Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων

αναρτήθηκε σε: Προγράμματα ΕΣΠΑ | 0

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50%–65% για Επενδυτικά Σχέδια 20.000€ – 200.000€

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγροδιατροφή  / Βιομηχανία Τροφίμων :  είδη Αρτοποιίας, Ζαχαροπλαστικής,  παγωτών, Ζάχαρης, Αρτύματα – Καρυκεύματα, Ζυμαρικά  –  αλευρώδη προϊόντα,  Έτοιμα Γεύματα – φαγητά,  παρασκευάσματα διατροφής, Αλκοολούχα Προϊόντα, μη αποσταγμένα ποτά, ζυθοποιία, Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά,

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) : Εκτυπωτικές δραστηριότητες, Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Εκδόσεις, Ηχογραφήσεις και Μουσικές εκδόσεις, Κατασκευή κοσμημάτων, Κατασκευή μουσικών οργάνων, Κατασκευή παιχνιδιών, Είδη ένδυσης

Υλικά / Κατασκευές : Κατασκευή πλαστικών και μεταλλικών προϊόντων, Οικοδομικά και Μονωτικά υλικά

Εφοδιαστική Αλυσίδα : Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών, Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL), Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  /  Ενέργεια ΑΠΕ : Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών, Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

Περιβάλλον : Διαχείριση αποβλήτων, Ανακύκλωση, Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ : Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας, Κατασκευή Λογισμικού, Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

Υγεία : Κέντρα Αποκατάστασης Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής Θεραπευτικά κέντρα .

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 χρήσεων
  • να έχουν το προηγούμενο έτος (2018) κατ’ ελάχιστον 2 ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος: έως 100%
1.1  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
1.2  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
1.3  Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός:
2.1  Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος έως 100%
2.2     Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
2.3  Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης έως 30%
3. Μεταφορικά Μέσα:
3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) έως 25.000 € και έως 30% του π/υ
3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης- κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 έως 100%
3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€
4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα: μέχρι 14.000 €
Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά
5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου:
5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2. μέχρι 8.000 €
5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 80 € ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους
5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €
6. Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000 €
7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό): μέχρι 30.000 € και έως 40% του π/υ 15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας,
άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ

 

Διάρκεια έργων : Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (19/12/2018). Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΈΝΤΑΞΗ : Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή,  προς αξιολόγηση, επιχειρηματικού σχεδίου από 06/02/2019, με Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικαιολογητικών σε αρχείο τύπου pdf. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει κριτηρίων (κέρδη EBITDA 3ετίας, μεταβολή Απασχόλησης & Κύκλου Εργασιών, Εξασφάλιση ιδίας συμμετοχής με καταθέσεις ή σύμβαση ή έγκριση δανείου από Τράπεζα).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες επιδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, με ολοκληρωμένες προτάσεις, για το μέγιστο οικονομικό σας όφελος.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Ενδεικτικά : Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής, Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης, Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου, Κατάρτιση Προϋπολογισμού δαπανών με ολοκληρωμένες προτάσεις ενεργειών και Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης, Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής, Εποπτεία υλοποίησης επένδυσης, Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για τη Σύνταξη & Υποβολή των ενδιάμεσων αιτήσεων εκταμίευσης & έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Σχετικές Δημοσίευση

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *