ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της πλήρους υποστήριξης της επιχείρησης, το γραφείο μας και οι έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες του, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, την παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων, στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με σκοπό την χρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Αξιοποιώντας έτσι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας σύγχρονης και πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα