Επιστρεπτέα Προκαταβολή : Δάνειο από το Κράτος με προνομιακούς όρους

αναρτήθηκε σε: Χωρίς κατηγορία | 0

Τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Είναι Ειδικό Δάνειο που θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis στον επαγγελματικό λογαριασμό της επιχείρησης με προνομιακούς όρους. Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί, θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια είτε εις ολόκληρον, είτε μερικώς. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη, δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή και δεν έχει σχέση ούτε με την προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος της χρήσης 2019, ούτε με το Κεφάλαιο Κίνησης που δύναται να χορηγηθεί από τις Τράπεζες.

Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να ενταχθούν.

Αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών), οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, Δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνεται σε κάποια λίστα πληττόμενων ΚΑΔ.

Ποιοι είναι οι όροι του προγράμματος
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων υπαγωγής, καθώς ο προϋπολογισμός του προγράμματος ύψους 1 δις. ευρώ θα κατανεμηθεί αναλόγως των αιτήσεων που θα υποβληθούν και της ζήτησης γενικά που θα υπάρξει.

Ύψος της ενίσχυσης

– Το ύψος της ενίσχυσης δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση, θα υπολογιστεί δε, βάσει σχετικού επιμερισμού του συνολικού ποσού σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

– Βασικό κριτήριο θα είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση και το πιστωτικό προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται υπό τις παρούσες συνθήκες.
– Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.
– Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.

Συνολική διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του σχήματος θα είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο θα είναι εξαιρετικά χαμηλό και το ποσό της ενίσχυσης θα είναι επιστρεπτέο, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης).

Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση (ανά επιχείρηση – ΑΦΜ) υποβάλλεται σε διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα έως την 10.4.2020. Για την υποβολή επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσοχή : Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

Δικαιολογητικά

Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος :

 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,
  2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
  3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,
  Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.
  Κάθε μήνα μετά την αίτηση από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020 : το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού, μέχρι τη 10η  ημέρα του επόμενου μήνα.
  Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
  Δεσμεύσεις των Επιχειρήσεων
  Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.

Κεφάλαιο Κίνησης από τις Τράπεζες

Η αίτηση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή που χορηγείται από το Κράτος είναι ανεξάρτητη από την αίτηση για Κεφάλαιο Κίνησης που δύναται να χορηγηθεί από τις Τράπεζες και για το οποίο ισχύουν τα εξής: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την χρήση ποσού ύψους 2 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ προς τις ελληνικές τράπεζες για εγγυήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης ύψους 7 δις προς τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (το 70% των δανείων θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 30% σε μεγάλες). Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις θα μπορούν, εφ’ όσον ήταν ενήμερες μέχρι 31/12/2019 (πλήρωναν δηλαδή τα δάνειά τους), να ζητούν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης έως το 25% του ετήσιου τζίρου τους (ή και περισσότερο αν το χρειάζονται, αλλά με τεκμηρίωση). Για το 80% του δανείου η εγγύηση θα είναι από το Δημόσιο, άρα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάλυψη (να εγγυηθούν) μόνο για το υπόλοιπο 20%.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *