Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% για Επενδυτικά Σχέδια από 10.000€ έως 150.000€

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους και  δραστηριοποιούνται :

  • στο Λιανικό Εμπόριο (με επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47), όπως Εμπόριο Αυτοκινήτων & Ανταλλακτικών, Φρούτων & Λαχανικών, ρούχων & υποδημάτων, Κρεοπωλεία, Βιβλιοπωλεία, Φαρμακεία, Αρτοπωλεία, Ζαχαροπλαστεία, Κάβες, Κοσμηματοπωλεία & Καλλυντικά Είδη, Εξοπλισμός Ήχου & Εικόνας, Σιδηροπωλεία, Ηλεκτρικά Οικιακά Είδη, Αθλητικά Είδη, Καταστήματα Επίπλων, Καταστήματα εξοπλισμού Πληροφορικής, Η/Υ, Καταστήματα Κλωστοϋφαντουργίας κ.α.
  • στην παροχή υπηρεσιών Εστίασης (με επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) όπως Εστιατόρια, Ταβέρνες, Ψαροταβέρνες, Καφεζαχαροπλαστεία, Οινεστιατόρια, Κέντρα διασκέδασης, Πιτσαρίες, Ψητοπωλεία, Σουβλατζίδικα, Ουζερί, Μεζεδοπωλεία, Μπυραρίες, Fast-Food, Κυλικεία Γηπέδων και Θεάτρου, Καντίνες, Catering
  • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής Εκπαίδευσης (με επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88) όπως Προσχολική Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία), Βρεφονηπιαγωγεία, Παιδικοί σταθμοί και λοιπές υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας χωρίς παροχή καταλύματος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Αθλητική & Ψυχαγωγική Εκπαίδευση (πχ. Αεροβική γυμναστική, εκμάθηση θαλάσσιων σπορ, καταδύσεις, ιππασία κλπ), Πολιτιστική Εκπαίδευση, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, E-learning (ξενόγλωσση εκπαίδευση).

Επικοινωνήστε μαζί μας για Δωρεάν και Ασφαλή  Έλεγχο Επιλεξιμότητας ΚΑΔ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 χρήσεων
  • να έχουν το προηγούμενο έτος (2018) κατ’ ελάχιστον 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας, κατά περίπτωση.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος: έως 100%
1.1  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
1.2  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
1.3  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός:
2.1  Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος έως 100%
2.2     Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
2.3  Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης έως 30%
3. Μεταφορικά Μέσα:
3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) έως 25.000 € και έως 30% του π/υ
3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης- κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 έως 100%
3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€
4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα: μέχρι 14.000 €
Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά
5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου:
5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2. μέχρι 8.000 €
5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 80 € ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους
5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €
6. Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000 €
7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό): μέχρι 30.000 € και έως 40% του π/υ 15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας,
άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ

 

Διάρκεια έργων : Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (19/12/2018). Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΈΝΤΑΞΗ : Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή,  προς αξιολόγηση, επιχειρηματικού σχεδίου από 20/02/2019 μέχρι 09/05/2019, με Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικαιολογητικών σε αρχείο τύπου pdf. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει βαθμολογικών κριτηρίων (κέρδη EBITDA τελ. 3 ετών, μεταβολή Απασχόλησης & Κύκλου Εργασιών τελ. 2 ετών, Εξασφάλιση ιδίας συμμετοχής με καταθέσεις ή σύμβαση ή έγκριση δανείου από Τράπεζα, Χρόνος Λειτουργίας κ.α.). Το φυσικό αρχείο με τα δικαιολογητικά, αποστέλλεται μετά την ένταξη.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, με Ολοκληρωμένες Λύσεις – προτάσεις ενεργειών, για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Ενδεικτικά : Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής, Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου, Κατάρτιση Προϋπολογισμού δαπανών με ολοκληρωμένες προτάσεις ενεργειών και Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης, Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής, Εποπτεία υλοποίησης επένδυσης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για τη Σύνταξη & Υποβολή των ενδιάμεσων αιτήσεων εκταμίευσης & έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων tax-plan
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Προτάσεων
Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Τηλ.2410533572 – 2413012052 – Φαξ 2410533772 , κιν. 6936920688 – 6932702616
e-mail: info@tax-plan.gr – website: www.tax-plan.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *