% 3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 2 κερδοφόρες χρήσεις = 60 βαθμοί 1 κερδοφόρα χρήση = 30 βαθμοί 0 κερδοφόρες χρήσεις = 0 βαθμοί
Β5 Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης Κύκλος εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 10% αύξηση τις 3 χρήσεις =100 βαθμοί αύξηση τις 2 χρήσεις = 60 βαθμοί αύξηση τη 1 χρήση = 30 βαθμοί 0 χρήσεις με αύξηση = 0 βαθμοί
B6 Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης (ΔΕΠ) Μέσος όρος Ιδιωτικής Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ) για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων και άυλων την τελευταία τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) την τελευταία τριετία 5% ΔΕΠ<=0: 0,  ΔΕΠ>1:100,  Σε άλλες περιπτώσεις ΔΕΠ*100
Β7 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου Εξασφάλιση από τους εταίρους/μετόχους της εταιρίας της Ιδιωτικής Συμμετοχής 25% Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ)
1.1. εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή
1.2. εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) από Τράπεζα ή
1.3. από συνδυασμό των ανωτέρω. Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100%: 100 Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 0%: 0
Υπολογισμός υπόλοιπων τιμών βάσει: 0<=ΙΣ<=1: (100*ΙΣ), όπου ΙΣ είναι το πηλίκο: εξασφαλισμένη ιδιωτική συμμετοχή σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής.
Β8 Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Εξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει στις παρακάτω ειδικές περιοχές:
• ορεινή
•  παραμεθόρια απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,
• νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
• περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30% διάστημα 2001- 2011
5% Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί Λοιπές περιοχές: 0 βαθμοί
ΣΎΝΟΛΟ 100% Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ  στην ΟΡΘΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ των προτάσεων και στην ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ τους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες επιδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, με ολοκληρωμένες προτάσεις, για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Ενδεικτικά : Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής, Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου, Κατάρτιση Προϋπολογισμού δαπανών με ολοκληρωμένες προτάσεις ενεργειών και Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης, Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής, Εποπτεία υλοποίησης επένδυσης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για τη Σύνταξη & Υποβολή των ενδιάμεσων αιτήσεων εκταμίευσης & έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων tax-plan
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Προτάσεων
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *